Umowa z użytkownikiem

Opublikowano:28 grudnia 2020 Aktualizacja:26 marca 2024

Revieweek™.

Osiemnasty grudnia dwa tysiące dwudziestego roku.

Niniejsza umowa z użytkownikiem (dalej Umowa) jest umową pomostową każdą osobą prawną lub fizyczną (dalej – Użytkownik), która zgodziła się na warunki określone w niniejszej Umowie poprzez wykonanie czynności zmierzających do korzystania z Serwisu  Revieweek™.. Dokonanie przez Użytkownika czynności zmierzających do korzystania z Serwisu uważa się za bezwarunkową akceptację niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wraz z innymi dodatkowymi warunkami i zasadami, które dotyczą korzystania z Serwisu i są prezentowane na stronie Internetowej https://pl.revieweek.com/ Serwisu, zawierają warunki, które dotyczą każdego Użytkownika Serwisu. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na te warunki. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków, musi zaprzestać korzystania z Serwisu.

1. TERMINY I DEFINICJE

1.1 Strony uzgadniają, że dla celów niniejszej Umowy następujące terminy i definicje będą miały następujące znaczenie:

 • „Administracja”. – jest właścicielem i posiadaczem praw autorskich na wyłączność do Serwisu.
 • „Użytkownik. – Każda osoba uprawniona lub fizyczna, która zadeklarowała zaangażowanie w usługę Revieweek™, poprzez zalogowanie się są na stronie internetowej Serwisu https://pl.revieweek.com/
 • „Użytkownik korporacyjny”, „Firma”. – taki Użytkownik (osoba prawna, przedsiębiorca indywidualny, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), który prowadzi działalność przedsiębiorczą, czyli samodzielną, opartą na ryzyku działalność mającą na celu systematyczne osiąganie zysku z użytkowania nieruchomości, sprzedaży towarów, wykonywania pracie lub świadczenia usług. Może bez produkcji, wykonawcą, sprzedawcą, organizacją upoważnioną przez producenta (sprzedawcę) lub indywidualnym przedsiębiorcą upoważnioną przez producenta (sprzedawcę), importerem, właścicielem agregatora informacji o towarach (usługach). Na przykład usługi dostarczania żywności, edukacji online, wynajmu samochodów lub biletów, poszukiwania pracy online, oceny instytucji kredytowych i ich produktów (ocena kredytowych, karte kredytowych i debetowych).
 • „Konsument” – Użytkownik to osoba fizyczna, która zamierza zamówić lub nabyć lub która zamawia, nabywa lub korzysta z towarów (utworów, usług) wyłącznie dla potrzeb osobystych, rodzinnych, domowych i innych nie związanych z działalnością gospodarczą. Jest to również konsument.
 • „Serwis, Strona. – o nazwie Revieweek™, oprogramowanie służące do świadczenia usług (wymiana informacji pomiędzy Administracją a Użytkownikami o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatorów informacji, organizacjach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub indywidualnych przedsiębiorcach upoważnionych przezcenta (sprzedawcę), ich towarach, usługach i utworach, reklamowanie i wyszukiwanie towarów, utworów i usług), do którego dostęp Administracja czasowoudostępnia Użytkownikowi pod adresem https://pl.revieweek.com/. Jest obiektem złożonym, którego twest organizowane przez Administrację. Zaprojektowany do pracy na komputerach, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach Użytkownika, przeznaczony na różne platformy. Obejmuje ona konto osobiste Użytkownika, Serwis https://pl.revieweek.com/, bazy danych, kody oprogramowania, know-how, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, logotypy, a także materiały tekstowe, graficzne i inne, informacje, teksty, elementy graficzne, obrazy, zdjęcia, materiały audio i wideo oraz inne wyni działalności intelektualnej. Prawa wyłączne do Serwisu i wszelkich jego elementów należą do Administracji jako właściciela prawa lub licencjobiorcy na mocy prawa, umowy lub innej transakcji.
 • „Cel służby” – wymiana informacji pomiędzy Administracją a Użytkownikami o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatorów informacji, Organach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców, ich towarach, usługach i utworach, reklamowaniu i wyszukiwaniu towarów, utworów i usług.
 • „Treść” – wszelkie materiały Serwisu dostępne dla Użytkownika.
 • „Treści generowane przez użytkowników” – informacji, komentarzy, opinii, recenzji lub innych materiałów, które Użytkownik umieści na Stronie po dokonaniu Rejestracji. Prawa do niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnego lub komercyjnego wykorzystania Treści Użytkownika (publikacja, wyświetlanie, reprodukcja, modyfikacja, dwa utwory zależne) przechodzą na Administrację od momentu zamieszczenia na Stronie.
 • „Przegląd, Komentarz, Testimonial” – utwór stworzony przez Administrację lub Użytkownika specjalnie do wykorzystania w Serwisie, będący przedmiotem prawa autorskiego. 
 • „Rejestracja” – procedura, w trakcie której Użytkownik podaje wiarygodne dane o sobie w formie zaakceptowanej przez Administrację, a także tworzy login i hasło. Rejestrację uważa się za zakończoną dopiero wtedy, gdy Użytkownik pomyślnie przejdzie wszystkie jej etapy, w tym aktywację Konta Osobistego, która następuje poprzez kliknięcie unikalnego kodu przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail i/lub telefonu komórkowego. Zamiast rejestracji, Serwis może zaproponować wstępną autoryzację poprzez usługę internetową podmiotu trzeciego, w wyniku której Administracja otrzyma token identyfikujący Użytkownika. Ten sam Użytkownik nie może być zarejestrowany w Serwisie więcej niż raz. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika, która będzie wyświetlana podczas pisania Recenzji i Komentarzy, tworzenia innych Treści Użytkownika. Nazwa Użytkownika nie może być obraźliwa, zawiera cechy odnoszące się do osób trzecich, w tym nazwisk osób znanych lub nazw osobowych, do których prawa nie należą do Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że jego nazwa użytkownika niearusza żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) należących do osób trzecich.
 • „Konto, Moje konto, Konto – zbiór rekordów w bazie danej Administracji, który identyfikuje Użytkownika za pomocą danych uwierzytelniających (login i hasło) podobnych przez niego podczas Rejestracji i umożliwia zarządzanie parametrami Serwisu oraz usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu.
 • „Dane rejestracyjne użytkownika” – dane dobrowolnie przekazane lub przesłane przez Użytkownika podczas rejestracji i dalszego korzystania z Serwisu. Dane te będą przechowywane w bazie danych Administracji i będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa federalnego, w tym Ustawy Międzynarodowej i odpowiednich przepisów prawa.
 • „Autoryzacja” – procedura, w ramach której Użytkownik wprowadza swój login i hasło wyznaczonych polach w formie interfejsu Serwisu lub serwisu internetowego podmiotu trzeciego wielu jego identyfikacji, przekazania thekenu do Administracji i ustalenia danych uwierzytelniających dostęp do Konta i pełnej funkcjonalności Serwisu.
 • „Token”. – unikalny zestaw znaków identyfikujących Użytkownika na kontach usług internetowych podmiotów trzecich (Microsoft Authenticator, Google Authorization, sieci społecznościowe, Google Play, Apple AppStore i inne). Token umożliwia autoryzowane połączenie z Serwisem przy użyciu autoryzacji za pośrednictwem usług internetowych stron trzecich.
 • „Weryfikacja” – identyfikacji, potwierdzenia tożsamości Użytkownika i wyrażenia woli poprzez potwierdzenie, że Użytkownik posiada numer telefonu lub adres e-mail wpisany podczas rejestracji, np. kliknięcie w unikalny link lub wpisanie kodu otrzymanego wiadomości SMS w specjalnym polu Serwisu.
 • „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, patronimik (jeżeli występuje), numer identyfikacyjny, numer indywidualny podatnika, dane bankowe, rok, miesiąc, dane i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, płeć rodzinna, społeczna, majątkowa
 • „Prosty podpis elektroniczny” – elektroniczny podpis, który poprzez zastosowanie kodów, haseł lub innych środków potwierdza, że określona osoba złożyła podpis elektroniczny zgodnie z niniejszą Umową.
 • „Dokumentacja użytkownika” – instrukcje i materiały informacyjne wyjaśniające sposób korzystania przez Użytkownika z serwisu.
 • „Warunki użytkowania” – zbiór umów pomiędzy Użytkownikiem a Administracją, w tym niniejsza Umowa, dodatkowe warunki i zasady, które dotyczą korzystania z Serwisu, a także inne umowy, które odrębnie zastrzegły, że są częścią Regulaminu.
 • „Statystyka” – informacje o korzystaniu z Serwisu, a także o przeglądaniu i/lub korzystaniu z określonych elementów Serwisu (okien, okien dialogowych, elementów interaktywnych, stron, ramek, treści itp.) zbierane za pomocą liczników, plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii.
 • „Licznik” – część Serwisu, program komputerowy wykorzystujący fragment kodu odpowiedzialny za zbieranie dany statystycznych i osobowych dotyczących korzystania z Serwisu. Administracja może korzystać z liczników zarówno własnych, jak i udostępnianych przez podmioty trzecie na podstawie ograniczonej licencji (umowy licencyjnej), tak jak Google Analytics, Google Firebase i inne podobne liczniki. Liczniki zbierają dane osobowe w bezosobowej formie.
 • „Adres IP” – numer zasobu numeracyjnego sieci teleinformatycznej opartej na protokole IP (RFC 791), który jednoznacznie identyfikuje terminal abonencki (komputer, smartfon, tablet, inne urządzenie) ż urządzenia komunikacyjne w skład systemu informatycznego i należące do Użytkownika przy świadczeniu telematycznych usług komunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu.
 • „Nagłówek HTTP” – wiersz wiadomości HTTP zawierający rozdzieloną dwukropkami parę nazwa-wartość. Format nagłówka HTTP jest zgodny z ogólnym formatem nagłówka sieciowej wiadomości tekstowej ARPA opisanym w RFC 822.
 • „Kasa” – pośrednie przechowywanie danych znajdujących się na urządzeniu Użytkownik, które są odbierane z Serwisu i żądane częściej niż innej z najwyższym prawdopodobieństwem, do których dostęp z pamięci podręcznej jest znacznie szybszy niż pobieranie oryginalnych danych ze zdalnego źródła (np. Urządzenie może być również podłączone do Internetu).
 • „Cookies”, „cookies”. – niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na urządzeniu Użytkownik, na którym zainstalowany jest licznik. Pliki cookie zawierają małe kawałki tekstu i są wykorzystywane do przechowywania informacji o doświadczeniach z przeglądania strony. W tym celu wykorzystywane są inne technologie, takie jak komputery, smartfony, telefony i inne urządzenia. W tym samym celu wykorzystywane są inne technologie, w tym dane przechowywane przez przeglądarki lubządzenia, identyfikatory związane z urządzeniami oraz inne oprogramowanie. Wszystkie te technologie są określane w niniejszej umowie jako „pliki cookie”.
 • „Web Beacons” – obrazy w formie elektronicznej (jednopikselowe (1×1) lub puste obrazy GIF). Sygnały nawigacyjne mogą pomóc Administracji w rozpoznaniu niektórych rodzajów informacji na urządzeniu Użytkownika, takż jak jakie pliki cookies, czas i dane wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny.
 • „Posłaniec” – system informacyjny i/lub program komputerowy (aplikacja mobilna, usługa sieciowa, aplikacja internetowa itp.), który jest zaprojektowany i/lub używany do odbierania, przechazywania, dostarczania i/lub przetwarzania wiadomości elektronicznych użytkowników Internetu (np. Skype, WhatsApp, Viber itp.).
 • „Suma kontrolna”, „Suma haszowa” – Matematyczna wartość (ciąg symboli) obliczona na zbiorze danych zrzez zastosowane określonego algorytmu, stosowane w ramach niniejszej umowy do sprawdzania integralności (autentyczności) plików elektronicznych podczas przesyłania lub przechowywanych. Na potrzeby niniejszej Umowy sumy kontrolne są obliczane i weryfikowane przy użyciu algorytmów MD5 i SHA256.

