Warunki korzystania z usług

Revieweek™.

Osiemnasty grudnia dwa tysiące dwudziestego roku. 

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu (dalej - Regulamin) jest częścią Dokumentacji Użytkownika opracowanej w celu prawnego uregulowania korzystania z Serwisu Revieweek™.zwana dalej Administracją.

1.2 W Regulaminie terminy i definicje są używane w takim samym znaczeniu, w jakim są używane w Umowie z Użytkownikiem (na: https://pl.revieweek.com/terms-of-use/), która również jest częścią Dokumentacji Użytkownika.

1.3 Regulamin precyzuje prawa i obowiązki Administracji i Użytkowników w zakresie zamieszczania w Serwisie recenzji, opinii, komentarzy, reklamacji oraz innych informacji i materiałów.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

2.1 Administracja ma prawo do:

 • 2.1.1. dokonywać przeglądów z opisem prac, towarów i usług użytkowników korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy istnieją w rzeczywistości, jak zamawiają i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ich umów z użytkownikami, wyniki kontroli organów nadzorczych, czy są skargi i recenzje w Internecie itp.)
 • 2.1.2. korzysta z Recenzji, Komentarzy, reklamacji, innych Treści Użytkowników, gdy pisze Recenzje opisujące prace, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy istnieją w rzeczywistości, jak zamawiają i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ich umów z użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w sieci itp.)
 • 2.1.3. publikowania zdjęć, filmów, wszelkich materiałów, które w jakikolwiek sposób przedstawiają towary, prace, usługi, proces wykonywania prac, świadczenia usług, dokumentację wprowadzania towarów do obrotu cywilnego, oferty sprzedaży towarów, wykonywania prac, świadczenia usług, ogłoszenia, znaki, reklamy, nazwy domen i inne materiały ze znakiem towarowym i usługowym lub bez niego, inne sposoby indywidualizacji zarejestrowanych Użytkowników w celu potwierdzenia, że Recenzja, Przegląd, Komentarz, Reklamacja
 • 2.1.4. żądać od Użytkowników, którzy zwracają się do niego lub zamieszczają informacje na stronie, dokumentów poświadczających ich tożsamość, dokumentów potwierdzających ich słowa (na przykład potwierdzających zakup towarów od organizacji, o której Użytkownik pozostawił Recenzję, istnienie licencji, decyzji uprawnionego organu władzy państwowej), a także podstawy prawnej wymogu usunięcia/zamieszczenia informacji z powołaniem się na normę prawa.
 • 2.1.5. zablokować dostęp do Serwisu dla Użytkownika, który nie potwierdził swojej tożsamości lub okoliczności podanych w recenzji, komentarzu, reklamacji (w przypadku żądania takiego potwierdzenia), bez zwrotu kosztów reklamy lub innych strat lub szkód.
 • 2.1.6. według własnego uznania usunąć w całości lub w części każdą wyrażoną myśl, która zawiera informacje, które powinny zostać usunięte jako naruszające prawo federalne lub decyzję rządową (na przykład usunięcie tylko tej części Recenzji, która zawiera profanację).
 • 2.1.7. proponować Użytkownikowi zmianę awatara ("obrazek użytkownika", zdjęcie użytkownika), zawierającego nielegalne informacje (takie jak nawoływanie do napadów i morderstw, nagie części ciała), na awatar z legalnymi informacjami. Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia takiej oferty, Administracja Serwisu bezterminowo blokuje temu użytkownikowi dostęp do serwisu, bez zwrotu kosztów reklamy w serwisie lub innych strat, szkód.
 • 2.1.8. w przypadku dwukrotnego zamieszczenia na stronie informacji, których zamieszczenie jest zabronione prawem lub wyrokiem sądu (naruszenie regulaminu strony), Administracja ma prawo do bezterminowego zablokowania dostępu do strony osobie, która ją zamieściła, bez rekompensowania tej osobie kosztów reklamy na stronie lub innych strat, szkód.
 • 2.1.9. żądania odszkodowania za straty (szkody rzeczywiste i utracone korzyści) poniesione przez osobę, która zamieściła informację z naruszeniem przepisów prawa lub decyzji organu władzy publicznej w wyniku takiego zamieszczenia.
 • 2.1.10. Zwrócić się o pomoc do organów ścigania i innych organów publicznych w celu stłumienia, zbadania naruszeń prawa i niniejszej Umowy przez Użytkownika, jak również w celu postawienia winnego Użytkownika przed sądem.

