Warunki korzystania z usług

Opublikowano:28 grudnia 2020 Aktualizacja:26 marca 2024

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest częścią dokumentacji użytkownika opracowanej w celu prawnego uregulowania korzystania z serwisu Revieweek™ (zwanego dalej „Administracją”).

1.2 Regulamin posługuje się pojęciami i definicjami w takim samym znaczeniu, w jakim są one używane w Umowie z Użytkownikiem (na: https://pl.revieweek.com/terms-of-use/), która również jest częścią Dokumentacji Użytkownika.

1.3 Regulamin określa prawa i obowiązki Administracji oraz Użytkowników w zakresie zamieszczania w Serwisie recenzji, opinii, komentarzy, reklamacji oraz innych informacji i materiałów.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

2.1 Administracja ma prawo do:

 • 2.1.1. sporządzać opinie opisujące pracę, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy rzeczywiście istnieją, jak zamawiają i dostarczają towary, pracę, usługi, jaka jest treść ich umów z użytkownikami, wynik kontroli organów regulacyjnych, czy w sieci pojawiają się skargi i recenzje itp.)
 • 2.1.2. korzysta z Recenzji, Komentarzy, reklamacji, innych Treści Użytkowników, gdy pisze Recenzje opisujące prace, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy faktycznie istnieją, jak zamawiają i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ich Umów Użytkowników, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie itp.)
 • 2.1.3. publikowania zdjęć, filmów, wszelkich materiałów przedstawiających w jakikolwiek sposób towary, prace, usługi, proces wykonywania prac, świadczenia usług, dokumentację wprowadzania towarów do obrotu cywilnego, oferty sprzedaży towarów, wykonywania prac, świadczenia usług, reklamy, szyldy, reklamy, nazwy domen lub inne materiały ze znakami towarowymi, znakami usług lub innymi środkami indywidualizacji zarejestrowanych Użytkowników lub bez nich w celu potwierdzenia, że Recenzja, Opinia, Komentarz, Reklamacja
 • 2.1.4. żądać od Użytkowników, którzy kontaktują się z nim lub zamieszczają informacje na Stronie internetowej, ich dokumentów identyfikacyjnych, dokumentów potwierdzających ich słowa (np. potwierdzających zakup towarów od organizacji, o której Użytkownik pozostawił Opinię, istnienie licencji, decyzję uprawnionego organu publicznego), jak również uzasadnienia prawnego żądania usunięcia / zamieszczenia informacji w odniesieniu do normy prawa federalnego.
 • 2.1.5. zablokować dostęp do Serwisu dla Użytkownika, który nie zweryfikował swojej tożsamości lub okoliczności podanych w Opinii, Komentarzu, reklamacji (gdy został poproszony o taką weryfikację), bez zwrotu kosztów reklamy lub innych strat, szkód.
 • 2.1.6. według własnego uznania usunąć w całości lub w części każdą wyrażoną myśl, która zawiera informacje podlegające usunięciu jako naruszające prawo federalne lub decyzję władzy publicznej, która bezpośrednio zawiera takie informacje podlegające usunięciu (np. usunąć tylko tę część Recenzji, która zawiera profanację).
 • 2.1.7. oferować Użytkownikowi zmianę awatara („obrazek użytkownika”, zdjęcie użytkownika), zawierającego informacje niezgodne z prawem (takie jak wezwania do napadów i morderstw, nagie części ciała), na awatar zawierający informacje zgodne z prawem. Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia takiej oferty, Administracja Serwisu bezterminowo zablokuje temu użytkownikowi dostęp do serwisu, nie zwracając mu kosztów reklamy w serwisie ani innych strat, szkód.
 • 2.1.8. w przypadku podwójnego zamieszczenia informacji, których zamieszczenie jest zabronione przez prawo lub wyrok sądu (naruszenie regulaminu strony), Administracja ma prawo bezterminowo zablokować dostęp do strony osobie, która ją zamieściła, bez rekompensowania tej osobie kosztów reklamy na stronie lub innych strat, szkód.
 • 2.1.9. żądać odszkodowania za straty (szkody rzeczywiste i utracone zyski) poniesione przez osobę, która zamieściła informację z naruszeniem prawa federalnego lub decyzji władzy publicznej w wyniku takiego zamieszczenia.
 • 2.1.10. Zwracać się o pomoc do organów ścigania i innych władz publicznych w celu powstrzymania, zbadania i ścigania naruszeń prawa rosyjskiego i niniejszej Umowy przez Użytkownika oraz w celu postawienia winnego Użytkownika przed sądem.

