Oferta zawarcia umowy na stronę internetową i usługi

Opublikowano:28 grudnia 2020 Aktualizacja:10 stycznia 2024

Revieweek™.

Osiemnasty grudnia dwa tysiące dwudziestego roku.

Wstępny przegląd informacji o serwisie Revieweek™, które są publicznie dostępne na stronie internetowej Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) Niniejsza Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z tej strony internetowej stanowią wyraz naszej pełnej i bezwarunkowej zgody na warunki niniejszej Informacji prawnej oraz, w opinii Sądu, na warunki oświadczenia o ograniczonej gwarancji w całości. W przypadku, gdy nie zamierzają Państwo przestrzegać praw autorskich, praw wyłącznych do wyników działalności intelektualnej i środków indywidualizacji (oprogramowanie, wizualny i informacyjny projekt i zawartość strony internetowej, znak towarowy itp.), uprzejmie prosimy o zaprzestanie korzystania z tej strony.

Revieweek™ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) kieruje do dowolnych osób prawnych i fizycznych niniejszą ofertę (dalej – Oferta) zawarcia Umowy, która zawiera wszystkie istotne warunki umowy licencyjnej i umowy o świadczenie usług (umowa mieszana), wyraża wolę Administracji zawarcia umowy mieszanej na warunkach określonych w Ofercie z dowolną osobą prawną i fizyczną, która odpowie (dalej – Użytkownik).

1. TERMINY I DEFINICJE

1.1 Strony ustaliły, że na potrzeby Oferty następujące terminy i definicje będą miały następujące znaczenie:

 • „Oferta” – Niniejsza oferta, zawierająca wszystkie istotne warunki umowy o świadczenie płatnych usług i umowy licencyjnej (umowa mieszana), wyrażająca wolę Administracji zawarcia umowy mieszanej na warunkach określonych w Ofercie z każdą osobą prawną i osobą fizyczną, która udzieliła odpowiedzi. Dalej Oferta oznacza również samą Umowę.
 • „Traktat” – umowa mieszana zawierająca istotne i inne warunki umowy o świadczenie usług oraz umowy licencyjnej, uznawana za zawarta w momencie otrzymania przez Administrację akceptacji, tj. w momencie rozpoczęcia korzystania przez odwiedzającego z jakkolwiek informacji i usług Serwisu, tym wstępnego zapoznanie się z informacjami o Serwisie, które są publicznie dostępne na stronie internetowej  Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) rejestracja w serwisie, płatność za usługi.
 • „Akceptacja” – odpowiedź jakiegokolwiek podmiotu lub osoby fizycznej na pełne i bezwarunkowe przyjęcie Oferty, udzielona poprzez rozpoczęcie korzystania z jakiejkolwiek informacji, usługi Serwisu o nazwie Revieweek™ pod adresem  Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/).
 • „Administracja”. – jest właścicielem i posiadaczem praw autorskich na wyłączność do Serwisu, za pośrednictwem którego świadczy Usługi oraz do wszelkich materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu Usług (recenzje, zdjęcia, elementy wystroju itp.)
 • „Użytkownik. – Każda osoba uprawniona lub fizyczna, która zadeklarowała zaangażowanie w Serwisim i Uslugami, ma prawo do zaświadczenia o rejestracji na stronie Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/).
 • „Użytkownik korporacyjny”, „Firma”. – taki Użytkownik (osoba prawna, przedsiębiorca indywidualny, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), który prowadzi działalność przedsiębiorczą, czyli samodzielną, opartą na ryzyku działalność mającą na celu systematyczne osiąganie zysku z użytkowników nieruchomości, sprzedaży towarów, wykonywania pracie lub świadczenia usług. Może bez produkcji, wykonawcą, sprzedawcą, organizacją upoważnioną przez producenta (sprzedawcę) lub indywidualnym przedsiębiorcą upoważnioną przez producenta (sprzedawcę), importerem, właścicielem agregatora informacji o towarach (usługach). Na przykład usługi dostarczania żywności, edukacji online, wynajmu samochodów lub biletów, poszukiwania pracy online, oceny organizacji kredytowych i ich produktów (ocena MIF, kredytów, karte kredytowych i debetowych).
 • „Konsument” – Użytkownik to osoba fizyczna, która zamierza zamówić lub nabyć lub która zamawia, nabywa lub korzysta z towarów (utworów, usług) wyłącznie dla potrzeb osobystych, rodzinnych, domowych i innych nie związanych z działalnością gospodarczą. Jest to również konsument.
 • „Serwis, Strona. – zwany Revieweek™, oprogramowanie służące do świadczenia Usług (wymiana informacji pomiędzy Administracją a Użytkownikami o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatorów informacji, organizacjach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców, ich towarach, usługach i utworach, reklamowanie i wyszukiwanie towarów, utworów i usług), do którego dostęp Administracja czasowo zapewnia Użytkownikowi pod adresem Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/). Jest obiektem złożonym, którego twest organizowane przez Administrację. Zaprojektowany do pracy na komputerach, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach Użytkownika, przeznaczony na różne platformy. Obejmuje ona konto osobiste Użytkownika, Serwis Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/), bazy danych, kody oprogramowania, know-how, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, logotypy, także materiały tekstowe, graficzne i inne, informacje, teksty, elementy graficzne, obrazy, zdjęcia, materiały audio i wideo oraz inne wynie działalnieści funkcjonalnej. Wyłączne prawa do Serwisu i wszelkich jego elementów należą do Administracji jako właściciela praw autorskich lub licencjobiorcy na mocy prawa, umowy lub innej transakcji. Dostęp Użytkownika do funkcji Serwisu odbywa się po dokonaniu bezpłatnej rejestracji, w ramach wybranej Taryfy.
 • „Usługi” – Administracja zobowiązana jest do zapewnienia dostępu do serwisu na podstawie umowy licencyjnej, usług informacyjnych i reklamowych.
 • „Taryfa” – wybraną przez Użytkownika ilość dostępu do funkcji Serwisu, świadczoną na zasadach zwrotnych lub bezzwrotnych. Szczegółowy opis Taryf dostępny jest pod adresem internetowym w dziale: Stawki i ceny | Revieweek™.
 • „Treść” – wszelkie materiały Serwisu dostępne dla Użytkownika.
 • „Treści generowane przez użytkowników” – informacji, komentarzy, opinii, recenzji lub innych materiałów, które Użytkownik umieści na Stronie po dokonaniu Rejestracji. Prawa do niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnego lub komercyjnego wykorzystania Treści Użytkownika (publikacja, wyświetlanie, reprodukcja, modyfikacja, dwa utwory zależne) przechodzą na Administrację od momentu zamieszczenia ikh na Stronie.
 • „Przegląd, Komentarz, Testimonial” – utwór stworzony przez Administrację lub Użytkownika specjalnie do wykorzystania w Serwisie, będący przedmiotem prawa autorskiego. 
 • „Rejestracja” – procedura, w trakcie której Użytkownik podaje wiarygodne dane o sobie w formie zaakceptowanej przez Administrację, a także tworzy login i hasło. Rejestrację uważa się za zakończoną dopiero wtedy, gdy Użytkownik pomyślnie przejdzie wszystkie jej etapy, w tym aktywację Konta Osobistego, która następuje poprzez kliknięcie unikalnego kodu przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail i/lub telefonu komórkowego. Zamiast rejestracji, Serwis może zaproponować wstępną autoryzację poprzez usługę internetową podmiotu trzeciego, w wyniku której Administracja otrzyma token identyfikujący Użytkownika. Ten sam Użytkownik nie może być zarejestrowany w Serwisie więcej niż raz. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika, która będzie wyświetlana podczas pisania Recenzji i Komentarzy, tworzenia innych Treści Użytkownika. Nazwa Użytkownika nie może być obraźliwa, zawiera cechy odnoszące się do osób trzecich, w tym nazwisk osób znanych lub nazw osobowych, do których prawa nie należą do Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że jego nazwa użytkownika niearusza żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) należących do osób trzecich.
 • „Token”. – unikalny zestaw znaków identyfikujących Użytkownika na kontach usług internetowych podmiotów trzecich (Microsoft Authenticator, Google Authorization, sieci społecznościowe, Google Play, Apple AppStore i inne). Token umożliwia autoryzowane połączenie z Serwisem przy użyciu autoryzacji za pośrednictwem usług internetowych stron trzecich.
 • „Moje konto”, „Konto” – konfigurowalne wirtualne stanowisko pracy zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, na którym Użytkownik w szczególności komunikuje się z Administracją i innymi Użytkownikami, za pośrednictwem którego Użytkownik zamawia Usługi, promuje swoje towary, prace i usługi, wyszukuje towary, prace i usługi, do których dostęp Użytkownik uzyskuje po identyfikacji za pomocą danych uwierzytelniających (login i hasło). Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno myAlpari. Zmiany w nazwie Użytkownika może dokonać tylko Administracja. Aby zmienić nazwę Użytkownika należy skontaktować się z Administracją pod numerem .
 • „Autoryzacja” – procedura, wtórej Użytkownik wprowadza swój login i hasło w wyznaczone pola w formie interfejsu Serwisu w celu identyfikacji i ustalenia danych uwierzytelniających dostęp do Obszaru Osobistego i funkcjonalności Serwisu.
 • „Weryfikacja” – identyfikacji i potwierdzenia danych wprowadzonych przez Użytkownika poprzez potwierdzenie, że adres e-mail lub numer telefonu wpisany podczas rejestracji należy do Użytkownika.
 • „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, patronimik (jeżeli występuje), numer identyfikacyjny, indywidualny numer identyfikacji podatkowej, dane bankowe, rok, miesiąc, dane i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane rodzinne, społeczne
 • „Statystyka” – informacje o korzystaniu z Serwisu, a także o przeglądaniu i/lub korzystaniu z niektórych jego elementów (okien, okien dialogowych, elementów interaktywnych, stron internetowych, ramek, treści itp.) zbierane za pomocą liczników, plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii.
 • „Licznik” – część Serwisu, program komputerowy wykorzystujący fragment kodu odpowiedzialny za analizę plików cookies, zbieranie danych statystycznych i osobowych tej aplikacji. Administracja może korzystać z liczników zarówno własnych, jak i udostępnianych przez podmioty trzecie na podstawie ograniczonej licencji (umowy licencyjnej), tak jak Google Analytics, Google Firebase, Yandex.AppMetrika i inne podobne liczniki. Liczniki zbierają dane osobowe w bezosobowej formie.
 • „Adres IP” – numer zasobu numeracyjnego sieci teleinformatycznej opartej na protokole IP (RFC 791), który jednoznacznie identyfikuje terminal abonencki (komputer, smartfon, tablet, inne urządzenie) ż urządzenia komunikacyjne w skład systemu informatycznego i należące do Użytkownika przy świadczeniu telematycznych usług komunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu.
 • „Nagłówek HTTP” – wiersz wiadomości HTTP zawierający rozdzieloną dwukropkami parę nazwa-wartość. Format nagłówka HTTP jest zgodny z ogólnym formatem nagłówka sieciowej wiadomości tekstowej ARPA opisanym w RFC 822.
 • „Kasa” – pośrednie przechowywanie danych znajdujących się na urządzeniu Użytkownik, które są odbierane z Serwisu i żądane częściej niż innej z najwyższym prawdopodobieństwem, do których dostęp z pamięci podręcznej jest znacznie szybszy niż pobieranie oryginalnych danych ze zdalnego źródła (np. Urządzenie może być również podłączone do Internetu).
 • „Cookies”, „cookies”. – niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na urządzeniu Użytkownik, na którym zainstalowany jest licznik. Pliki cookie zawierają małe kawałki tekstu i są wykorzystywane do przechowywania przechowywanych informacji o doświadczeniach z przeglądania strony. Poniższe informacje można znaleźć na komputerach, smartfonach, telefonach i innych urządzeniach. Specyfikacje plików cookie zostały opisane w RFC 2109 i RFC 2965. W tym samym celu wykorzystywane są inne technologie, w tym dane przechowywane przez przeglądarki lubządzenia, identyfikatory związane z urządzeniami oraz inne oprogramowanie. W niniejszej Ofercie wszystkie te technologie określane są mianem „cookies”.
 • „Web Beacons” – obrazy w formie elektronicznej (jednopikselowe (1×1) lub puste obrazy GIF). Sygnały nawigacyjne mogą pomóc Administracji w rozpoznaniu niektórych rodzajów informacji na urządzeniu Użytkownika, takż jak jakie pliki cookies, czas i dane wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny.
 • „Posłaniec” – system informacyjny i/lub program komputerowy (aplikacja mobilna, usługa sieciowa, aplikacja internetowa itp.), który jest zaprojektowany i/lub używany do odbierania, przechazywania, dostarczania i/lub przetwarzania wiadomości elektronicznych użytkowników Internetu (np. Skype, WhatsApp, Viber itp.).
 • „Checksum” – pewna wartość matematyczna (ciąg symboli), obliczona na zbiorze danych poprzez zastosowany z określonego algorytmu, stosowana w ramach Oferty do sprawdzania integralności (autentyczności) plików elektroznych podczas przesyłania lub przechowywania. Na potrzeby Oferty obliczanie i weryfikacja sumy kontrolnej odbywa się przy użyciu algorytmów MD5 i SHA256.