1.2 Wszystkie innee terminy i definicje pojawiające się w tekście Umowy będąd interpretacje przez Strony zgodnie z prawem, aktualnymi zaleceniami (RFC) międzynarodowych instytucji standaryzujących w Internecie orazalymi w Internecie współnym zasad interpretacji odpowiednich terminów.

1.3 Terminy i definicje użyte w niniejszej umowie mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej, w zależności od kontekstu, a terminy mogą być pisane wielką lub małą literą.

1.4 Tytuły (działy), jak również struktura Umowy służą wyłącznie wygodzie korzystania z tekstu Umowy i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Niniejsza Umowa reguluje stosunek pomiędzy Użytkownikiem z jednej strony, a Administracją z drugiej strony, w sprawieudzielenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu, jak również reguluje kolejność korzystania z Serwisu.

2.2 Zgodnie z niniejszą Umową Administracja udziela Użytkownikowi bezpłatnych lub zwrotnych praw do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3 Welu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, Administracja ma prawo zaangażować osoby trzecie do wykonania Umowy bez zgody Użytkownika.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

3.1 Serwis, jego zawartość, komponenty i poszczególne części składowe (w tym między innymi: oprogramowanie, strona internetowa, bazar danych, kody programistyczne, know-how, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, logotypy, aakże teksty, grafiki i inne materiały) stanowią przedmioty własności intelektualnej chronione prawem międzynarodowym, których jakiekolwiek wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za zgodą Administracji.

3.2 Administracja niniejszym udziela Użytkownikowi na czas trwania Umowy prostej (niewyłącznej) odwołalnej licencji na korzystanie z Serwisu, która nie podlega przeniesieniu ani cesji na osoby trzecie. Niniejsza licencja prosta (niewyłączna) ma celu umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Umowie oraz innych warunków korzystania z Serwisu.

3.3 Licencja jest ważna bez ograniczeń terytorialnych, chyba że w odrębnej transakcji z Użytkownikiem ustalono inaczej.

3.4 Cofnięcie licencji udzielonej zgodnie z niniejszą umową nastąpi w sposób przewidziany prawem dla cofnięcia umowy licencyjnej.

3.5 Prawo do korzystania z Serwisu obejmuje prawo do odtworzenia Serwisu lub części jego kodu na urządzeniu końcowym Użytkownik (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) w celu umożliwienia korzystania z niego za pomocą środków docelowego systemu operacyjnego w korzystaniu z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.6 Prawo do korzystania z Serwisu nie obejmuje prawa do sporządzania jego kopii, chyba że w odrębnej transakcji z Użytkownikami z pisemną zgodą Administracji wyraźnie postanowiono inaczej.

3.7 Korzystanie z usług zgodnie z Umową może obejmować również inne ograniczenia funkcjonalności określone w dokumentacji Użytkownika Usługi.