2.2 Administracja jest zobowiązana w przypadku samodzielnego wykrycia lub na regulaminowe i udokumentowane żądanie dowolnej osoby do usunięcia Recenzji, Odpowiedzi, Komentarza, inaczej wyrażonej myśli, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalne lub prawomocną decyzję władzy publicznej. Stosowną decyzję organu administracji publicznej osoba zainteresowana usunięciem informacji przekazuje Administracji Strony. Jeżeli Administracja Budowy brała udział w postępowaniu przed organem administracji publicznej, jej wiedza o decyzji takiego organu administracji publicznej jest dorozumiana, nie jest wymagane odrębne dokumentowanie decyzji. Przy usuwaniu Administracja zaznacza „Usunięto za naruszenie regulaminu strony”. Kopie stron z recenzjami, opiniami, komentarzami, inaczej wyrażonymi myślami wykonanymi przed usunięciem słów, obrazów z serwisu Administracja przechowuje przez 3 (trzy) lata na wypadek roszczeń osób zainteresowanych. Administracja strony usuwa recenzję, opinię, komentarz, inaczej wyrażoną myśl w całości lub w części, czyli osobę, która zamieściła taką informację, ostrzeżenie o naruszeniu regulaminu strony (we wszystkich sprawach dotyczących usunięcia, czasowego wstrzymania informacji zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt poprzez gabinet osobisty lub e-mail: .

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, ZAPEWNIENIA

3.1 Użytkownik ma prawo:

 • 3.1.1. wykorzystywać rezultat działalności intelektualnej lub środki indywidualizacji Administracji tylko w ramach praw i w sposób przewidziany w umowie licencyjnej. Nie uważa się za przyznane Użytkownikowi prawo do korzystania z wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji, które nie zostało wyraźnie określone w umowie licencyjnej.
 • 3.1.2. zbierać recenzje, opinie, komentarze, skargi i publikować je w Serwisie.
 • 3.1.3. wymiana informacji pomiędzy Administracją a Użytkownikami o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatorów informacji, organizacjach lub indywidualnych przedsiębiorcach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę), ich towarach, usługach i utworach, reklamowanie i wyszukiwanie towarów, utworów i usług.
 • 3.1.4. kontaktować się z Administracją z pytaniami dotyczącymi usunięcia, wyjaśnienia lub czasowego wstrzymania informacji.

3.2 Użytkownik powinien:

3.3. nie naruszać praw intelektualnych Administracji, innych Użytkowników lub osób trzecich.

3.4. nie wykorzystywania Usługi do uzyskania nieuprawnionej przewagi konkurencyjnej w działalności gospodarczej, popełnionej z naruszeniem przepisów antymonopolowych i innych.

3.5. posiadać wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia od administratora danych do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności posiadać wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia wymagane przez obowiązujące prawo do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, których przetwarzanie może być konieczne w trakcie korzystania z Usługi; przestrzegać wszelkich stosownych wymogów i ograniczeń prawnych w tym zakresie.

3.6. nie umieszczania w Serwisie następujących informacji:

3.6.1 Propaganda lub agitacja nawołująca do nienawiści i wrogości społecznej, rasowej, narodowej lub religijnej; propaganda wojny, działań wojennych, przemocy, wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej.

3.6.2. na życie prywatne, tajemnice osobiste i rodzinne; tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej i innej.