1.2 Wszelkie inne terminy i definicje znajdujące się w tekście Oferty będądla interpretacji przez Strony zgodnie z prawem, aktualnymi zaleceniami (RFC) międzynarodowych instytucji standaryzujących w Internecie orazalymi w Internecie współnym zasad interpretacji odpowiednich terminów.

1.3 Terminy i definicje mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej w zależności od kontekstu, a terminy mogą być pisane wielką lub małą literą.

1.4 Tytuły nagłówków (działów), jak również wygląd Oferty służą wyłącznie wygodzie korzystania z jejkstu i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.

2. SKUTEK UMOWY

2.1 Oferta wiąże Administrację od momentu jej otrzymania przez Użytkownika. Jeżeli zawiadomienie o wycofaniu Oferty wpłynie wcześniej lub równocześnie z samą Ofertą, uważa się, że Oferta nie wpłynęła.

2.2 Oferta otrzymana przez adresata nie może być wycofana przez Administrację do momentu umieszczenia jej na stronie Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) nowej oferty lub informacji, że Administracja nie zamierza dalej zawierać umowy w trybie oferty publicznej.

2.3 Użytkownik odpowiada poprzez pełne i bezwarunkowe przyjęcie Oferty (Akceptacja), rozpoczynając korzystanie z wszelkich informacji i usług serwisu o nazwie „Revieweek™” pod adresem internetowym: Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/). Czytanie informacji na stronach serwisu Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) jest akceptacja.

2.4 Akceptacja oznacza, że Użytkownik przeczytał, zgadza się, włni i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki Umowy, tak jak zostały one określone w tekście Oferty. Użytkownik zostaje poinformowany, że Akceptacja oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w Ofercie.