2.2 Administracja jest zobowiązana w przypadku samodzielnego wykrycia lub na normatywne i udokumentowane żądanie jakiejkolwiek osoby do usunięcia Recenzji, Odpowiedzi, Komentarza, inaczej wyrażonej myśli, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo lub prawnie skuteczną decyzję organu władzy publicznej. Odpowiednia decyzja organu państwowego zostanie podana do wiadomości Administracji strony przez osobę zainteresowaną usunięciem informacji. Jeżeli Administracja brała udział w postępowaniu przed organem państwowym, jej wiedza o decyzji takiego organu państwowego jest dorozumiana i nie jest wymagane odrębne dokumentowanie decyzji. Przy usuwaniu Administracja stawia znak "Usunięto za naruszenie regulaminu strony. Kopie stron z recenzjami, opiniami, komentarzami, inaczej wyrażonymi myślami wykonanymi przed usunięciem słów, obrazów ze strony, Administracja przechowuje przez 3 (trzy) lata na wypadek roszczeń zainteresowanych stron. Usunięcie przez Administrację strony recenzji, opinii, komentarza, inaczej wyrażonej myśli w całości lub w części oznacza wydanie osobie, która zamieściła taką informację, ostrzeżenia o naruszeniu regulaminu strony (we wszystkich sprawach dotyczących usunięcia, czasowego wstrzymania informacji zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt poprzez Gabinet Osobisty lub drogą mailową: [email protected].

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, OŚWIADCZENIA

3.1 Użytkownik ma prawo:

 • 3.1.1. wykorzystywać wynik działalności intelektualnej lub środki indywidualizacji Administracji tylko w ramach praw i sposobów przewidzianych w umowie licencyjnej. Nie uważa się za przyznane Użytkownikowi prawo do korzystania z wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji, które nie zostało wyraźnie określone w umowie licencyjnej.
 • 3.1.2. dokonywania przeglądów, recenzji, uwag, skarg i publikowania ich w serwisie.
 • 3.1.3. wymiany informacji pomiędzy Administracją a Użytkownikami o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatorów informacji, organizacjach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorcach, ich towarach, usługach i utworach, reklamie i wyszukiwaniu towarów, utworów i usług.
 • 3.1.4. kontaktować się z Administracją w sprawach związanych z usunięciem, wyjaśnieniem, czasowym wstrzymaniem informacji.

3.2 Użytkownik powinien:

3.3. nie naruszać praw intelektualnych Administracji, innych Użytkowników, osób trzecich.

3.4 nie wykorzystywania Usługi w celu nieuprawnionego uzyskania przewagi konkurencyjnej w działalności gospodarczej podejmowanej z naruszeniem przepisów antymonopolowych i innych.

3.5. posiadać wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia od właścicieli danych, którymi posługuje się podczas korzystania z Serwisu zgodnie z jego celem, w szczególności posiadać wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia wymagane przez obowiązujące prawo do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, których przetwarzanie może być konieczne podczas korzystania z Serwisu; przestrzegać wszelkich stosownych wymogów prawnych i ograniczeń w ich zakresie.

3.6. nie umieszczania w Serwisie następujących informacji:

3.6.1 Propaganda lub agitacja podżegająca do nienawiści i wrogości społecznej, rasowej, narodowej lub religijnej; propaganda wojny, aktów przemocy, wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej.

3.6.2. na życie prywatne, tajemnice osobiste i rodzinne; tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej i innej.

3.6.3. wyrażanie w sposób nieprzyzwoity, uwłaczający godności ludzkiej i moralności publicznej, wyraźnego braku szacunku dla społeczeństwa, państwa, oficjalnych symboli państwowych lub organów sprawujących władzę państwową.