3.6.3. wyrażanie w sposób nieprzyzwoity, uwłaczający godności ludzkiej i moralności publicznej, wyraźnego braku szacunku dla społeczeństwa, państwa, oficjalnych symboli państwowych Federacji Rosyjskiej, Konstytucji Federacji Rosyjskiej lub organów sprawujących władzę państwową w Federacji Rosyjskiej.

3.6.4 Zawierające wezwania do masowych zamieszek, działań ekstremistycznych, udziału w imprezach masowych (publicznych) organizowanych z naruszeniem ustalonego porządku, fałszywe informacje o znaczeniu publicznym rozpowszechniane pod pozorem rzetelnych wiadomości, które zagrażają życiu i (lub) zdrowiu obywateli, mieniu, groźbie masowego zakłócenia porządku publicznego i/lub bezpieczeństwa publicznego lub groźbie zakłócenia lub przerwania funkcjonowania urządzeń podtrzymujących życie

3.6.5 Informacje poufne, do których dostęp jest ograniczony przez prawa federalne. Do takich informacji należą:

3.6.5.1. tajemnice państwowe

3.6.5.2. informacje o faktach, zdarzeniach i okolicznościach z życia prywatnego obywatela, które pozwalają na jego identyfikację (dane osobowe). W szczególności zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej https://pl.revieweek.com/ dane osobowe osób trzecich (numery telefonów, adresy zameldowania w miejscu zamieszkania lub pobytu, adresy e-mail, numery kart bankowych, zdjęcia itp.), zdjęcia ich własności, korespondencja i negocjacje osób trzecich otrzymane z otwartych lub zamkniętych stron osobistych (nie biznesowych) osób trzecich w Internecie, w trakcie prywatnej korespondencji z nimi, niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą, od ich krewnych, znajomych BEZ pisemnej zgody na takie umieszczenie przez te osoby trzecie. Wyjątek: Indywidualny numer podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (INN), główny numer rejestracji państwowej przedsiębiorcy indywidualnego (OGRNIP), imię i nazwisko tych osób, kierowników, założycieli, uczestników osób prawnych, osób uprawnionych do działania w imieniu osób prawnych bez pełnomocnictwa nie są traktowane jako poufne dane osobowe. Administracja serwisu, zarejestrowane w serwisie osoby mogą wykorzystywać do recenzji, opinii, komentarzy, innego wyrażania opinii dane osobowe osób trzecich w zakresie nie przekraczającym ilości informacji o osobach trzecich zawartych w ogólnodostępny public Systemy informacyjne, spisy (np. Jednolity Państwowy Rejestr Podmiotów Prawnych (USRLE), akta sądowe, bazy danych FSSP Rosji, DOM.RF, MSW, spisy adresów i telefonów)

3.6.5.3. tajemnica śledztwa i tajemnica sądowa, informacje o osobach, w stosunku do których zgodnie z ustawami federalnymi z dnia 20.04.1995 r. nr 45-FZ „O ochronie państwa sędziów, funkcjonariuszy organów ścigania i organów nadzoru” i z dnia 20.08.2004 r. nr 119-FZ „O ochronie państwa ofiar, świadków i innych uczestników postępowania karnego” oraz innymi aktami prawnymi RF, jak również informacje o środkach ochrony państwa wspomnianych osób, jeżeli takie informacje nie są ujawniane na mocy ustawodawstwa rosyjskiego

3.6.5.4. tajemnice służbowe – informacje służbowe, do których dostęp jest ograniczony przez władze publiczne zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej i ustawami federalnymi

3.6.5.6. informacje związane z działalnością zawodową, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ustawami federalnymi (tajemnica lekarska, notarialna, adwokacka, tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, komunikacji pocztowej, telegraficznej lub innej itp.) Informacje zamieszczone na stronie, uzyskane przez osoby fizyczne w ramach wykonywania obowiązków zawodowych lub przez organizacje w ramach prowadzenia określonych rodzajów działalności (tajemnica zawodowa), nie podlegają usunięciu ze strony, chyba że osoby te są zobowiązane przez przepisy federalne do zachowania poufności takich informacji