2.5 Odpowiedź wysłana na e-mail Administracji o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na warunkach innych niż zaproponowane w Ofercie nie stanowi Przyjęcia. Taka odpowiedź jest uznawana za odrzucenie Akceptacji i jednocześnie nową ofertę.

2.6 Umowa uważać się za zawartą w momencie otrzymania Akceptacji przez Administrację, tj. w momencie, w którym Administracja dowiedziała się o rozpoczęciu korzystania z jakichkolwiek informacji i usług serwisu (np. ustalając z adresu IP Użytkownika fakt wejścia na stronę serwisu).

2.7 Jeżeli powiadomienie o wycofaniu Akceptacji wpłynęło na adres e-mail Administracji przed lub równocześnie z Akceptacją, Akceptacja uważa się za nieotrzymaną przez Administrację.

2.8 Umowę uważa się za zawartą, jeżeli Akceptacja wpłynie do Administracji przed zamieszczeniem na stronie Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) nowej oferty lub informacji, że Administracja nie zamierza dalej zawierać umowy w trybie oferty publicznej.

2.9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony.

2.10. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy poprzez powiadomienie drugiej strony na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) dni kalendarzowych.

2.11. W przypadku, gdy jakikolwiek zapis Umowy okaże się nie do literalnego wyegzekwowania i nie będzie mógł być zastosowany w stosunkach prawnych strony, będzie on interpretowany zgodnie z obowiązującym prawem kraju zamieszkania, z uwzględnieniem pierwotnych interesowanych stron, przy czy pozostała część umowy będzie nadal obowiązywać.

3. WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

3.1 Administracji przysługuje wyłączne prawo do rezultatu działalności intelektualnej (Serwisu) oraz środków indywidualizacji (znak towarowy i usługowy, Administrator jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie rezultatu lub informacji w nim zawartych bez uprzedzenia w sposób niezgodny z prawem. Administracja może rozporządzać wyłącznym prawem do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji.

3.2 Administracja może według własnego uznania zezwolić lub zabronić przez inne osoby, w tym Użytkownikom, na korzystanie z rezultatów działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji. Brak zakazu nie jest traktowany jako zgoda (przyzwolenie).

3.3 Użytkownicy nie mogą wykorzystywać odpowiedniej własności intelektualnej lub środków indywidualizacji bez zgody Administracjiz wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie. Wykorzystanie wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji, jeśli takie wykorzystanie odbywa się bez zgodny Administracji, jest nielegalne i pociąga za sobą odpowiedzialność ustanowioną przez ustawodawstwo danego kraju, z wyjątkiem przypadków, gdy wykorzystanie wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji przez osoby inne niż Administracja bez jej zgody jest dozwolone przez z zawodowstwo danego kraju.

3.4 Administracja może rozporządzać swyim wyłącznym prawem do wyniku działalności intelektualnej lub środka indywidualizacji dowolny sposób, który nie jest sprzeczny z prawem i istotą takiego wyłącznego prawa, w tym poprzez udzielenie Użytkownikowi prawa do korzystania z danego wyniku działalności intelektualnej lub środka indywidualizacji w granicach umownych (umowa licencyjna).

3.5 Zawarcie umowy licencyjnej nie powoduje przeniesienia wyłącznego prawa na Użytkownika.

3.6 Na mocy umowy licencyjnej jedna strona – Administracja jako właściciel wyłącznego prawa do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji udziela drugiej strony – Użytkownikowi prawa do korzystania z takiego wyniku lub takich środków w granicach określonych w umowie.

3.7 Użytkownik może korzystać z rezultatów działalności intelektualnej ib środków indywidualizacji wyłącznie w innych prawach i tych sposobach, które zostały określone w umowie licencyjnej. Nie uważa się za przyznane Użytkownikowi prawo do korzystania z rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji, które nie zostały wprost określone w umowie licencyjnej.

3.8 Udzielenie prawa do korzystania z wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji na podstawie umowy licencyjnej nielega rejestracji państwowej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3.9 Okres na który zawierana jest umowa licencyjna nie przekracza okresu obowiązywania wyłączeń Administracji prawa do wyniku działania intelektualnej środków indywidualizacji i jest równy okresowi obowiązywania niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia prawa wyłącznego, umowa licencyjna ulega rozwiązaniu.

3.10. Na podstawie umowy licencyjnej Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administracji wynagrodzenia określonego w umowie i wstępnie zawartego w cenie Usługi.

3.11. Na mocy umowy licencyjnej Administracja udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z rezultatów działalności intelektualnej – Serwisu.

3.12 Serwis, jego Zawartość, jego komponenty i poszczególne części składowe (w tym m.in. oprogramowanie, twierdza internetowa, bazy danych, kody oprogramowania, know-how, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, logotypy, teksty, i inne materiały) są przedmiotem intelektualnyj własności, chronionej prawem międzynarodowym, której jakiekolwiek wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za zgodą Administracji. Administracja jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw do Serwisu i jego zawartości, w tymędzy innymi wszystkimi prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami patentowymi i innymi prawami. Prawa te nie przechodzą na Użytkownik na mocy prawa własności. Prawa do niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnego lub komercyjnego korzystania z Treści Użytkownika (publikacja, wyświetlanie, reprodukcja, modyfikacja, dwa utwory zależne) przechodzą na Administrację z chwilą ich zamieszczenia na Stronie.

3.13. Wykorzystanie rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji w sposób nieprzewidziany w umowie licencyjnej, lub rozwiązaniu takiej umowy, lub inny sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane Użytkownikowi na mocy umowy, pociąga za sobą ściągnięcie od naruszającego na rzecz Administracji kary pieniężnej w wysokości ____________________ (_____________) USD, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Jeżeli bezprawne wykorzystanie takiego rezultatu i środków przyczyniło się do osiągnięcia zysku przez naruszającego, naruszającego zapłatę na rzecz Administracji karę wysokości ___ % przychodu naruszającego ze sprzedaży towarów (utworów, usług) z naruszeniem praw własności intelektualnej Administracji za cały okres korzystania przez niego z takiego rezultatu i środków, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

3.14. Prawa, sposoby i ograniczenia korzystania z rezultatów działalności intelektualnej przez Użytkownika:

3.14.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z rezultatów działalności intelektualnej na zasadzie licencji prostej (niewyłącznej), bez ograniczeń terytorialnych – przy czym cistracja zastrzega sobie prawo do udzielania licencji innym osobom.

3.14.2 Kopiowanie zawartości Serwisu lub jego części jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, chyba że inaczej uzgodniono z Administracją na piśmie lub jest to dozwolone przez prawo.

3.14.3. Korzystanie ze Strefy Osobistej jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników na nieograniczonej liczbie urządzeń odbiorczych, bez ograniczenia terytorium korzystania.

3.14.4 Użytkownik będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celach i w sposób zgodny z prawem, z uwzględnieniem przepisów prawa kraju zamieszkania oraz norm międzynarodowych.

3.14.5 Użytkownikowi zabrania się wszelkich działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów Serwisu, konta osobistego i innych danych innych Użytkowników. Użytkownik nie może sprzedawać, pożyczać i/lub w inny sposób ujawniać danych osobowych innych Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

3.14.6. Użytkownikowi zabrania się wysyłania masowych wiadomości elektronicznych o charakterze handlowym, reklamowym i innym, na które nie wyraził zgody (nie zażądał) odbiorca informacji za pośrednictwem zasobów technicznych Administracji („spam”). Nie traktowane jako „spam” wysyłanie informacji za zgodą odbiorcy, z możliwością wypisania się. Wiadomości elektroniczne to wszelkie wiadomości w formie elektronicznej, tym e-maile, za pośrednictwem kont osobistych.