3.6.4 Zawierające wezwania do masowych zamieszek, działań ekstremistycznych, udziału w masowych imprezach (publicznych) organizowanych z naruszeniem ustalonego porządku, wprowadzające w błąd informacje o znaczeniu publicznym rozpowszechniane pod pozorem rzetelnych wiadomości, które zagrażają życiu i (lub) zdrowiu obywateli, mieniu, grożą masowym naruszeniem porządku i (lub) bezpieczeństwa publicznego lub grożą ingerencją lub zakłóceniem funkcjonowania urządzeń podtrzymujących życie

3.6.5. informacje poufne, do których dostęp jest ograniczony przez prawa federalne. Do takich informacji należą:

3.6.5.1. tajemnica państwowa

3.6.5.2. informacje o faktach, zdarzeniach i okolicznościach z życia prywatnego obywatela, które pozwalają na identyfikację jego tożsamości (dane osobowe). W szczególności zabronione jest umieszczanie na stronie https://pl.revieweek.com dane osobowe osób trzecich (numery telefonów, adresy zameldowania w miejscu zamieszkania lub pobytu, adresy e-mail, numery kart bankowych, zdjęcia itp.), zdjęcia ich własności, korespondencję i negocjacje osób trzecich otrzymane z otwartych lub zamkniętych stron osobistych (nie biznesowych) osób trzecich w Internecie, podczas prywatnej korespondencji z nimi, niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą, od ich krewnych, znajomych BEZ pisemnej zgody na takie umieszczenie przez te osoby trzecie

3.6.5.3. tajemnicę śledztwa i postępowania sądowego, informacje o osobach, wobec których podjęto decyzję o zastosowaniu środków ochrony państwa, a także informacje o środkach ochrony państwa wobec tych osób, jeżeli informacje te nie są zaliczane przez ustawę do informacji stanowiących tajemnicę państwową

3.6.5.4. tajemnice służbowe - informacje służbowe, do których dostęp jest ograniczony przez władze publiczne

3.6.5.6. informacje związane z działalnością zawodową, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z konstytucją kraju zamieszkania i przepisami federalnymi (tajemnica lekarska, notarialna, adwokacka, tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej lub innej itp.) Informacje zamieszczone na stronie, uzyskane przez osoby fizyczne w ramach wykonywania obowiązków zawodowych lub przez organizacje w ramach prowadzenia określonych rodzajów działalności (tajemnica zawodowa), nie podlegają usunięciu ze strony, chyba że osoby te są zobowiązane przepisami federalnymi do zachowania poufności takich informacji.

3.6.5.6. tajemnica handlowa - informacje związane z działalnością handlową, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z przepisami prawa kraju zamieszkania

3.6.5.7. informacje o istocie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed oficjalną publikacją informacji o nich

3.6.5.8. informacje zawarte w aktach osobowych osób skazanych, a także informacje dotyczące wykonania aktów sądowych, aktów innych organów i urzędników, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

3.6.6 Usprawiedliwianie lub uzasadnianie dopuszczalności przemocy i/lub okrucieństwa lub zachęcanie do aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt. Przedstawione w formie obrazów lub opisów okrucieństwa, przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

3.6.7. z obrazami pornograficznymi, o charakterze pornograficznym, z wizerunkami nagich osób, przedstawionymi w formie obrazów lub opisów stosunków seksualnych. Wyjątek: przedmioty literatury, sztuki (kino, teatr, sztuki piękne itp.), jawnie wykorzystywane przez organizacje powołane przez władzę publiczną.

3.6.8 Na temat metod produkcji, stosowania, uprawy, nielegalnego handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami.

3.6.9. O sposobach popełnienia samobójstwa, z wezwaniami do popełnienia samobójstwa. 

3.6.10. Zagraniczna placówka medialna pełniąca funkcje zagranicznego agenta.

3.6.11. Usprawiedliwianie niezgodnego z prawem postępowania.

3.6.12. zawierające obsceniczny język, obsceniczne i obraźliwe obrazy, porównania i wyrażenia, w tym odnoszące się do płci, rasy, narodowości, zawodu, kategorii społecznej, wieku, języka osoby i obywatela, oficjalnych symboli państwowych (flag, herbów, hymnów), symboli religijnych, obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków historycznych i kulturowych) narodów oraz obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

3.6.13. Wyrażone w sposób nieprzyzwoity i poniżający honor i godność innej osoby.

3.6.14. Zachęcanie dzieci do popełnienia czynów zagrażających ich życiu i (lub) zdrowiu, w tym uszczerbku na zdrowiu, samobójstwa lub życia i (lub) zdrowia innych osób, lub mających na celu nakłonienie lub inne zaangażowanie dzieci w popełnienie takich czynów.

3.6.15. które są w stanie wzbudzić w dzieciach chęć używania środków odurzających, substancji psychotropowych i (lub) odurzających, wyrobów tytoniowych, wyrobów zawierających nikotynę, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol, uczestniczenia w grach hazardowych, uprawiania prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa.