3.8 Prawo do korzystania z Usługi przyznane Użytkownikowi oznacza prawo do korzystania z aktualizacji Usługi zarówno w ramach jednej wersji (drobne aktualizacje aktualnego wydania, które nie są nową wersją), jak i nowej wersji Usługi (duże aktualizacje – newe wydania, które są nową wersją), jeśli są dostępne.

3.9 Użytkownik zgadza się, nie ma prawa (w tym nie ma prawa zezwalać nikomu) na modyfikowanie, twzieł dzieł pochodnych, rozkładanie Serwisu na kody składowe, reverse-engineer, dekompilację lub inną próbę uzyskania kodu źródłowego programu Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, chyba że istnieje na to pisemna zgoda Administracji. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie działania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także prawem międzynarodowym.

3.10. Niniejsza Umowa nie przewiduje żadnej cesji praw własności intelektualnej (ani żadnej ich części) przez Administrację, z wyjątkiem licencji na podstawie Umowy. Żadne z postanowień Umowy nie stanowi przeniesienia praw własności intelektualnej na Administrację ani zrzeczenia się tych praw na podstawie przepisów prawa.

3.11. Serwis zawiera lub zawiera programy komputerowe, które są licencjonowane (lub sublicencjonowane) dla Użytkowników na zasadach zapisanych licencji GNU Public License lub innych podobnych licencji Open Source, które między innymi pozwalają Użytkownikowi na kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję określonych programów komputerowych lub jego części oraz na dostęp do kodu źródłowego. Jeżeli w ramach takiej licencji udostępniany jest kod źródłowy użytkownika, którym program komputerowy dostarczany jest wacie wykonywalnego kodu binarnego (kodu obiektowego), udostępnienie kodu źródłowego następuje poprzez złożenie wniosku na adres e-mail Administracji. Jeżeli jakakolwiek licencja oprogramowania open source wymaga od Administracji przyznania praw do używania, kopiowania lub modyfikowania oprogramowania open source wykraczających poza prawa przyznane w Umowie, prawa te będą miały pierwszeństwo przed prawami i ograniczeniami określonymi w Umowie.

4. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI, GWARANCJE

4.1 Administracja gwarantuje, że posiada wszelkie podstawy prawne doudzielenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Usługi na podstawie Umowy. Wszelkie prawa do Serwisu i jego elementy należą do Administracji lub innych podmiotów praw autorskich, które udzieliły Administracji licencji niewyłącznej z możliwością udzielania sublicencji, w tym na zasadach licencji otwartej (LGPL, BSD, MIT itp.).

4.2 Administracja zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia stabilnego działania Serwisu, jego stopniowego ulepszania, poprawiania błędów w pracy, jednakże jest onudostępniany Użytkownikowi na zasadzie „taki jaki jest”. Oznacza to, że Administracja:

 • nie gwarantuje braku błędów w serwisie;
 • nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwane działanie Serwisu oraz jego kompatybilność z oprogramowaniem i środkami technicznymi Użytkownik i innych osób;
 • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstały lub mogą powstać w związku lub z korzystaniem z Serwisu;
 • nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swie zobowiązań z powięci sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, dzłania złośliwych programów, także nieuczciwych działa osób trzecich mających na celu nieuprawniony dostęp i/lub wyłączenie oprogramowania i/lub kompleksu sprzętowego Administracji.

4.3 Administracja nie jest w żaden sposób związana ani inny sposób powiązana z Użytkownikami, działa niezależnie od nich, nie ma na celu osłabienia ich pozycji ai inny sposób nie wpływa na ich pozycję i nie próbuje czerpać korzyści z ich reputacji biznesowej.

4.4 Administracja gwarantuje Użytkownikowi funkcjonalność Serwisu pod warunkiem, że Użytkownik wykorzystuje do dostępu do niego aktualne wersje systemów operacyjnych: Google Android (wersje 4.4.2 i wyższe) oraz Apple iOS (wersje 9 i wyższe).

4.5 Administracja ma prawo zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i utrzymać go w stanie używalności oraz ma prawo zawiesić dostęp do niego na czas niezbędny do przeprowadzenia planowych profilaktycznych i naprawczych sprzętów bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Ponadto Administracja ma prawo zawiesić dostęp Użytkownik do Serwisu w przypadku ujawnienia, że podczas rejestracji lub korzystania z Serwisu Użytkownik podał nierzetelne informacje o sobie, także w przypadku ujawnienia użycia profanacji w loginie Użytkownika, jak również z innych przyczyn określonych w dokumentacji Użytkownika.

4.6 Użytkownik zgadza się, że Administracja ma prawo do wykorzystania danych podczas Użytkownik podczas rejestracji w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z Serwisem, także do wysyłania na podzez przez Użytkownika adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego wiadomości reklamowych i informacyjnych, według własnego uznania. Niniejsza klauzula jest traktowana jako uprzednia zgoda Użytkownika na otrzymywanie reklam.

4.7 Administracja zastrzega sobie pobieranie do kontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie, wysyła wiadomości SMS lub e-mail w celu sprawdzenia jakości Usług lub zgłaszania krytycznych dla Użytkownika informacji.

4.8 Administracja zastrzega sobie prawo do żądania elektronicznych kopii dokumentów w wielu identyfikacjach Użytkownika. Administracja jest również zobowiązana do podania wiarygodnych informacji kontaktowych o Użytkowniku na żądanie instytucji rejestrujących lub wykorzystanie ścigania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.

4.9 W celu uniknięcia naruszenia praw intelektualnych osób trzecich, oszustw i innych bezprawnych działań, Administracja zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika przedstawienia dokumentów potwierdzających w celu weryfikacji danych rejestracyjnych i informacji dostarczonych przez Użytkownika, które Użytkownik musi dostarczyć Administracji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania żądania. Administracja ma prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu podczas takiej weryfikacji.

4.10. Administracja zastrzega sobie pobieranie do odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisu (w tym poprzez zablokowanie dostępu do Serwisu poprzez adres IP, (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do Serwisu z adresu IP Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskał dostęp Serwis największą ilość razy) lub do usunięcia jego konta wraz z wszystkimi dany rejestracyjnymi jednostronnie, bez uprzedzenia i wyjaśnienia oraz bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu kosztów.

4.11. Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy w trybie pozasądowym w przypadku niekorzystania z Serwisu przez Użytkownika przez 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych z rzędu oraz do usunięcia Konta i wszystkich danych rejestracyjnych Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także bez odszkodowania i zwrotu kosztów.

4.12. Administracja zastrzega sobie prawo doustna wszelkich zasad, limitów i ograniczeń (technicznych, prawnych, organizacyjnych lub innych) dotyczących korzystania z Serwisu i może je zmieniać według własnych uznania, bez urzednie piadomienia Użytkownika. W przypadkach, gdy nie jest to zabronione przez prawo, określone zasady, limity i ograniczenia mogą być różne dla różnych kategorii Użytkowników.

4.13. Administracja zobowiązuje się do zapewnienia poufności i integralności wszystkich danych otrzymywanych od Użytkownika, wyjątki przypadku, gdy ujawnienie takie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Administracji, jak również z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo międzynarodowe lub wyraźnie przewidzianych przez transakcję, porozumienie, umę z Użytkownikami.