3.14.7 Użytkownikowi zabrania się demonstrowania niezgody, wrogości, chamstwa i prowokacji w stosunku do użytkowników Serwisu i osób trzecich, omawiania ich cech osobistych, zewnętrznych, biznesowych (wyjątkiem grzecznego omawiania cech biznesowych Administracji), propagandy i agitacji politycznej, promowania broni, alkoholu, narkotoków, a także rozpowszechniania innych informacji, zabronionych przez prawa kraju i normy prawa międzynarodowego. Szczegółowe informacje o tym, jakie informacje są zabronione do zamieszczenia za pomocą Serwisu, można uzyskać pod adresem: https://pl.revieweek.com/rules/.

3.14.8 Użytkownik nie może powodować uszkodzeń Serwisu, jego komponentów i jakkolwiek treści w trakcie jego użkowania, jak również sprzętu i oprogramowania, maszyn gospodarzy Administracji lub innych osób świadczących Usługę.

3.14.9 Użytkownik nie może (w tym nie zezwala nikomu) modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować Serwisu na kody składowe, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub inny sposób próbować uzyskać źródłowy kod programu Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, chyba że istnieje na to pisemna zgoda Administracji. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie działania, zgodnie z postanowieniami Umowy, a także obowiązującymi przepisami prawa.

3.14.10. Użytkownik zobowiązuje się do zrekompensowania Administracji wszelkich strat poniesionych przez Administrację wwiązku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług z naruszeniem niniejszej Oferty oraz praw osób trzecich (w tym intelektualnych, informacyjnych itp.).

3.14.11. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby adres IP urządzenia Użytkownik był rejestrowany przez środki techniczne Administracji i w przypadku działań bezprawnych, W przypadku działań bezprawnych, np. naruszających prawo do prywatności sektora prywatnego, adres IP użytkownika sprzętu musi zostać przekazany technikowi Administracji.

3.15. Metody i ograniczenia korzystania przez użytkownika ze środków indywidualizacji:

3.15.1 Nikt nie ma prawa używać, bez zgody Administracji, oznaczeń podobnych do znaku towarowego Administracji w odniesieniu do towarów, dla których indywidualizacji znak towarowy jest zarejestrowany, lub towarów podobnych, jeżeli takie użycie spowodowałoby możliwość wprowadzenia w błąd.

3.15.2. Towary, etykiety, opakowania towarów, na których bezprawnie umieszczono towarowy znak lub oznaczenie podobne do punktu konfuzji, są podrobione. Administracja ma prawo żądać wycofania z obrotu i zniszczenia na koszt naruszającego podrobionych towarów, etykiet, opakowań towarów opatrzonych bezprawnie użytym znakiem towarowym lub oznaczeniem łudząco do niego podobnym. Jeżeli wprowadzenie takich towarów do obrotu jest konieczne ze względu na interes publiczny, Administracja ma prawo żąda usunięcia nielegalnie użytego znaku towarowego lub oznaczenia podobnego do punktu konfuzji z podrobionych towarów, etykiet, opakowań towarów na koszt naruszającego. Osoba, która naruszyła prawo wyłączne do znaku towarowego przy wykonywaniu prac. lub świadczeniu usług, jest obowiązana do usunięcia znaku towarowego lubnaczenia łudząco do niego podobnego z materiałów towarzyszących wykonywaniu tych prac lub świadczeniu usług, w tym dokumentacji, reklamy, oznaczeń.

3.15.3 Nie jest naruszeniem wyłącznego prawa do znaku towarowego używanie tego znaku przez inne osoby dla towarów, które zostały wprowadzone do obrotu cywilnego na terytorium kraju bezpośrednio przez Administrację lub jej zgodę.

3.15.4 Zasady dotyczące znaków towarowych mają zastosowanie do znaku usługowego, czyli do oznaczenia służącego indywidualizacji wykreślanej pracy lub świadcznie usługa przez Administrację.

3.15.5 Zabronione jest używanie oznaczenia handlowego, które może wprowadzać w błąd co do przynależności firmy do Administracji, wczególności oznaczenia łudząco podobnego do znaku towarowego lub chronionego prawem wyłącznym oznaczenia handlowego będącego właścicielem Administracji, która miała wcześniej prawo wyłączne. Osoba, która naruszyła zasady niniejszego akapitu, zobowiązana jest na żądanie Administracji do zaprzestania używania oznaczenia handlowego i zrekompensowania Administracji poniesionych strat.

3.15.6. Oznaczenie handlowe zawarte w znaku towarowym jest chronione niezależnie od ochrony znaku towarowego.

3.16. Administracja zastrzega sobie prawo:

3.16.1. żądania od Użytkownika elektronicznych kopii dokumentów w celu identyfikacji Użytkownika. Administracja jest również zobowiązana do podania dokładnych danych kontaktowych o Użytkowniku na żądanie instytucji rejestrujących lub ścigania zgodnie z przepisami prawa.

3.16.2. Welu uniknięcia naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, Użytkownik może zażądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających jego dane rejestracyjne i dostarczone informacje, które Użytkownik musi dostarczyć Administracji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania żądania. W takich okolicznościach Administracja może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu.

3.16.3 W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy licencyjnej, pozbawienie Użytkownika dostępu do Serwisu (w tym poprzez zablokowanie dostępu poprzez adres IP, (przez który Użytkownik ten zarejestrował się lub odwiedził serwis najwięcej razy) lub usunięcie jego Profilu Osobistego wraz z wszystkimi dany rejestracyjnymi jednostronnie, bez uprzedzenia i bez podania przyczyny lub bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu kosztów.

3.16.4. Jeśli Użytkownik nie korzysta z Usług przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy kalendarzowych, rozwiąże Umowę jednostronnie bez nakazu sądowego, usunąć Konto Osobiste i wszystkie dane rejestracyjne Użytkownika bez powiadomienia, odszkodowania lub zwrotu kosztów.

3.16.5 Ustanawiać wszelkie zasady, limity i ograniczenia (techniczne, prawne, organizacyjne lub inne) dotyczące korzystania z Usług oraz zmieniać je według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. W przypadkach, gdy nie jest to zabronione przez prawo, takie zasady, limity i ograniczenia mogą być różne dla różnych kategorii Użytkowników.

3.17. Przeniesienie prawa wyłącznego do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji z Administracji na nowego posiadacza prawa nie jest podstawą do zmiany lub rozwiązania umowy licencyjnej zawartej przez Administracj.

3.18. Użytkownik jest zobowiązany do przekazywania Administracji sprawozdań z wykorzystania rezultatów działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji na jejjądanie.

3.19. W okresie obowiązywania umowy licencyjnej Administracja powstrzyma się od wszelkich działań mogących utrudnić Użytkownikowi korzystanie z prawa do korzystania z rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji w granicach określonych w umowie.