3.6.16. negowanie wartości rodzinnych, promowanie nietradycyjnych związków seksualnych i kształtowanie braku szacunku dla rodziców i/lub innych członków rodziny.

3.6.17. O małoletnim, który ucierpiał w wyniku bezprawnych działań (zaniechań), w tym nazwiska, imiona, patronimika, zdjęcia i wizerunki wideo takiego małoletniego, jego rodziców i innych przedstawicieli ustawowych, datę urodzenia takiego małoletniego, nagranie audio jego głosu, miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, miejsce nauki lub pracy, inne informacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować takiego małoletniego.

3.6.18. wywoływanie u dzieci strachu, przerażenia lub paniki, w tym w postaci obrazów lub opisów w upokarzającej formie śmierci, choroby, samobójstwa, wypadku lub katastrofy bez użycia przemocy oraz (lub) ich skutków.

3.6.19. zawierające przedmioty praw autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje niezbędne do ich uzyskania z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w tym Internetu. W przypadku takich informacji umieszczonych na stronie internetowej bez jego zgody lub innej podstawy prawnej, właściciel praw ma prawo przesłać do Administracji strony internetowej oświadczenie o naruszeniu praw autorskich i/lub praw pokrewnych (zwane dalej oświadczeniem). Pozew może wysłać osoba upoważniona przez właściciela praw autorskich zgodnie z przepisami prawa. Wniosek powinien zawierać informacje o posiadaczu praw autorskich lub osobie upoważnionej przez posiadacza praw autorskich (jeśli wniosek jest wysyłany przez taką osobę) (zwanym dalej wnioskodawcą). W przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, dane paszportowe (seria i numer, data wydania), dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); w przypadku osoby prawnej - nazwa, lokalizacja i adres, dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); informacje o przedmiocie praw autorskich i (lub) praw pokrewnych umieszczone na stronie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; wskazanie strony serwisu, na której bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych umieszczono informacje zawierające te prawa; wskazanie, że uprawnionemu przysługują prawa do przedmiotu prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych, umieszczonego w serwisie bez zgody uprawnionego lub innej podstawy prawnej; wskazanie, że uprawnionemu przysługuje zgoda na umieszczenie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych; zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych (w przypadku wnioskodawcy - osoby fizycznej). Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jej uprawnienia. W przypadku stwierdzenia niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku, Administracja ma prawo wysłać do wnioskodawcy zawiadomienie o wyjaśnieniu podanych informacji w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu otrzymania wniosku. Wspomniane zawiadomienie może zostać wysłane do wnioskodawcy jednokrotnie. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania takiego powiadomienia wnioskodawca podejmuje działania mające na celu uzupełnienie brakujących informacji oraz poprawienie nieścisłości i błędów, a także przedkłada wyjaśnione informacje administracji obiektu. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania wniosku lub wyjaśnień od wnioskodawcy administracja terenu usuwa takie informacje. Wyjątek: Jeżeli Administracja posiada dowody potwierdzające legalność zamieszczenia na stronie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych, lub informacji niezbędnych do jego uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych, Administracja strony ma prawo nie podejmować powyższych działań i jest zobowiązana do przesłania wnioskodawcy zawiadomienia z odpowiednimi dowodami. Zasady te mają zastosowanie zarówno do uprawnionego, jak i licencjobiorcy, który otrzymał licencję wyłączną na przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych.

3.6.20. 3.6.20. reklama towaru, którego reklama jest zakazana tą metodą, w tym czasie lub w tym miejscu, jeżeli jest prowadzona pod pozorem reklamy innego towaru, którego znak towarowy lub usługowy jest identyczny lub łudząco podobny do znaku towarowego lub usługowego tego towaru, którego reklama podlega odpowiednim wymogom i ograniczeniom, a także pod pozorem reklamy producenta lub sprzedawcy takiego towaru.

3.6.21. Kształtowanie negatywnego stosunku do osób, które nie stosują reklamowanych produktów, lub potępianie takich osób.

3.6. 22. wskazujące, że przedmiot reklamy jest zatwierdzony przez władze państwowe lub lokalne albo ich urzędników.

3.6.23. Demonstrowanie procesu palenia tytoniu lub spożywania produktów zawierających nikotynę lub spożywania napojów alkoholowych.