3.6.5.6. tajemnica handlowa – informacja związana z działalnością handlową, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacji Rosyjskiej i przepisami federalnymi

3.6.5.7. informacje o charakterze wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed ich oficjalną publikacją

3.6.5.8. informacje zawarte w aktach osobowych osób skazanych, a także informacje dotyczące wykonania aktów sądowych, aktów innych organów i urzędników, z wyjątkiem informacji, które są publicznie dostępne zgodnie z ustawą federalną nr 229-FZ z 02.10.2007 „O postępowaniu egzekucyjnym”.

3.6.6. które uzasadniają lub usprawiedliwiają dopuszczalność przemocy i/lub okrucieństwa lub które zachęcają do popełniania aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt. Przedstawione w formie obrazów lub opisów okrucieństwa, przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

3.6.7. z obrazami pornograficznymi, o charakterze pornograficznym, z wizerunkami nagich osób, przedstawionymi w formie obrazów lub opisów stosunków seksualnych. Wyjątek: przedmioty literatury, sztuki (kino, teatr, sztuki wizualne itp.) jawnie wykorzystywane przez organizacje powołane przez władzę publiczną.

3.6.8 Na temat metod produkcji, stosowania, uprawy, nielegalnego handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami.

3.6.9. O sposobach popełnienia samobójstwa, z wezwaniami do popełnienia samobójstwa. 

3.6.10. Zagraniczny środek masowego przekazu pełniący funkcje zagranicznego agenta i określony zgodnie z ustawą Federacji Rosyjskiej nr 2124-1 z 27.12.1991 „O środkach masowego przekazu” oraz (lub) rosyjski podmiot prawny przez niego ustanowiony, bez wskazania, że informacja została stworzona i (lub) rozpowszechniona przez takie podmioty.

3.6.11. Usprawiedliwianie niezgodnego z prawem postępowania.

3.6.12. zawierające obsceniczny język, obsceniczne i obraźliwe obrazy, porównania i wyrażenia, w tym odnoszące się do płci, rasy, narodowości, zawodu, kategorii społecznej, wieku, języka osoby i obywatela, oficjalnych symboli państwowych (flagi, herby, hymny), symboli religijnych, obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków historycznych i kulturowych) narodów Federacji Rosyjskiej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

3.6.13. Wyrażone w nieprzyzwoity sposób, który poniża honor i godność innej osoby.

3.6.14. zachęcanie dzieci do popełnienia czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym samookaleczenia, samobójstwa lub życiu i/lub zdrowiu innych osób, lub które mają na celu nakłonienie lub inne zaangażowanie dzieci do popełnienia takich czynów.

3.6.15. Dzieci mogą być motywowane do używania środków odurzających, substancji psychotropowych i/lub odurzających, wyrobów tytoniowych, wyrobów zawierających nikotynę, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol, do udziału w grach hazardowych, do prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa.

3.6.16. neguje wartości rodzinne, promuje nietradycyjne związki seksualne i sprzyja brakowi szacunku dla rodziców i/lub innych członków rodziny.

3.6.17. O małoletnim, który ucierpiał w wyniku bezprawnych działań (zaniechań), w tym nazwiska, imiona, patronimika, zdjęcia i wizerunki wideo takiego małoletniego, jego rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, data urodzenia takiego małoletniego, nagranie audio jego głosu, miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, miejsce nauki lub pracy, inne informacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować takiego małoletniego.

3.6.18. wywołujących u dzieci strach, przerażenie lub panikę, w tym w formie obrazu lub opisu w sposób poniżający śmierci, choroby, samobójstwa, wypadku lub katastrofy bez użycia przemocy oraz (lub) ich skutków.