3.20. Użytkownik może dostarczyć, lub Administracja może zażądać, danych związanych z Usługą, w tym między innymi komentarzy i sugestii związanych z ewentulanym stworzeniem, modyfikacją, poprawą, ulepszeniem lub rozszerzeniem funkcjonalności Usługi lub jakichkolwiek innych produktów i Usług Administracji (dalej – Opinie o Usłudze). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie informacje ujawnione przez Administrację w wwiązku z Opinią o Usłudze są uważane za informacje poufne Administracji i będą chronione przed ujawnieniem. Welu wykorzystania Recenzorzania Serwisu przez Administrację, Użytkownik niniejszym udziela niewyyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, ogólnoświatowego prawa do wykorzystania wszelkich informacji dostarczonych jako Recenzja Serwisu ouaz do używania, Serwis Recenziejsu publikowania i ujawniania w dosolny sposób wybrany przez Administrację, a także do wyświetlania, wykonywania, kopiowania, tworzenia, przekazywania innego w celu tworzenia, używania, sprzedawania i wykorzystywania w dosolny sposób wybrany przez Administrację. Administracja otrzymuje prawo do wykorzystania Testimonialsów w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Użytkownika i jego przedstawicieli. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje związane z Usługą ujawnione przez Administrację są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania jako ewentualna strategia, Usługi nie są częścią strategii Administracji, strategii produkcji czy metodologii rozwoju.

3.21. Serwis zawiera lub zawiera programy komputerowe, które są podostępniane Użytkownikom na podstawowej licencji GNU Public License subnych podobnych licencji Open Source, które między innymi pozwalają Użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję określonych programów komputerowych lub kzęści oraz na dostęp do kodu źródłowego. Jeżeli w ramach takiej licencji udostępniany jest kod źródłowy Użytkownik, którym program komputerowy dostarczany jest wacie wykonywalnego kodu binarnego (kodu obiektowego), udostępnienie kodu źródłowego następuje poprzez złożenie wniosku na adres e-mail Administracji. Jeżeli jakakolwiek licencja Oprogramowania Otwartego wymaga od Administracji przyznania prawa do używania, kopiowania lub modyfikowania Oprogramowania Otwartego poza prawami przyznanymi w umowie, prawa te będą miały pierwszeństwo przed prawami i ograniczeniami określonymi w umowie.

4. WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

4.1 W ramach umowy o usługi płatne Administracja zobowiązuje się do świadczenia usług informacyjnych i reklamowych na zlecenie Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za te usługi.

4.1.1 Za pośrednictwem Serwisu Konsumenci mają możliwość: tworzenie i zamieszczanie Recenzji, Komentarzy i reklamacji w celu wyrażenia opinii o Użytkowniku Korporacyjnym i niezarejestrowanym w Serwisie przedsiębiorcy, jego towarach, utworach i usługach, w tym w blogu, uczestnictwo w ocenianiu przedsiębiorców; zapoznawanie się z Recenzjami, Komentarzami i reklamacjami innych Użytkowników, z Recenzjami, Komentarzami i recenzjami Administracji, w tym w blogu; wyszukiwanie aktualnych informacji o Użytkowniku Korporacyjnym, innym przedsiębiorcy, jego towarach, utworach i usługach

4.1.2 Użytkownicy korporacyjni za pośrednictwem Serwisu mają możliwość: zapoznawania się z Opiniami Administracji, Recenzjami i Komentarzami o swoich produktach, pracach i usługach, w tym w blogu, ich oceny; niezwłocznego współdziałania z Konsumentami w celu rozstrzygania reklamacji; informowania Użytkowników o sobie i swojej działalności, aktualizowania takich informacji; publikowania promocji, bonusów, kodów promocyjnych, materiałów promocyjnych, pracy z analityką, rekomendacji sprzedażowych; zamawiania usług reklamy osobistej.

4.2 Szczegółowy opis zakresu i cen Usług dostępny jest pod adresem internetowym w sekcji: Stawki i ceny | Revieweek™.

4.3 Użytkownik dokonuje zlecenia poprzez zapłatę za Usługę o określonej kategorii cenowej w terminie i w sposób określony w sekcji „Kolejność płatności” Oferty.

4.4. Administracja zobowiązana jest do.:

4.4.1 Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do wolumenu Usług zgodnie z opłaconą przez Użytkownika Taryfą, z zastrzeżeniem warunków umowy licencyjnej.

4.4.2. zapewnić Użytkownikowi Korporacyjnemu, na jego żądanie, możliwość zapłaty za Usługi poprzez rozliczenia za pośrednictwem myAlpari lub poczty elektronicznej.

4.4.3. zwrócić Użytkownikowi pieniądze, jeżeli Użytkownik wcześniej zapłacił za korzystanie z serwisu z opłaconą Taryfą i wystąpił o zwrot pieniędzy w sposób określony w punkcie „Procedura rozliczeniowa” Oferty.

4.4.4 Udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących korzystania z Serwisu w związku z żądaniami Użytkownika.

4.4.5 Podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia jakości i nieprzerwanego świadczenia Usług.

4.4.6. w przypadku samodzielnego odkrycia lub na normatywne i udokumentowane żądanie jakiejkolwiek osoby, usunąć Recenzję, Przegląd, Komentarz lub w inny sposób wyrażoną myśl, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalne lub prawomocną decyzję władzy publicznej. Stosowna decyzja organu państwowego musi być zgłoszona do Administracji Stron przez osobę zainteresowaną usunięciem informacji. Jeżeli Administracja brała udział w postępowaniu przed administracją rządową, jej wiedza o decyzji takiego organu jest dorozumiana i nie jest wymagane odrębne dokumentowanie decyzji. Przy usuwaniu Administracja stawia znak „Usunięto za naruszenie regulaminu strony. Kopie strony z recenzjami, opiniami, komentarzami, inaczej wyrazmi myślami wykonanymi przez usunięciem słów, obrazów ze strony, Administracja przechowuje przez 3 (trzy) lata na wypadek roszczeń zainteresowanych strony. Usunięcie przez Administrację strony recenzji, opinii, komentarza, inaczej wyrażonej myśli w całości lub części oznacza wydanie osobie, która zamieściła taką informację, ostrzeżenia o naruszeniu regulaminu strony (we wszystkich sprawia dotyczących usunięcia, czasowego wstrzymania informacji zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt byrzez Gabinet Osobisty lub drogą mailową: [email protected].

4.5. Administracja ma prawo do.:

4.5.1 Świadczyć Usługi osobiście lub poprzez zaangażowanie osób trzecich. Administracja nie potrzebuje zgody Użytkownika na angażowanie osób trzecich.

4.5.2. na koniec miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług przesłania Użytkownikowi Korporacyjnemu świadectwa odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Usług pod wzorem ilościowym, terminowym i jakościowym oraz żądania od takiego Użytkownik podpisania tego świadectwa lub pisemnej uzasadnionej odmowy jego podpisania.

4.5.3 Sporządzanie recenzji reczędzanie z opisem prac, towarów i usług użytkowników korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy rzeczywiście istnieją, jak zamówić i dostarczyć towary, prace, usługi, jaka jest treść ikh umów z użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie, itp.)

4.5.4 Żądać od Użytkowników, którzy zwracają się do niego lub zamieszczają informacje na stronie Internetowej, ikh dokumenty identyfikacyjne, dokumenty potwierdzających ikh słowa (na przykład, aby potwierdziły zakup towarów od organizacji, o której Użytkownik pozostawił Recenzję, istnienie licencji, decyzji uprawnionego organu władzy państwowej), a także prawnego uzasadnienia wymogu usunięcia/postawienia informacji w odniesieniu do normy prawnej federalnego.

4.5.5 Zablokować dostęp do Serwisu Użytkownika, który nie potwierdził swojej tożsamości lub okoliczności podanych w Recenzji, Komentarzu lub reklamacji (jeśli został poproszony o takie potwierdzenie) be zwrotu kosztów reklamy lub innych strat lub szkód.