4.14. Administracja zobowiązuje się do udzielania Użytkownikowi wsparcia technicznego w formie pisemnych konsultacji udzielanych w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych, w kwestiach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z Serwisu. Wsparcie techniczne udzielane jest wyłącznie na formalny wniosek Użytkownika złożony w sposób określony w Umowie o wymianę zawiadomień, wiadomości i dokumentów. Konsultacje specjalisty wsparcia technicznego Administracji mogą być udzielane wyłącznie w sprawach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z Serwisu. Konsultacje w sprawach nie wiązanych z funkcjonowaniem Serwisu nie są podzielane.

4.15. Zgłososzenie wysyłane jest przez Użytkownika na adres e-mail i musi zawierać szczegółowy opis problemu, zrzuty ekranu urządzenia odbiorczego Użytkownika, wyświetlające problem, dane o systemie operacyjnym, sprzęcie i wersjach oprogramowania, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Administracja wiągu dziesięciu (10) dni roboczych rozpatruje wniosek Użytkownika i przesyła mu pocztą elektroniczną zalecenia dotyczące rozwiązania problemu. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do tych zaleceń, Administracja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Użytkownik jest informowany, że w niektórych przypadkach rozwiązanie problemów technicznych może trwać dłużej niżnie dziesięć (10) dni roboczych. W takich przypadkach Administracja wysyła do Użytkownika w ciągu dziesięciu dni powiadomienie na e-mail podczas rejestracji oraz zawiesza dostęp do Serwisu na zasas usunięcia problemu.

4.16.1. Administracja ma prawo korzystać z Recenzji, Komentarzy, reklamacji i innych Treści Użytkowników, gdy pisze Recenzje opisujące prace, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy faktycznie istnieją, jak składają zamówienie i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ikh Umów z Użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie, itp.)

4.16.2. Administracja ma prawo do publikowania zdjęć, obrazów wideo, wszelkich materiałów, w których prezentowane są towary, prace, usługi, proces wykonywania prac, usługi, dokumentacja wprowadzenia towarów do obrotu cywilnego, oferty sprzedaży towarów, wykonania prac, świadczenia usług, ogłoszenia, szyldy, reklamy, nazwy domen i inne materiały ze zgłoszonym znakiem towarowym i usługowym, inne sposoby indywidualizacji zarejestrowanych Użytkowników oraz bez takiego zgłoszenia w celu potwierdzenia, że Przegląd, Użytkownik

5. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, GWARANCJE

5.1 Użytkownik gwarantuje, że:

5.1.1 Posiada zdolność prawną i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, która jest prawnie wiążąca, w imieniu własnym lub w imieniu osoby lub podmiotu, dla którego zawiera niniejszą Umowę.

5.1.2. Rozumie, że Administracja nie udziela formalnych porad i zaleceń prawnych dotyczących prawa lub wymogów, które dotyczą Użytkownika, jak również dotyczących przestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów i wymogów.

5.1.3. Uzyskał wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia wymagane przez prawo do umieszczania, przekazywania i publikowania danych osobowych i (lub) wizerunków osób fizycznych lub prawnych, które zostały określone przez Użytkownika jako część jego osobistych danych rejestracyjnych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych wymogów prawnych i ograniczeń z tym związanych.

5.1.4 Wszystkie informacje, dokumenty, materiały przekazane przez Użytkownika Administracji są prawdziwe, w pełni zgodne z prawem kraju zamieszkania, a Użytkownik zgodnie z prawem hasiada wszelkie prawa do ich wykorzystania, w tym poprzez zamieszczenie w Serwisie do wykorzystania przez innych Użytkowników. Użytkownik nie zataił okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na decyzję Administracji co do ważności niniejszej Umowy i jej wykonania.

5.1.5 Akceptacja niniejszej Umowy nie narusza praw i obowiązków prawnych Użytkownika wobec osób trzecich.

5.1.6. nie uczestniczy i nie jest w żaden sposób powiązanych z jakąkolwiek transakcją lub innym zobowiązaniem, w ramach którego znajduje się wiątuacji niedotrzymania warunków lub jest zobowiązanych do wypełnienia swich zobowiązań z wyprzedzeniem, lub udział w którym może negatywnie wpłynąć na zdolność Użytkownika do wypełnienia jego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, o czym Administracja nie została poinformowana przez Użytkownika.

5.1.7. Uzyskał wszelkie niezbędne zgody i zezwolenia przewidziane obowiązującym prawym na przetwarzanie danych osobowych i/lub wizerunków osób fizycznych, które będą musiały być przetwarzane w trakcie realizacji niniejszej umowy. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych wymogów prawnych i ograniczeń z tym związanych.

5.2 Prawa użytkownika:

5.2.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w sposób niezakazany przez niniejszą Umowę i obowiązujące prawo międzynarodowe, zgodnie z jego przeznaczeniem i w granicach jego funkcjonalności.

5.2.2 W przypadku problemów technicznych z Serwisem, jak również w przyzypadku otrzymania przez Użytkownika wiadomości ze skrzynek pocztowych domeny revieweek.com, które są nieautoryzowanymi przesyłkami reklamowymi lub zawierają materiały zabronione niniejszą Umową, tym groźby lub pliki podejrzane o wirusy, jąwnież w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika faktów dających do przypuszczenia, że z jego dostępu do Serwisu korzystała osoba nieuprawniona, Użytkownik ma prawo skontaktować się z Administracją w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia

5.2.3 Użytkownik ma prawo do kontaktu z pomocą techniczną w sprawi związanej z Usługą określoną w niniejszej Umowie.

5.2.4 Użytkownik ma prawo do zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w zależności od Administracji zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym i krajowym.

5.2.5 Użytkownik ma prawo zażądać, w każdym przypadku, stosowania połączeń, SMS-ów, e-maili i innych newsletterów informując o tym administrację firmy.

5.3 Obowiązki Użytkownika:

5.3.1 Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać prawlektualnych Administracji, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

5.3.2 Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Usługi w celu nieuprawnionego uzyskania przewagi konkurencyjnej w działalnościach gospodarczych, popełnionego z naruszeniem przepisów antymonopolowych i innych.

5.3.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie loginu i hasła z Konta, służących do autoryzacji, poza zasięgiem osób trzecich oraz terminową ich zmianą w przypadku utraty lub innej konieczności.

5.3.4 Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się posiadać wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia od właścicieli danych, którymi posługuje się podczas pracy z Serwisem zgodnie z jego przeznaczeniem, wczególności posiadać wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do przetwarzania osobowych fizycznych, których przetwarzanie może być wykorzystane z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich stosownych wymogów i ograniczeń prawnych w tym zakresie.

5.3.5 Użytkownik jest odpowiedzialny wobec Administracji za podanie dokładnych i aktualnych informacji kontaktowych i rejestracyjnych o sobie podczas korzystania z Serwisu. W przypadku zmiany podmiany danych Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Administrację poprzez samodzielną zmianę swoich danych.

5.3.6 Użytkownik zobowiązuje się w żadnym wypadku nie wykorzystywać Serwisu do działania zabronionych lub ograniczonych przez prawo międzynarodowe.

5.3.7 Użytkownik nie może uszkadzać Serwisu, jego elementów i modułów w trakcie jego użytkowania, a także sprzętu i oprogramowania, maszyn węzłowych Administracji lub innych osób świadczących Usługi, w tym poprzez wysyłanie wielu zapytań na ich adresy IP, powodowanie atu DDoS i błędów typu „denial of service”.

5.3.8. Użytkownik zobowiązuje się do zrekompensowania Administracji wszelkich strat poniesionych przez Administrację w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, naruseniem niniejszej Umowy oraz praw innych Użytkowników i osób trzecich (tym intelektualnych, informacyjnych itp.).