3.6.19. zawierające przedmioty praw autorskich i (lub) praw pokrewnych lub informacje niezbędne do ich uzyskania z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w tym Internetu. Jeżeli właściciel praw autorskich wykrył takie informacje zamieszczone na stronie internetowej bez jego zgody lub na innej podstawie prawnej, ma prawo przesłać do Administracji strony internetowej oświadczenie o naruszeniu praw autorskich i/lub praw pokrewnych (zwane dalej oświadczeniem). Roszczenie może być wysłane przez osobę upoważnioną przez posiadacza praw zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim. Wniosek powinien zawierać informacje o posiadaczu praw autorskich lub osobie upoważnionej przez posiadacza praw autorskich (jeśli wniosek jest wysyłany przez taką osobę) (zwanym dalej wnioskodawcą). W przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, dane paszportowe (seria i numer, data wydania), informacje kontaktowe (numer telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); w przypadku osoby prawnej – nazwa, lokalizacja i adres, informacje kontaktowe (numer telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); informacji o przedmiocie praw autorskich i (lub) praw pokrewnych, zamieszczonych w serwisie bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich lub innej podstawy prawnej; wskazanie strony serwisu, na której zamieszczono bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich i (lub) praw pokrewnych informacje zawierające przedmiot praw autorskich lub informacje niezbędne do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych; wskazanie, że właścicielowi praw autorskich przysługują prawa do przedmiotu prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych, umieszczonego na stronie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; wskazanie, że właściciel praw autorskich nie ma zgody na umieszczenie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych lub informacji potrzebnych do jego uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych; zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną). Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jej uprawnienia. W przypadku niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku, Administracja ma prawo wysłać do wnioskodawcy wezwanie do wyjaśnienia podanych informacji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania wniosku. Powiadomienie to może zostać wysłane do wnioskodawcy jednokrotnie. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca podejmuje działania mające na celu uzupełnienie brakujących informacji, skorygowanie nieścisłości i błędów oraz przesyła Administracji obiektu wyjaśnione informacje. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od daty otrzymania wniosku lub uściślenia informacji przez Wnioskodawcę, Administracja Strony usunie taką informację. Wyjątek: W przypadku posiadania przez Administrację dowodów potwierdzających legalność umieszczenia informacji zawierających przedmiot praw autorskich i (lub) praw pokrewnych, lub informacji potrzebnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych, Administracja Strony może nie podjąć powyższych działań i jest zobowiązana do przesłania wnioskodawcy zawiadomienia z odpowiednimi dowodami. Zasady te obowiązują w równym stopniu uprawnionego i licencjobiorcę, który otrzymał licencję wyłączną na przedmiot prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych.

3.6.20. Reklama produktu, którego reklama jest zakazana tą metodą, w danym czasie lub w danym miejscu, jeżeli jest prowadzona pod pozorem reklamy innego produktu, którego znak towarowy lub usługowy jest identyczny lub łudząco podobny do znaku towarowego lub usługowego produktu, którego reklama podlega odpowiednim wymogom i ograniczeniom, a także pod pozorem reklamy producenta lub sprzedawcy takiego produktu.

3.6.21. Kształtowanie negatywnych postaw wobec osób, które nie korzystają z reklamowanych towarów lub potępianie takich osób.

3.6. 22. wskazujące, że przedmiot reklamy jest popierany przez władze publiczne lub samorządowe albo ich urzędników.

3.6.23. Demonstrowanie procesów palenia tytoniu lub spożywania produktów zawierających nikotynę lub spożywania napojów alkoholowych.

3.6.24. Wykorzystanie wizerunków personelu medycznego i farmaceutycznego.

3.6.25. wskazujące, że reklamowane towary są produkowane z wykorzystaniem tkanki embrionu ludzkiego.

3.6.26. W odniesieniu do właściwości leczniczych, tj. pozytywnego wpływu na przebieg choroby, przedmiotu reklamy, z wyjątkiem takiego odniesienia w reklamie leków, usług medycznych, w tym metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji medycznej, wyrobów medycznych.

3.6.27. Bez istotnych informacji o reklamowanym produkcie, warunkach jego zakupu lub użytkowania, jeżeli wypacza to sens informacji i wprowadza w błąd konsumentów reklamy.