4.5.6. według własnego uznania, usunąć w całości lub w części każdą wyrażoną myśl, która zawiera informacje uznane za naruszające prawo federalne lub decyzję rządową, która bezpośrednio zawiera takie usunięcie (na przykład usunięcie tylko tej części Reczęży, która zawiera profanację).

4.5.7. zaproponować Użytkownikowi zmianę awatara („obrazek użytkownik”), który zawiera informacje niezgodne z prawem (takie jak nawoływanie do napadów i morderstw, nagie części ciała), na awatar z informacjami zgodnymi z prawem. Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia takiej oferty, Administracja Serwisu bezterminowo blokuje temu użytkownikowi dostęp do serwisu, bez zwrotu kosztów reklamy w serwisie lub innych strat, szkód.

4.5.8 W przypadku dwukrotnego zamieszczenia na stronie informacji, które są zabronione prawem lub wyrokiem sądu (naruszenie regulaminu strony), Administracja ma prawo bezterminowo zablokować dostęp do strony osoby, która ją zamieściła, bez rekompensowania tej osobie kosztów reklamy na stronie lub innych strat, szkód.

4.5.9 Żądanie odszkodowania za straty (szkody rzeczywiste i utracone zyski) poniesione przez osobę, która zamieściła informację z narusiem prawa federalnego lub decyzji władzy publicznej wyniku takiego zamieszczenia.

4.5.10. Zwrócić się o pomoc do organów ścigania i innych organów publicznych w celu stłumienia, zbadania naruszeń prawa i niniejszej Umowy przez Użytkownika, jak również w celu pociągnięcia winnego Użytkownika do odpowiedzialności.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do.:

4.6.1. zapłacić za Usługi określonej kategorii cenowej w terminach i w trybie określonym w sekcji „Procedura płatności” Oferty.

4.6.2 Na koniec miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług, Użytkownik Korporacyjny podpisze otrzymany od Administracji Aktor Przyjęcia Usługi, potwierdzający prawidłowe wykonanie Usług pod względem ilościowym, terminowym i jakościowym lub prześle do Administracji pisemną, umotywowaną odmowę podpisania.

4.6.3 Przestrzegać przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, reklamy, danych osobowych oraz innych przepisów prawa.

4.6.4. wiągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do prośby Administracji i (lub) Użytkownika Korporacyjnego o okazanie jego dokumentów tożsamości oraz (lub) na podstawie Przeglądu, Uwagi, skargi Użytkownika (na przykład w celu przedłożenia dokumentów potwierdzających zakup towarów, prac, usług).

4.7. Użytkownik ma prawo do:

4.7.1. ubiegać się o zwrot pieniędzy zapłaconych za Usługi w kolejności określonej w sekcji „Kolejność płatności” w Ofercie.

4.7.2 kontaktować się z Administracją w celu wyjaśnienia kwestii związanych z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem myAlpari lub pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

4.7.3. przesyłania rekomendacji mających na celu poprawę jakości Usług na adres e-mail Administracji lub w myAlpari. Jeśli takie zalecenia nie zawierają zasadniczych skarg z odniesieniem do normowania, Administracja nie jest zobowiązana do ustosunkowania się do nich i ich realizacji.

4.7.4 Użytkownik Korporacyjny ma prawo do zapłaty za Usługi, w tym na podstawie faktury wystawionej za pośrednictwem myAlpari.

4.8. Użytkownik nie ma prawo do zamieszczenia w serwisie następujących informacji:

4.8.1 Propaganda lub agitacja nawołująca do nienawiści i wrogości społecznej, rasowej, narodowej lub religijnej; propaganda wojny, działań wojennych, przemocy, wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej.

4.8.2. na życie prywatne, tajemnice osobiste i rodzinne; tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej i innej.

4.8.3. wyrażanie w sposób nieprzyzwoity, uwłaczający godności ludzkiej i moralności publicznej, wyraźnego braku szacunku dla społeczeństwa, państwa, oficjalnych symboli państwowych, Konstytucji lub sprawujących władzę państwową.

4.8.4. zawierające nawoływania do maszowych zaburzeń, działa ekstremistyczne, udział w imprezach maszowych (publicznych) organizowanych z naruszeniem ustalonego porządku, wprowadzające w błąd informacje o znaczeniu publicznym rozpowszechniane pod pozorem rzetelnych wiadomości, zagrażające życiu i (lub) zdrowi obywateli, mieniu, grożące masowe naruszeniem porządku publicznego i (lub) bezpieczeństwa publicznego lub grożące zakłóceniem lub przerwaniem funkcjonowanych urządzeń z zostraznie

4.8.5. informacje poufne, do których dostęp jest ograniczony przepisami federalnymi. Do takich informacji należą:

4.8.5.1. tajemnica państwowa

4.8.5.2. informacje o faktach, zdarzeniach i okolicznościa z życia prywatnego obywatela, które pozwalają na identyfikację jego tożsamości (dane osobowe). W szczególności zabronione jest umieszczanie na stronie https://pl.revieweek.com/ dane osobowe osób trzecich (numery telefonów, adresy zameldowania wiejscu zamieszkania lub pobytu, adresy e-mail, numery kart bankowych, zdjęcia itp.), zdjęcia ich własności, korespondencję i negocjacje osób trzecich otrzymane z otwartych lub zamkniętych osobistych (nie biznesowych) osób trzecich w Internecie, prywatnej korespondencji z nimi, niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą, od ich krewnych, znajomych BEZ pisemnej zgody na takie umieszczenie przez te osoby trzecie. Wyjątek: Indywidualny numer podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, główny numer rejestracji państwowej indywidualnego przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz patronimika tych osób, kierowników, założycieli, uczestników osób prawnych, osób uprawnionych do działania w imieniu osób prawnych bez pełnomocnictwa nie są traktowane jako poufne dane osobowe. Serwisu Administracji, zarejestrowane w serwisie osoby mogą wykorzystywać do recenzji, opinii, komentarzy i innych form wyrażania opinii danych osób trzecich w zakresie nie przekraczającym ilości informacji osobach trzecich zawartych w serwisie. ogólnodostępny public Systemy informacyjne, spisy (np. szafy akt sądowych, spisy adresowe i telefoniczne)

4.8.5.3. tajemnicy śledztw i postępowań sądowych, informacji osobach, co do których podjęto decyzję o zastosowaniu środków ochrony państwa, oraz informacje o środkach ochrony państwa wobeche tych osób, jeżeli informacje te nie są ustawowo określone jako informacje stanowiące tajemnicę państwową

4.8.5.4. tajemnice służbowe – informacje służbowe, do których dostęp jest ograniczony przez władze publiczne zgodnie z Kodeksem Cywilnym i ustawami federalnymi

4.8.5.5. Informacje o działaniach policji, które są ograniczone przez Konstytucję Kraju i ustawy federalne (tajemnica lekarska, (notarialna, adwokacka, tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej lub innej itp.) Informacje zamieszczone na stronie, uzyskane przez osoby fizyczne w ramach wykonywania obowiązków zawodowych lub organizacji w ramach prowadzenia określonych rodzajów działalności (tajemnica zawodowa), nie podlegają usunięciu z zybą z zostać, chyba że osoby te są zobowiązane przepisami federalnymi do zachowania poufności takich informacji.