5.3.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że adres IP urządzenia Użytkownik jest rejestrowany przez środki techniczne Administracji i w przypadku działań bezprawnych, w tym działań naruszających prawa innych Użytkowników, osób trzecich, odpowiedzialność za te bezprawne działania ponosi właściciel urządzenia środki techniczne Administracji po adresie IP.

5.3.10. Użytkownik udziela Administracji prawa do korzystania z Recenzji, Komentarzy, reklamacji i innych Treści Użytkownik, gdy pisze Recenzje opisujące prace, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy istnieją w rzeczywistości, jak zamawiają i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ikh Umów z Użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie itp.)

5.3.11. Użytkownicy Korporacyjni udzielają Administracji prawa do publikowania zdjęć, obrazów wideo, wszelkich materiałów, w jakikolwiek sposób przedstawiają towary, pracę, usługi, proces wykonywania pracy, świadczenia usług, dokumentacja wprowadzania towarów do obrotu cywilnego, oferty sprzedaży towarów, wykonywania prac, świadczenia usług, ogłoszenia, znaki, reklamy, nazwy domen i inne materiały tych użytkowników z lub znaku towarowego, znaku usługowego, innego środka indywidualizacji w celu

5.4 Szczegółowe informacje o tym, jakie informacje Użytkownik ma prawo umieścić w Serwisie, podane są w Regulaminie korzystania z Serwisu pod adresem w Internecie: https://pl.revieweek.com/terms-of-use/.

6. KOLEJNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG

6.1 Umowa reguluje stosunki wyłącznie w zakresie korzystania z Usług zgodnie z jej przeznaczeniem.

6.2 Korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością musi być realizowane przez Użytkowników w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa kraju zamieszkania.

6.3 Funkcjonalność Serwisu oraz wskazówki dotyczące jego użytkowania podane są w Dokumentacji Użytkownika Serwisu.

6.4 Użytkownik ma prawo do pełnego korzystania z Serwisu tylko po dokonaniu Rejestracji w Serwisie. Użytkownik nie może być zarejestrowany w Serwisie więcej niż raz.

6.5 W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe (imię, nazwisko, patronimik (jeśli istnieje patronimik), adres e-mail i numer telefonu komórkowego) zgodnie z formularzem zatwierdzonym przez Administrację, a także utworzyć login i hasło. Formularz rejestracyjny Serwisu może wymagać od Użytkownika podania dodatkowych informacji (adres; numer podstawowego dokumentu tożsamości, informacje o dacie wydania dokumentu i organie wydającym). Administracja ma prawo ustalić wymagania dotyczące haseł (długość, dopuszczalne znaki itp.).

6.6 Podczas procesu rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika, która będzie wyświetlana podczas pisania Recenzji i Komentarzy oraz tworzenia innych Treści Użytkownika. Nazwa Użytkownika nie może być obraźliwa, zawiera cechy odnoszące się do osób trzecich, w tym nazwisk osób znanych lub nazw osobowych, do których prawa nie należą do Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że jego nazwa użytkownika niearusza żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) należących do osób trzecich.

6.7 Rejestracja uważa się za zakończoną dopiero wtedy, gdy Użytkownik pomyślnie przejdzie wszystkie jejapy, w tym weryfikację poprzez wpisanie kodu SMS lub kliknięcie w unikalny link wysłany na podczas przez Użytkownika adres e-mail lub telefonu komórkowego. Zamiast rejestracji, Użytkownik może dokonać pierwotnej autoryzacji za pomocą serwisu internetowego osoby trzeciej, o ile jest to technicznie możliwe.

6.8 Po zakończeniu rejestracji użytkownik ma dostęp do funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i zakresem usług opłaconych przez Użytkownika. Informacje o zakresie i cenach usług dostępne są pod adresem internetowym w dziale: Stawki i ceny | Revieweek™.

7. PRYWATNOŚĆ

7.1 Strony zobowiązując się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazywanych sobie nawzajem zarówno chronionymi, jak i niezabezpieczonymi kanałami komunikacji, niezależnie obecności lub braku oznaczenia wskazujących na status poufności przekazywanych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie takie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stronu, a także przewidziany obowiązującym przepisami prawa lub transakcją, umową, porozumieniem z Użytkownikiem.

7.2 Ujawnienie Informacji Poufnych w ramm niniejszej Umowy oznacza działanie lub brak działania jednej ze Stron Umowy, w wyniku którego informacja poufna staje się znana osobom trzecim przy braku zgody jej właściciela. W tym przypadku nie ma znaczenia forma ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim (ustna, pisemna, przy użyciu środków technicznych itp.).

7.3 Nie jest naruszeniem poufności przekazanie informacji poufnych na zgodne z prawem żądanie ścigania i innych uprawnionych organów i urzędników państwowych w przypadkach i w sposób określony przez obowiązujące prawo, jak również publiczne, ustne lub pisemne wskazanie faktu, że jedna ze Stron jest kontrahentem drugiej Strony.

7.4 W przypadku ujawnienia informacji poufnych określonomy organ i/lub osoby, Strona, która je ujawniła, powiadomi pisemnie właściciela informacji poufnych o fakcie ich ujawnienia, ich treści oraz organism, któremu zostały ujawnione, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty ujawnienia.

7.5 Zobowiązania do zachowania poufności obowiązują bezterminowo.

7.6 Jeżeli jedna ze stron ujawni informacje poufne otrzymane od drugiej strony, strona winna zobowiązuje się do zrekompensowania wszystkich spowodowanych przez nią strat, w tym utraconych zysków, wiągu pięciu (5) dni roboczych po otrzymaniu odpowiedniego pisemnego wniosku odiejj strony.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Akceptacja Umowy i korzystanie z Usługi zgodnie z nią wymaga podania, zebrania i/lub wykorzystania szeregu danych osobowych. W szczególności podczas udostępniania Serwisu oraz podczas korzystania z niego Administracja uzyskuje dostęp i wykorzystuje szereg danych dotyczących Użytkownika – osoby fizycznej lub jego przedstawicieli – osobowych. Polityka prywatności Administracji odnosząca się do Serwisu dostępna jest pod adresem: https://pl.revieweek.com/privacy-policy/.

8.2 Wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki Umowy oznacza zgodę Użytkownika na warunki Polityki Prywatności Administracji oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.3 Korzystając z Serwisu, Użytkownik udziela Administracji zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych:

8.3.1. nazwisko, imię, patronimik (jeśli jest patronimik);

8.3.2. adres;

8.3.3. numer głównego dokumentu tożsamości, informacje o dacie wydania dokumentu i organie, który go wydał;

8.3.4. nazwisko, imię, patronimik (jeśli występuje), adres przedstawiciela Użytkownika, numer głównego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, informacje o dacie wydania tego dokumentu i wydającym, szczegóły dotyczące pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzające umocowanie tego przedstawiciela;

8.3.5. adres e-mail;

8.3.6. numer telefonu komórkowego;

8.3.7. login i hasło umożliwiające wejście do serwisu;

8.3.8. dane portali społecznościowych, za pośrednictwem których Użytkownik loguje się do Serwisu;

8.3.9. token;

8.3.10. Nagłówki HTTP;

8.3.11. Adres IP urządzenia;

8.3.12. dane z plików cookies;

8.3.13. Dane zbierane przez liczniki;

8.3.14. dane uzyskane za pomocą sygnałów nawigacyjnych (web beacons);

8.3.15. informacje o przeglądarce;

8.3.16. charakterystyka techniczna urządzeń i oprogramowania;

8.3.17. dane techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu, w tym daty i godziny korzystania i dostępu;

8.3.18. Adresy żądanych serwisów;

8.3.19. dane geolokalizacyjne,

w okresie obowiązywania niniejszej umowy na następujące cele:

 • wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu we własnym imieniu, w celu zawarcia i realizacji Umowy;
 • wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu w imieniu reprezentowanej osoby fizycznej lub prawnej, w celu zawarcia i realizacji Umowy;
 • prowadzenie badań statystycznych i innych badań dotyczących korzystania z serwisu na podstawie danych zanonimizowanych;
 • Zgodność z obowiązkowymi wymogami prawnymi kraju zamieszkania.