3.6.24. Wykorzystanie wizerunków pracowników medycznych i farmaceutycznych.

3.6.25. wskazujące, że reklamowany produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem tkanki embrionu ludzkiego.

3.6.26 Ze wskazaniem na właściwości lecznicze, tj. pozytywny wpływ na przebieg choroby, przedmiotu reklamy, z wyjątkiem takiego wskazania w reklamie leków, usług medycznych, w tym metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji medycznej, wyrobów medycznych.

3.6.27. Bez istotnych informacji o reklamowanym produkcie, warunkach jego zakupu lub użytkowania, jeżeli zniekształca to sens informacji i wprowadza w błąd konsumentów reklamy.

3.6.28. Bez określenia wskaźników kosztów przedmiotu reklamy w rublach.

3.6.29. W celu ochrony małoletnich przed nadużywaniem ich zaufania i brakiem doświadczenia, reklama jest niedozwolona:

 • dyskredytowanie rodziców i wychowawców, podważanie zaufania małoletnich do nich
 • Zachęcanie małoletnich do namawiania rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego produktu
 • Tworzenie u nieletnich zniekształconego wyobrażenia o dostępności dóbr dla rodzin o dowolnym poziomie dochodów
 • Stwarzanie u małoletnich wrażenia, że posiadanie reklamowanego produktu daje im preferencyjną przewagę nad rówieśnikami
 • wytworzenie kompleksu niższości u małoletnich, którzy nie posiadają reklamowanego produktu
 • pokazywanie małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych, w tym zachęcających do popełniania czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu
 • Zaniżanie umiejętności wymaganych do korzystania z reklamowanego produktu wśród małoletnich z grupy wiekowej, dla której produkt jest przeznaczony
 • Powstawanie kompleksu niższości u nieletnich związane z ich zewnętrzną nieatrakcyjnością.

3.6.30. Reklamowanie towarów, których produkcja i (lub) sprzedaż są zabronione przez ustawodawstwo danego kraju:

3.6.30.1. środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, rośliny zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory oraz ich części zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory, a także potencjalnie niebezpieczne nowe substancje psychoaktywne

3.6.30.2. substancje i materiały wybuchowe, z wyjątkiem produktów pirotechnicznych

3.6.30.3. organy i (lub) tkanki ludzkie jako przedmiot zakupu i sprzedaży

3.6.30.4. towary podlegające rejestracji państwowej, w przypadku braku takiej rejestracji

3.6.30.5. wyroby podlegające obowiązkowej certyfikacji lub innemu obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wymaganiami przepisów technicznych, w przypadku braku takiej certyfikacji lub potwierdzenia zgodności, a także prace lub usługi w zakresie oceny (potwierdzenia) zgodności, w tym przyjmowanie i przegląd dokumentów wymaganych do wykonania tych prac i/lub usług, wykonywane przez osoby nieposiadające akredytacji w krajowym systemie akredytacji (jeżeli taka akredytacja jest wymagana przepisami prawa)

3.6.30.6. towary, których produkcja i (lub) sprzedaż wymagają licencji lub innych specjalnych zezwoleń, w przypadku braku takich zezwoleń

3.6.30.7. tytoń, wyroby tytoniowe i akcesoria do palenia, w tym fajki, szisze, bibułki papierosowe, zapalniczki

3.6.30.8. usługi medyczne w zakresie sztucznego przerywania ciąży

3.6.30.9. usługi przygotowania i napisania prac kwalifikacyjnych absolwentów, raportów naukowych dotyczących głównych wyników przygotowanych naukowych prac kwalifikacyjnych (dysertacji) oraz innych prac przewidzianych przez państwowy system atestacji naukowej lub niezbędnych do zaliczenia przez studentów atestacji pośredniej lub końcowej.

3.6.31. Informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości, jak również informacje, które dyskredytują honor, godność lub reputację biznesową osoby. Informacją zniesławiającą jest w szczególności informacja zawierająca zarzuty, że obywatel lub osoba prawna naruszyła obowiązujące przepisy prawa, dopuściła się czynu nieuczciwego, popełniła złe, nieetyczne zachowanie w życiu osobistym, publicznym lub politycznym, nieuczciwość w prowadzeniu działalności przemysłowej lub gospodarczej, naruszenie zasad etyki kupieckiej lub zwyczajów obrotu gospodarczego, które pomniejszają honor i godność obywatela lub osoby prawnej. Konieczne jest Podobnie jest w przypadku dwóch pozostałych: twierdzenia o faktach, których zgodność może być zweryfikowana, oraz oceny wartościujące, opinie i przekonania, które nie podlegają ochronie sądowej, gdyż jako wyraz subiektywnych opinii i poglądów oskarżonego nie mogą być zweryfikowane pod kątem ich zgodności z rzeczywistością.