4.8.5.6. tajemnica handlowa – informacja związana z działalnością handlową, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym i przepisami federalnymi

4.8.5.7. informacje o istocie wynalazku, wzorze użytkowym lub wzorze przemysłowym przed oficjalną publikacją informacji o nich

4.8.5.8. informacje zawarte w aktach osobowych skazanych, a także informacje dotyczące wykonania aktów sądowych, aktów innych organów i urzędników, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

4.8.6. uzasadnianie lub usprawiedliwianie dopuszczalności przemocy i/lub okrucieństwa lub zachęcanie do aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt. Przedstawione w formie obrazów lub opisów okrucieństwa, przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

4.8.7. z obrazami pornograficznymi, o charakterze pornograficznym, z wizerunkami nagich osób, przedstawionych w formie obrazów lub opisów stosunków seksualnych. Wyjątek: przedmioty literatury, sztuki (kino, teatr, sztuki piękne itp.), jawnie wykorzystywane przez organizacje powołane przez władzę publiczną.

4.8.8. o metodach wytwarzania, używania, uprawiania, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami.

4.8.9. O sposobach popełnienia samobójstwa, z wezwaniami do popełnienia samobójstwa. 

4.8.10. Zagraniczny środek masowego przekazu, który pełni funkcje zagranicznego agenta lub osoby prawnej przez niego estabanowiona bez wskazania, że informacja ta została stworzona i/lub rozpowszechniona przez te osoby.

4.8.11. Usprawiedliwianie niezgodnego z prawem postępowania.

4.8.12. zawierające obsceniczny język, obsceniczne i obraźliwe obrazy, porównania i wyrażenia, w tym odnoszące się do płci, rasy, narodowości, zawodu, kategorii społecznej, wieku, jzyka osoby i obywatela, oficjalnych symboli państwowych (flaga, herbów, hymnów), symboli religijnych, obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków historycznych i kulturowych) narodów oraz obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

4.8.13. Wyrażone w sposób nieprzyzwoity, a jednocześnie poniżające honory i godność innej osoby.

4.8.14. Zachęcanie dzieci do popełnienia czynów, które zagrażają ichżyciu i (lub) zdrowiu, w tym uszczerbku na zdrowiu, samobójstwa lub życia i (lub) zdrowia innych osób, lub mających na celu nakłonienie lub inne zaangażowanie dzieci w popełnienie takich czynów.

4.8.15. które są w stanie wzbudzić w dzieciach chęć używanych środków odurzających, substancji psychotropowych i (lub) odurzających, wyrobów tytoniowych, wyrobów zawierających nikotynę, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol, uczestniczenia w grach hazardowych, uprawiania prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa.

4.8.16. negowanie wartości rodzinnych, promowe nietradycyjnych związków seksualnych i kształtowanie braku szacunku dla rodziców i/lub innych członków rodziny.

4.8.17. o małoletnim, który ucierpiał w wyniku bezprawnych działań (zaniechań), w tym nazwiska, imiona, patronimika, zdjęcia i nagrania wideo takiego małoletniego, jego rodziców i innych przedstawicieli ustawowych, data urodzenia takiego małoletniego, nagranie audio jego głosu, miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, miejsce nauki lub pracy, inneacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować takiego małoletniego.

4.8.18. wywoływanie u dzieci strachu, przerażenia lub paniki, w tym w postaci obrazów lub opisów w upokarzającej formie śmierci, choroby, samobójstwa, wypadku lub katastrofy bez użycia przemocy oraz (lub) ich skutków.

4.8.19. zawierające przedmioty praw autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje niezbędne do ich uzyskania z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w tym Internetu. Uprawniony w przypadku stwierdzenia umieszczenia takiej informacji na stronie Internetowej bez jego zgody lub innej podstawy prawnej ma prawo przesłać do Administracji oświadczenie o naruszeniu autorskich i/lub pokrewnych (zwanej dalej oświadczeniem). Oświadczenie może być wysłane przez osobę upoważnioną przez uprawnionego zgodnie z przepisami prawa. Wniosek powinien zawierać informacje o posiadaczu prawa lub osobie upoważnionej przez posiadacza prawa (jeśli wniosek jest wysyłany przez taką osobę) (zwany dalej wnioskodawcą). W przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, dane paszportowe (seria i numer, dane wydania), dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); w przypadku osoby prawnej – nazwa, lokalizacja i adres, dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); informacje o przedmiocie praw autorskich i (lub) pokrewnych umieszczonych na stronie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; oświadczenie, że na serwerze zainstalowano informacje o prawach autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje, które nie są dostępne dla użytkownika na stronie teleinformatycznych siecyi wykorzystanii umieszczono informacje zawierające tej za prawa; wskazanie, że uprawnionemu przysługują prawa do przedmiotu prawa autorskiego i (lub) pokrewnych, umieszczonego w serwisie bez zgodnie z uprawnionego lub innej podstawy prawnej; wskazanie, że uprawnionemu przysługuje zgoda na umieszczenie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) pokrewnych lubacji niezbędnych do ich uzyskania przez wykorzystanie sieci teleinformatycznych; Zgoda wnioskodawcy na ujawnienie jego danych osobowych (w przypadku wnioskodawcy – osoby fizycznej). Jeżeli wniosek składa osoboda upoważniona, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jejjwnienia. W przypadku niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku Administracja ma prawo wysłać do wnioskodawcy wezwanie do wyjaśnienia złożonych informacji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania wniosku. Zawiadomienie to może być wysłane do wnioskodawcy jednokrotnie. Wiągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania tego zawadomienie wnioskodawyer podejmuje działające mające zainstalowanych brakująch informacji, skorygowanie nieścisłości i błędów oraz przesłanie administracji wyjaśnionych informacji. Administracja usuwa takie informacje wiągu dwudziestu czterech (24) godzin odaty otrzymania wniosku lub wyjaśnień przez wnioskodawcę. Wyjątek: Jeżeli Administracja posiada dowody potwierdzające legalność zamieszczenia na stronie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) pokrewnych lub informacji niezbędnych do jego uzyskania przy wykorzystaniu teleinformatycznych sieci, ma podejmować powyższych działań i jest zobowiązana do przesłania wnioskodawcy zawiadomienia z załączonymi dowodami. Dokumenty te mogą być wykorzystywane zarówno przez właściciela, jak i licencjobiorcę właściciela praw autorskich w kwestii praw autorskich i (lub) pokrewnych.

4.8.20. 4.8.20. stanowiącej reklamy produktu, którego reklama jest zakazana tą metodą, w tym czasie lub tym miejscu, jeżeli jest wiedzona pod pozorem reklamy innego produktu, którego znak towarowy lub usługowy jest identyczny lub łudząco podobny do znaku towarowego lub usługowego produktu, którego reklama podlega odpowiednim wymogom i ograniczeniom, a także podzorym reklamy produktu lub sprzedawcy takiego produktu.

4.8.21. Kształtowanie negatywnego stosunku do osób, które nie korzystają z reklamowanych produktów lub potępiania takich osób.

4.8.22. Ze wskazaniem, że przedmiot reklamy jest zatwierdzony przez władze państwowe lokalne albo ich urzędników.

4.8.23. Demonstrowanie procesu palenia tytoniu lub spożywania produktów zawierających nikotynę lub spożywania napojów alkoholowych.

4.8.24. Wykorzystanie wizerunków pracowników medycznych i farmaceutycznych.

4.8.25. wskazujące, że reklamowany produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem tkanki embrionu ludzkiego.