8.4 W ramach udzielonej zgody Administracja otrzymuje prawo do wykonywania z danymi osobowymi Użytkownika wszelkich czynności, w tym między innymi: zbierania, systematyzowania, gromadzenia, przechowywania, wyjaśniania (aktualizowania, zmieniania), wykorzystywania, przekazywania, depersonalizowania, blokowania, niszczenia, przekazywania, w tym transgranicznego, danych osobowych partnera Administracji, a także innych niezbędnych czynności z danymi osobowymi podlegającymi obowiązującym przepisom prawa.

8.5 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne przygotowane przez następujących głównych metod (ale nie tylko): przechowywanie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych i ich przechowywanie, sporządzanie wykazów, etykietowanie.

8.6 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne bez użycia narzędzi automatyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.7 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w ramach niniejszej Umowy odbywa się przez Administrację bez użycia zautomatyzowanych środków, gdyż takie działania z danymi osobowymi, jak wykorzystanie, modyfikacja, dystrybucja, zniszczenie danych osobowych w odniesienie do Użytkownika, odbywają się przy bezpośnim udziale osoby.

8.8 Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane z wykorzystaniem systemów DPM (Data Protection Manager), w tym należących do osób trzecich i przekazanych Administracji na podstawie stosownej umowy lub porozumienia, pod warunkiem zachowania środków ochrony poufności danych osobowych.

8.9 Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesach korzystania z Usługi zgodnie z Umową, odbywa się w związku z koniecznością zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, które są Użytkownikiem.

8.10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownik zgodnie z niniejszą Umową odbywa się bez powiadomienia uprawnionego organu ochrony prawmiotów przetwarzających dane osobowe, ponieważ:

8.10.1. dane osobowe Użytkownika, otrzymane przez Administrację w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które obejmują stronę jest Użytkownik, a dane osobowe nie są rozpowszechniane, jak również nie są udostępniane osobom trzecim bez zgodnie z Użytkownik i wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Umowy oraz zawarcia innych umów i porozumień z Użytkownikami;

8.10.2. dane osobowe Użytkownika, otrzymane przez Administrację, są przetwarzane bez użycia środków automatyzacji, tj. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

8.11. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika rozciąga się na wszelkie przekazania danych osobowych Użytkownika do Administracji, dokonane przedzedudzieleniem niniejszej zgody.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 Strona, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, zrekompensuje drugiej stronie straty spowodowane tym niewykonaniem.

9.2 W żadnym wypadku Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi podczas korzystania z Usług, wm za próby korzystania przez Użytkownika z Usługi zamiast profesjonalnego lub specjalistycznego oprogramowania, korzystanie z Usługi w sytuacjnych awaryjnych, znalezienie się w niekorzystnej sytuacji wyniku korzystania z Usługi, za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, niezamierzone szkody, w tym utratę zysku lubraconych danych, naruszenie czci, godności lub reputacji biznesowej, spowodowane w związku z korzystaniem z

9.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika dostępu do jego Konta (utrata loginu i/lub hasła do konta osoby trzeciej).

9.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Użytkownika do Internetu, za jakość usług dostawców komunikacji, za stabilność połączenia i dostępność określonych protokołów transmisji danych.

9.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za pozbawienie Użytkownika dostępu do Serwisu z przyczyn niezwiązanych z winnymi działaniami / zaniechaniem Administracji.

9.6 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za fakt przekazywania informacji przez Użytkownika za pomocą Serwisu poprzez niezabezpieczenia kanały transmisji danych w sieci Internet oraz za bezpieczeństwo informacji podczas przekazywania.

9.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą być rozpowrzechniane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

9.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkowników zdjęć, filmów, innych materiałów, w których widoczne są środki indywidualizacji produktów, wykonawców, sprzedawców, organizacji upoważnionych przez produzcenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców, importerów, właścicieli agregatora informacji o towarach (usługach), ponieważ takie środki indywidualizacji są wykorzystywane w kontekście, wielu wymienień i identyfikacji wymienionych osób lub them towarów, utworów i usług.

9.9 Serwis może zawierać linki do innych zasobów internetowych. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zgodę nażytkownika Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów oraz za informacje na nich zamieszczone, jak również za wszelkie konsekwencje związane z korzystaniem z tych zasobów.

9.10. We wszystkich okolicznościach, odpowiedzialność Administracji jest na nią tylko w obecności winy w jej działaniach / zaniechaniach, a taka odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty jednego (1) dolara i nież przekroczyć tej kwoty.

9.11. W pozostałych przypadkach, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisanym prawie cywilnego danego kraju.

10. MAJOR SIŁY

10.1 Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeliudowodni, że należyte wykonanie zobowiązania było niemożliwe z powodu siły wyższej, tj. nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i nieuniknionych okoliczności powstałych wykcie wykonych zobowiąza wynikających z Umowy i mających bezpośredni lub pośredni wpływ na jej wykonanie, których nie można było racjonalnie przewidzieć przy zawieraniu, ani uniknąć lub przezwyciężyć, a które pozostają poza kontrolą Stron.

10.2 Okoliczności o charakterze siły nie do pokonania obejmują między innymi: działania militarne (wypowiedziana lub faktyczna wojna), niepokoje społeczne, masowe choroby (epidemie, pandemie itp.), strajki, blokady, klęski żywiołowe (trzęsienie ziemi, powódź, huragan itp.), pożary, akty terrrorystyczne, przewroty, ograniczenia transportowe, zakazane środki państwowe, zakazane operacje handlowe, w tym w niektorych krajach wwiązku z przyjęciem sankcji międzynarodowych, a także wyłączenie urządzeń do przetwarzania dany.), pożaru, aktów terrorystycznych, sabotażu, ograniczeń transportowych, środków prohibicyjnych państw, zakazu prowadzenia operacji handlowych, w tym z poszczególnymi państwami, i blokowania serwerów lub połączeń przez władze państwowe.

10.3 Okoliczności o niemożliwej do przezwyciężenia sile nie obejmują w szczególności ryzyk związanych z przedsiębiorczością, takż jak narusie zobowiązań przez kontrahentów dłużnika, brak towarów potrzebnych do wykonania zobowiązań, brak niezbędnych środków finansowych dłużnika, a także kryzys finansowy i gospodarczy, zmiany kursów walut, dewaluacja waluty krajowej, działania przestępcze niezidentyfikowane osoby.

10.4 W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie. Powiadomienie musi zawierać dane dotyczące charakteru i szacowanego czasu trwania okoliczności siły wyższej, ich wpływu na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. Jeżeli jest to możliwe, ale nie obowiązkowe, do zawiadomienia dołącza się oficjalne dokumenty potwierdzające istnienie tych okoliczności oraz przedstawiające ocenowie jego wpływu na zdolności Stroju do wykłonne zobowiąza wyści z Umowy.