3.6.28. Bez określenia wartości przedmiotu reklamy w rublach.

3.6.29. W celu ochrony małoletnich przed nadużyciem ich zaufania i brakiem doświadczenia, reklama nie jest dozwolona:

 • dyskredytowanie rodziców i wychowawców, podważanie zaufania małoletnich do nich
 • Zachęcanie małoletnich do namawiania rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego produktu
 • Tworzenie wśród nieletnich błędnego przekonania o przystępności cenowej towarów dla rodzin o różnym poziomie dochodów
 • wywoływanie u małoletnich wrażenia, że posiadanie reklamowanego produktu daje im przewagę nad rówieśnikami
 • Wywoływanie kompleksu niższości u małoletnich, którzy nie posiadają reklamowanego produktu
 • Ukazywanie małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych, w tym zachęcających ich do popełnienia czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu
 • Niedocenianie umiejętności wymaganych przez małoletnich w grupie wiekowej, dla której reklamowany jest produkt
 • Powstanie kompleksu niższości u nieletnich z powodu ich zewnętrznej nieatrakcyjności.

3.6.30. Reklamowanie towarów, których produkcja i/lub sprzedaż jest zabroniona przez prawo rosyjskie:

3.6.30.1. środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, rośliny zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory oraz ich części zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory, a także nowe potencjalnie niebezpieczne substancje psychoaktywne

3.6.30.2. substancje i materiały wybuchowe inne niż wyroby pirotechniczne

3.6.30.3. organy i/lub tkanki ludzkie jako przedmiot zakupu i sprzedaży

3.6.30.4. towary podlegające rejestracji państwowej, w przypadku braku takiej rejestracji

3.6.30.5. wyroby podlegające obowiązkowej certyfikacji lub innemu obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wymaganiami przepisów technicznych w przypadku braku takiej certyfikacji lub potwierdzenia zgodności, a także prace lub usługi w zakresie oceny (potwierdzenia) zgodności, w tym przyjmowanie i przegląd dokumentów wymaganych do wykonania takich prac i (lub) usług, wykonywane przez osoby nieposiadające akredytacji w krajowym systemie akredytacji (w przypadku, gdy akredytacja taka jest wymagana przepisami prawa)

3.6.30.6. towary, do których produkcji i/lub sprzedaży wymagane są licencje lub inne specjalne zezwolenia, w przypadku braku takich zezwoleń

3.6.30.7. tytoń, wyroby tytoniowe oraz akcesoria do palenia, w tym fajki, szisze, bibułki papierosowe, zapalniczki

3.6.30.8. usługi medyczne związane z indukowanym przerwaniem ciąży

3.6.30.9. usługi przygotowania i napisania prac kwalifikacyjnych absolwentów, raportów naukowych dotyczących głównych wyników przygotowanych prac kwalifikacyjnych (dysertacji) oraz innych prac przewidzianych przez państwowy system atestacji naukowej lub niezbędnych do zaliczenia przez studentów atestacji pośredniej lub końcowej.

3.6.31. Informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości, jak również informacje, które dyskredytują honor, godność lub reputację biznesową osoby. Zniesławiające w szczególności są informacje zawierające zarzuty, że obywatel lub osoba prawna naruszyła obowiązujące prawo, popełniła czyn nieuczciwy, dopuściła się niewłaściwego, nieetycznego zachowania w życiu osobistym, publicznym lub politycznym, działała w złej wierze przy prowadzeniu działalności produkcyjnej i gospodarczej, naruszyła zasady etyki biznesu lub zwyczaje gospodarcze, które pomniejszają honor i godność obywatela lub osoby prawnej. Należy wykonać następujące czynności rozróżnić: twierdzenia o faktach, które mogą być zweryfikowane jako prawdziwe oraz oceny wartościujące, opinie, przekonania, które nie podlegają ochronie sądowej na podstawie art. 152 rosyjskiego kodeksu cywilnego, ponieważ będąc wyrazem subiektywnych opinii i poglądów pozwanego, nie mogą być zweryfikowane jako prawdziwe.