3.7 Użytkownik oświadcza, że:

3.7.1. wszystkie informacje, dokumenty i materiały dostarczone przez Użytkownika do Administracji są prawdziwe i w pełni zgodne z prawem kraju, a Użytkownik posiada wszelkie prawa do ich wykorzystania, w tym poprzez zamieszczenie ich w Serwisie do wykorzystania przez innych Użytkowników.

3.7.2. uzyskał wszelkie niezbędne zgody i zezwolenia wymagane przez obowiązujące prawo na przetwarzanie danych osobowych i/lub wizerunków osób fizycznych, które będą musiały być przetwarzane w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych wymogów prawnych i ograniczeń z tym związanych.

3.7.3. udzieliła Administracji prawa do korzystania z Recenzji, Komentarzy, reklamacji i innych Treści Użytkowników, gdy pisze Recenzje opisujące utwory, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy rzeczywiście istnieją, jak zamawiać i dostarczać towary, utwory, usługi, jaka jest treść ich Umów z Użytkownikami, wyniki kontroli organów kontrolnych, czy są skargi i recenzje w sieci itp.)

3.7.4. Użytkownik Korporacyjny udzielił Administracji prawa do publikowania zdjęć, obrazów wideo, wszelkich materiałów przedstawiających w jakikolwiek sposób towary, prace, usługi, proces wykonywania prac, świadczenia usług, dokumentację wprowadzania towarów do obrotu cywilnego, oferty sprzedaży towarów, wykonywania prac, świadczenia usług, ogłoszenia, znaki, reklamy, nazwy domen i inne materiały takich użytkowników z lub bez znaku towarowego, znaku usługowego, innego środka indywidualizacji w celu p

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1 Administracja ma obiektywnie ograniczoną możliwość określenia wiarygodności informacji zamieszczanych na stronie przez jej użytkowników. Ponadto, nałożenie takiej kontroli na Administrację oznaczałoby odejście od konstytucyjnych gwarancji wolności słowa - Administracja nie może być bezwarunkowo zobowiązana do usunięcia zniesławiających informacji, jeżeli ich nierzetelność jest bezsporna (w szczególności nie stwierdzona orzeczeniem sądu), a zatem w takich przypadkach przed orzeczeniem sądu Administracja strony nie może ponosić odpowiedzialności za odmowę usunięcia odpowiednich informacji ze strony.

4.2 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą być rozpowszechniane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

4.3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkowników zdjęć, filmów, innych materiałów, w których widoczne są środki indywidualizacji producentów, wykonawców, sprzedawców, organizacji upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców, importerów, właścicieli agregatora informacji o towarach (usługach), ponieważ takie środki indywidualizacji są używane w kontekście, w celu wymienienia i identyfikacji wymienionych osób lub ich towarów, utworów i usług.

4.4 Serwis może zawierać linki do innych zasobów internetowych. Użytkownik zgadza się, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów oraz za informacje na nich zamieszczone, jak również za wszelkie konsekwencje związane z korzystaniem z tych zasobów.

4.5 W każdych okolicznościach, odpowiedzialność Administracji będzie nałożona na nią tylko w obecności winy w jej działaniach / zaniechaniach, a taka odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty stu (100) rubli i nie może przekroczyć tej kwoty.

4.6 Użytkownik jest odpowiedzialny wobec Administracji za podanie dokładnych i aktualnych informacji kontaktowych i rejestracyjnych o sobie podczas korzystania z Serwisu. W przypadku zmiany podanych danych Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Administrację poprzez samodzielną zmianę swoich danych.

4.7 Użytkownik zwróci Administracji wszelkie straty poniesione przez Administrację w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi i naruszeniem przez niego niniejszej Umowy oraz praw innych Użytkowników i osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej, praw do informacji itp.)

5. Komunikacja z administracją

Adres e-mail: [email protected].

Mapa strony