10.5 W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, terminale wykonania zobowiązań Strony wynikające z Umowy ulegnie przesunięciu proporcjonalnie do czasu, w którym takie okoliczności ikh skutki będą miały miejsce, o ile taka zmiana czasu będzie możliwa i/lub celowa.

10.6. Strona ma odmówić wykonania Umowy z powolaniem się na niemożność wykonania z powodu wykorzystania okoliczności wyższej, jeżeli zmiana warunków wykonania Umowy jest niemożliwa i/lub niewykonalna, lub zaistniałe okoliczności siły wyższej i ich skutki trwają dłużej niż 2 (dwa) miesiące, lub Strony nie uzgodniły alternatywnych sposobów wykonania Umowy. Strona inicjująca powiadomi drugą Stronę o odmowie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w rozsądnym terminie.

10.7 W przypadku odmowy wykonania Umowy przez Stronę z powołaniem się na niemożność jej wykonania z powodu okoliczności siły wyższej, żadna ze Stron nie ma prawa żądać odiej Strony odszkodowania za ewentualne straty, które mogą lub mogły powstać.

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I ZASPOKAJANIE ROSZCZEŃ

11.1 Wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami Umowy, a jeśli nie zostaną rozstrzygnięte, w sosób przewidziany przez prawo kraju zamieszkania.

11.2 Wszelkie pytania, uwagi i inna korespondencja Użytkownik powinna być kierowana do Administracji poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej metodami przewidzianymi w niniejszej umowie dla wymy zawiadomień, wiadomości i dokumentów. Administracja nie jest odpowiedzialna i nie gwarantuje odpowiedzi na prośby, pytania, sugestie i inne informacje przesyłane do niej w inny sposób.

11.3 Roszczenia powstałe w wwiązku z niniejszą umową należy kierować do Administracji poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej za pomocą środków przewidzianych w niniejszej umowie do wymiany ziadomień, wiadomości i dokumentów. Administracja wiągu dziesięciu (10) dni roboczych rozpatruje reklamację, w razie potrzeby wysyła pismo zawierające jejj stanowisko na adres e-mail podany w reklamacji. W wią przypadku roszczeń Użytkowników, których nie można zidentyfikować na podstawie danych podczas nich podczas reczestracji (w tym roszczeń anonimowych), Administracja nie będzie rozpatrywała. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z motywami podanymi przez Administrację w odpowiedzi na reklamację, procedura jej rozstrzygnięcia zostaje powtórzona poprzez przesłanie umotywowanej odpowiedzi Użytkownik poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej za pomocą przewidzianych w niniejszej Umow sposobów wymyy zawiadomień, wiadomości i dokumentów. Jeżeli roszczenie nie może być rozwiązane w drodze negocjacji, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie zgodnie z niniejszą umową.

11.4 Użytkownik i Administracja uzgadniają, że w przypadku braku zgodności z postanowieniami niniejszej umowy, takie porozumienia będą uważane za zgodne z przepisami ustawy o drodze sądowej, zgodnie z prawem powiatu Zamieszkania.

12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

12.1 Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieokreślony.

12.2 Usunięcie przez Użytkownika jego Konta z Serwisu jest traktowane jako odmowa korzystania z Serwisu i jednostronne pozasądowe rozwiązanie niniejszej Umowyj przez Użytkownika od momentu usunięcia Konta.

12.3 W celu usunięcia danych rejestracyjnych Użytkownika oraz Konta Użytkownika, Użytkownik powinien wysłać do Administracji stosowne żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.4 Usunięcie przez Administrację Konta Użytkownika z Serwisu z powodu niekorzystania przez Użytkownika z Usługi przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy kalendarzowych jest traktowane jako odmowa świadczenia Usługi i jednostronne pozasądowe rozwiązanie niniejszej Umowy z inicjatywy Administracji od momentu usunięcia Konta.

12.5 Wypowiedzenie niniejszej Umowy oznacza jej rozwiązanie pod każdym względem, w tym umowy między stronami interakcji elektronicznej, z chwilą wypowiedzenia której uznaje się, że Użytkownik zakończył interakcję elektroniczną z je pozostałymi stronami.

13. POROZUMIENIE MIĘDZY UCZESTNIKAMI ELEKTRONICZNEJ INTERAKCJI

13.1 Zasady podane w niniejszym punkcie są wielostronnym porozumieniem wszystkich Użytkowników, zarówno między sobami, jak i z Administracją, jako uczestnikami (strongholds) elektronicznej interakcji w kolejności ustalającej przypadki uznawania dokumentów elektronicznych (w tym pierwotnych dokumentów księgowych) podpisanych zwykłym podpisem elektronicznym za równoważne dokumentom w formie papierowej podpisanym podpisem odręcznym.

13.2 Prosty podpis elektroniczny Użytkownik jest składany przy użyciu określonego klucza prostego podpisu elektronicznego odpowiadającego danej metodzie wymiany dokumentów elektronicznych. Użytkownik zobowiązuje się do używania klucza prostego podpisu elektronicznego do podpisywania dokumentów elektronicznych swoju prostym podpisem elektronicznym.

13.3 Formowanie prostego podpisu elektronicznego Administracji odbywa się przy przygotowaniu określonego klucza prostego podpisu elektronicznego, odpowiadającego danej metodzie wymiany dokumentów elektronicznych. Dokument elektroniczny uważa się za podpisany prostym podpisem elektronicznym Administracji, jeżeli fakt użycia przez Administrację klucza prostego podpisu elektronicznego, który pokrywa się z kluczem prostego podpisu elektronicznego Administracji, dostępnego w systemach informatycznych Administracji.

13.4 Prosty podpis elektroniczny Użytkownika poświadcza fakt podpisania dokumentu elektronicznego przez Użytkownika, a prosty podpis elektroniczny Administracji poświadcza fakt podpisania dokumentu elektronicznego przez Administrację.

13.5. Informacja w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego lub wiadomości elektronicznej jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie wysłana na adresse e-mail adresata z adresu e-mail stronyłającej lub za pośrednictwem tych samy określonych komunikatorów lub numerów telefonów (SMS-em) lub za pośrednictwem Biura Osobistego określonego w niniejszej Umowie, w Biurze Osobistym lub gdy Użytkownik osobiście skontaktuje się z Administracją za okazaniem swojego identyfikatora.

13.6 Prosty podpis elektroniczny Strony znajduje się w samym dokumencie elektronicznym. Prosty podpis elektroniczny Użytkownik zawiera informacje wskazujące na osobę, która podpisała elektroniczny dokument (nazwisko, imię i patronimik, jeśli występuje), datę i yearzinę podpisania dokumentu elektronicznego. Zwykły podpis elektroniczny Administracji zawiera informacje wskazujące na nazwisko, imię i patronimik (jeśli wykępuje) pracownik Administracji, który podpisala dokumentu elektroniczny, jego stanowisko, data i godzina podpisania dokumentu elektronicznego.

13.7 Do weryfikacji zwykłego podpisu elektronicznego wykorzystywane jest oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz inne środki Administracji. Administracja odmawia przyjęcia dokumentu elektronicznego w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zwykłego podpisu elektronicznego Użytkownika.

13.8 Fakt stworzenia dokumentu elektronicznego podpisanego prostym podpisem elektronicznym, a także fakt i wynik weryfikacji prostego podpisu elektronicznego oraz inne działania Administracji i Użytkownika są zapisywane w dzikich elektronicznych systemach informatycznych Administracji.