3.7. użytkownik zapewnia, że:

3.7.1. wszystkie informacje, dokumenty i materiały dostarczone przez Użytkownika Administracji są prawdziwe, w pełni zgodne z prawem rosyjskim, a Użytkownik ma wszelkie prawa do ich wykorzystania, w tym poprzez zamieszczenie ich w Serwisie do wykorzystania przez innych Użytkowników.

3.7.2. uzyskał wszelkie niezbędne zgody i upoważnienia wymagane przez obowiązujące prawo do przetwarzania danych osobowych i/lub wizerunków osób, które będą musiały być przetwarzane w ramach realizacji niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych wymogów prawnych i ograniczeń z tym związanych.

3.7.3. udzieliła Administracji prawa do korzystania z Recenzji, Komentarzy, reklamacji, innych Treści Użytkowników, gdy pisze Recenzje opisujące utwory, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy istnieją w rzeczywistości, jak zamawiają i dostarczają towary, utwory, usługi, jaka jest treść ich Umów z Użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie itp.)

3.7.4. Użytkownik Korporacyjny udzielił Administracji prawa do publikowania zdjęć, filmów, wszelkich materiałów, które w jakikolwiek sposób przedstawiają towary, prace, usługi, proces wykonywania prac, świadczenia usług, dokumentację wprowadzania towarów do obrotu cywilnego, oferty sprzedaży towarów, wykonywania prac, świadczenia usług, ogłoszenia, znaki, reklamy, nazwy domen i inne materiały takich użytkowników z lub bez znaku towarowego, znaku usługowego, innego środka indywidualizacji w celu p

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1 Administracja ma obiektywnie ograniczoną możliwość określenia prawdziwości informacji zamieszczanych na stronie przez jej użytkowników. Ponadto, nałożenie na Administrację takiej kontroli stanowiłoby odstępstwo od konstytucyjnych gwarancji wolności słowa – Administracja nie może być bezwarunkowo zobowiązana do usunięcia zniesławiających informacji, jeżeli ich nierzetelność nie budzi wątpliwości (w szczególności nie została stwierdzona orzeczeniem sądu), a zatem w takich przypadkach, do czasu wydania orzeczenia sądowego, Administracja nie może ponosić odpowiedzialności za odmowę usunięcia odpowiednich informacji ze strony (pkt 4.1 uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2013 r. nr 18-P „W sprawie

4.2 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które Użytkownik może rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu.

4.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkowników zdjęć, filmów, innych materiałów, na których widoczne są środki indywidualizacji producentów, wykonawców, sprzedawców, organizacji upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę), indywidualnych przedsiębiorców, importerów, właścicieli agregatora informacji o towarach (usługach), ponieważ takie środki indywidualizacji są używane w kontekście, w celu wymienienia i identyfikacji wymienionych osób lub ich towarów, utworów i usług.

4.4 Serwis może zawierać linki do innych zasobów internetowych. Użytkownik zgadza się, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych zasobów oraz za informacje na nich zamieszczone, jak również za wszelkie konsekwencje związane z korzystaniem z tych zasobów.

4.5 W każdych okolicznościach odpowiedzialność Administracji jest nakładana na nią tylko w przypadku winy w jej działaniach / zaniechaniach, a odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty stu (100) rubli i nie może przekroczyć tej kwoty.

4.6 Użytkownik jest odpowiedzialny wobec Administracji za podanie prawdziwych i aktualnych informacji kontaktowych i rejestracyjnych o sobie podczas korzystania z Serwisu. W przypadku zmiany podanych danych Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Administrację poprzez samodzielną zmianę swoich danych.

4.7 Użytkownik zrekompensuje Administracji wszelkie straty poniesione przez Administrację w związku z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika i naruszeniem przez niego niniejszej Umowy oraz praw innych Użytkowników i osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej, informacji itp.).

Mapa witryny