13.9. Użytkownik ma prawo otrzymać od Administracji papierową kopię podpisanego przez siebie dokumentu elektronicznego, na którym rozszerzona jest informacja o dokumencie elektronicznym podpisywanym przez Użytkownika i Administrację, pieczęć Administracji „za zgodność z oryginałem” oraz odręczny podpis Administracji.

13.10. Przy przekazywaniu informacji w formie plików elektronicznych w celu potwierdzenia ikh autentyczności (niezmienności) można wykorzystać wartość cyfry kontrolnej.

13.11. Dla celów niniejszej Umowy, informacje w formie elektronicznej przesłane przez jedną ze Stron z jej adresu e-mail na adres e-mail Strony uważa się za podpisane zwykłym podpisem elektronicznym w postaci adresu e-mail (loginu), (login i hasło) na zasadach określonych przez operatora Usług Poczty Elektronicznej, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące Stronę, w imieniu której działa nadawca Dokumentu elektronicznego uważa się za podpisany prostym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Strony wysyłającej.

13.12. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną ze Stron do drugiej za pośrednictwem komunikatora, uważa się za podpisane zwykłym podpisem elektronicznym w postaci identyfikatora użytkownika w komunikatorze, który jest zawarty w samej wiadomości elektronicznej, W przypadku zbierania danych elektronicznych (login i haslo) zgodnie z zasadami ustalonymi przez operatora komunikatora, a także w przypadku dokumentu elektronicznego zbierania danych zawarta jest informacja o stronie, na której ma być wystawiony dokument elektronicznego zbierania danych. Dokument elektroniczny uważa się za podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej w komunikatorze z identyfikatorem strony wysyłającej.

13.13. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną Stronę do drugiej Strony za pośrednictwem myAlpari, uważa się za podpisane prostym podpisem elektronicznym w postaci identyfikatora Użytkownika w myAlpari (login), który zawarty jest wyadomości elektronicznej, klucz prostego podpisu elektronicznego (para login i hasło) stosuje się zgodnie z zasadami, ustalonych przez Administrację w niniejszej Umowie, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące Stronę, w imieniu której Dokument elektroniczny został podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej z Konta osobistego Strony wysyłającej.

13.14. Na potrzeby niniejszej Umowy, informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jednego komerkowego Użytkownika, przesyłającego wiadomości SMS, uważa się za podpisane prostym podpisem elektronicznym w postaci numeru telefonu komórkowego Użytkownika, podanego przy rejestracji, który jest zawarty w samej wiadomości elektronicznej, klucz prostego podpisu elektronicznego (unikalny kod z wiadomości SMS) jest stosowany zgodnie z zasadami ustalonymi przez Administrację w niniejszej Umowie, a wiadomość elektroniczna zawiera informację, wskazującą stronę, w imieniu której. Dokument elektroniczny uważa się za podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostaną stwierdzone fakty wysłania na telefonu komórkowego Użytkownik wiadomości SMS z unikalnym kodem oraz wykorzystania unikalnego kodu przez Użytkownik poprzez wpisanie go w specjalnym polu Serwisu do podpisywania dokumentu elektronicznego.

13.15. Informacje w formie elektronicznej podpisane zwykłym podpisem elektronicznym przez wysyłającą będą uznawane przez dokument elektroniczny równoważny dokumentowi papierowemu podpisanemu odręcznie przez odpowiednią stronę.

13.16. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności klucza prostego podpisu elektronicznego w postaci loginu i hasła z systemu informatycznego operatora Usług e-mail, messenger, myAlpari. W przypadku nieuprawnionego dostępu do podanego loginu i hasła, ich utraty lub ujawnienia osobom trzecim, zobowiązana jest niezwłoczne powiadomić ze strony i podjąć działania zmierzające do przywrępu dostępu i/lub wymiany loginu i hasła.

13.17. Polityka bezpieczeństwa elektronicznego Administracji jest w pełni zgodna z polityką bezpieczeństwa informacji w przypadku utraty życia, jak również w przypadku wszelkich innych racjonalnie możliwych zaniedbań. Użytkownik przyjmuję do wiadomości i zgadza się, że istniej zagrożenia związane z przesyłaniem informacji w formie elektronicznej, w tym ryzyko nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby weryfikacji danych i Autoryzacji Użytkownika, naruszenia poufności klucza prostego podpisu elektronicznego i jego wykorzystania przez osoby trzecie.

13.18. Stosowanie prostego podpisu elektronicznego do podpisywania podstawowych dokumentów księgowych w formie elektronicznej jest dozwolone do zasu przyjęcia federalnego standardu rachunkowości, zgodnie ztórym zostaną ustalone rodzaje podpisów elektronicznych stosowanych do podpisywania dokumentów księgowych. W przypadku, gdy odpowiedni standard rachunkowości zabrania stosowi prostego podpisu elektronicznego do podpisywany podstawowych dokumentów księgowych w formie elektronicznej, niniejszy punkt Umowy ulega rozwiązaniu bez konieczności rozwiązania allj Umowy.

14. WARUNKI DODATKOWE

14.1 Dokumenty, zawiadomienia i komunikaty w ramach niniejszej Umowy mogą być przesyłane w formie dokumentu papierowego lub w pisemnej formie elektronicznej zgodnie z Porozumienie między stronami o współdziałaniu elektronicznym podanym w sekcji „Porozumienie między stronami o współdziałaniu elektronicznym” niniejszej Umowy. W szczególności poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na odpowiedni adres e-mail, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem komunikatora lubrzez wymianęi wiadomości za pośrednictwem Serwisu.

14.2 Każda wiadomość ma moc prawną tylkową wtedy, gdy zostanie wysłana przez jedną ze Stron do drugiej za pośrednictwem Biura Osobistego i (lub) na adresy pocztowe lub e-mail wskazane w Umowie, w Biurze Osobistym Użytkownika, na osobiste wezwanie Użytkownika do Administracji za okazaniem dowodu tożsamości, lub za pośrednictwem tak samo określonych komunikatorów lub numerów telefonów (SMS-ów).

14.3 Każda korespondencja może być dostarczona osobiście lub wysłana listem poleconym i będzie uznana za otrzymaną przez adresata:

 • przy doręczeniu osobistym adresatowi lub jego przedstawicielowi – w dniu doręczenia;
 • w przypadku wysłania listem poleconym – w dniu określonym w pokwitowaniu potwierdzającym doręczenie danej przesyłki przez organizację telekomunikacyjną.

14.4 Aktualna wersja Umowy zostanie zamieszczona w Internecie pod adresem: https://pl.revieweek.com/terms-of-use/.

14.5 Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków Umowy bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zamieszczając ostateczną wersję Umowy pod powyższym adresem na 10 (dziesięć) dni przed wejściem w żie zmiany. Postanowienia newej wersji Umowy stają się wiążące dla wszychkich dotychczas zarejestrowanych Użytkowników Serwisu odnia jejjścia w życie.

14.6 Użytkownik potwierdza, ze zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami Umowy, rozumie je i akceptuje.

14.7 Niniejsza Umowa, w swim znaczeniu i treści, jest umową mieszaną zawierającą elementy zwykłej (niewyłącznej) licencji na korzystanie z Usługi jako oprogramowania, zawieranej w sposób uproszczony poprzez przystąpienie do całości Umowy, jak również jako umowa między interakcją elektroniczną, również zawieranej poprzez przystąpienie do całości Umowy.

14.8. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo kraju zamieszkania.

15. Komunikacja z administracją

Adres e-mail: [email protected].

Mapa witryny