4.8.26 Ze wskazaniem na właściwości lecznicze, tj. pozytywny wpływ na przebieg choroby, przedmiotu reklamy, z wyjątkiem takiego wskazania w reklamie leków, usług medycznych, w tym metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji medycznej, wyrobów medycznych.

4.8.27. Bez istotnych informacji o reklamowanym produkcie, o warunkach jego zakupu lub użytkowania, jeżeli zniekształca to sens informacji i wprowadza w błąd konsumentów reklamy.

4.8.28. Bez określenia wskaźników kosztów przedmiotu reklamy w rublach.

4.8.29. Welu ochrony małoletnich przed nadużywaniem ich zaufania i brakiem doświadczenia, reklama jest niedozwolona:

 • dyskredytowanie rodziców i wychowawców, podważanie zaufania małoletnich do nich
 • Zachęcanie małoletnich do namawiania rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego produktu
 • Stworzenie nowego systemu zabezpieczenia społecznego dla osób starszych i w podeszłym wieku
 • Stwarzanie u małoletnich wrażenia, że posiadanie reklamowanego produktu daje im preferencyjną przewagę nad rówieśnikami
 • wytwarza kompleks niższości u małoletnich, którzy nie posiadają reklamowanego produktu
 • pokazywanie małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych, w tym zachęcających do popełniania czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu
 • Zaniżanie umiejętności wymaganych do korzystania z reklamowanego produktu wśród małoletnich z grupy wiekowej, dla której produkt jest przeznaczony
 • Powstawanie kompleksu niższości u nieletnich związanych z ich zewnętrzną nieatrakcyjnością.

4.8.30. Reklama towarów, których produkcja i (lub) sprzedaż są prawnie zabronione:

4.8.30.1. środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, rośliny zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory oraz ich części zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory, a także potencjalnie niebezpieczne nowe substancje psychoaktywne

4.8.30.2. substancje i materiały wybuchowe, z wyjątkiem produktów pirotechnicznych

4.8.30.3. organy i (lub) tkanki ludzkie jako przedmiot zakupu i sprzedaży

4.8.30.4. towary podlegające rejestracji państwowej, w przypadku braku takiej rejestracji

4.8.30.5. towary podlegające obowiązkowej certyfikacji lub innem obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wymaganami przepisami technicznymi, w przypadku braku takiej certyfikacji lub potwierdzenia takiej zgodności, a także prace lub usługi w zakresie oceny (potwierdzenia) zgodności, w tym akceptacja i przegląd dokumentów wymaganych do wykonania tych prac i/lub usług, wykonywane przez osoby nieposiadające akredytacji w krajowym systemie akredytacji (jeżeli taka akredytacja jest wymagana przepisami prawa

4.8.30.6. towary, których produkcja i (lub) sprzedaż wymagają licencji lub innych specjalnych zezwoleń, w przypadku braku takich zezwoleń

4.8.30.7. tytoń, wyroby tytoniowe i akcesoria do palenia, wm fajki, szisze, bibułki papierosowe, zapalniczki

4.8.30.8. usługi medyczne w zakresie sztucznego przerywania ciąży

4.8.30.9. usługi przygotowania i napisania prac kwalifikacyjnych absolwentów, naukowych dotyczących głównych wyników przygotowanych prac kwalifikacyjnych (dysertacji) oraz innych praczewidzianych przez państwowy system atestacji naukowej lub niezbędnych do zaliczenia przez studentów atestacji pośredniej lub końcowej.

4.8.31. Niestosowne informacje, jak również informacje dyskredytujące honor, godność lub reputację biznesową danej osoby.

4.9 Użytkownicy są odpowiedzialni za Treści Użytkownik. Użytkownicy gwarantują, że Treści Użytkownik są zgodne z prawdą i mogą toudokumentować (np. poprzez przedstawienie paragonów, korespondencji ze sprzedawcą dotyczące zakupu towaru, itp.)

4.9.1. Użytkownik udziela Administracji prawa do korzystania z Recenzji, Komentarzy, reklamacji i innych Treści Użytkownik, gdy pisze Recenzje opisujące prace, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy istnieją w rzeczywistości, jak zamawiają i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ikh umów z użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie itp.)

4.10. W przypadku niemożności wykonania umowy odpłatnych usług z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, Użytkownik zrekompensuje Administracji rzeczywiste koszty poniesione przez Administrację, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

4.11. Administracja ma prawo odmówić wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie płatnych usług pod warunkiem pełnego wyrównania strat Użytkownika.

4.12. W żadnym przypadku Administracja nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron internetowych osób trzecich, w tym za treść strony, do której Użytkownik się odwołuje.

5. PROCEDURA PŁATNOŚCI

5.1 Szczegółowy opis zakresu i cen Usług dostępny jest pod adresem internetowym w sekcji: Stawki i ceny | Revieweek™.

5.2 Płatność za usługi dokonywana jest na zasadzie 100% (stocent) przedpłaty.

5.3 Termin płatności za Usługi – w każdym momencie trwania Oferty.

5.4 Płatności za Usługi będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

5.5 Płatności za usługi dokonuje się:

 • poprzez płatności bezgotówkowe (karty bankowe, pieniądz elektroniczny) za pośrednictwem Gabinetu Osobistego (dostępnego dla wszystkich Użytkowników);
 • Poniższa tabela zawiera przegląd dostępnych dla użytkowników korporacyjnych (na ich życzenie).

5.6 Faktura do zapłaty wystawiana jest na Użytkownika Korporacyjnego za pośrednictwem myAlpari.

5.7 Płatność zamówienie karty bankowej odbywa się za pośrednictwem bramki płatności LLC „CLAUDPAYMENTS” z wykorzystaniem karty bankowych systemów płatności: VISA International, Mastercard Worldwide. Połączenie z bramką płatniczą i transferem informacji odbywa się w trybie bezpiecznym z wykorzystaniem protokołu szyfrowania SSL. Jeśli bank Użytkownika obsługuje technologię bezpiecznych płatności internetowych Verified By Visa lub MasterCard SecureCode, płatność możeżeż wymaga również podanie specjalnego hasła. Usługa ta obsługuje szyfrowanie 256-bitowe. Poufność danych osobowych jest zapewniona przez CLAUDPAYMENTS LLC. Informacje wprowadzone przez Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa. Płatności kartami bankowymi realizowane są ściśle według wymogów systemów płatniczych Visa Int., MasterCard Europe Sprl.

5.8 Użytkownik ponosi koszty przelewu środków, w tym przewalutowania i opłat bankowych.

5.9 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z opłaconej Taryfy w każdym momencie po dokonaniu płatności. Zwroty inicjowane są przez Użytkownika.

5.10. Wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy składany jest drogą elektroniczną na stronie.

5.10.1. to takiego wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości (paszportu itp.)

5.10.2. we wniosku należy wypełnić następujące pola:

 • nazwisko, imię i patronimik (jeśli jest)
 • informacje kontaktowe
 • Przyczyny refundacji („Taryfa przestała mnie interesować”, „Taryfa nie spełnia deklarowanych cech”, „Taryfa nie jest dla mnie odpowiednia”)
 • oryginał dokumentu rozliczeniowego dla płatności
 • numer instrumentu płatniczego, z którego dokonano płatności.

5.11. Wypełniając wszystkie pola formularza elektronicznego żądania zwrotu pieniędzy i klikając przycisk „Wyślij”, Użytkownik wyraża zgodę na, że myAlpari staje się dla niedostępne i zostanie usunięte. Wszelkie informacje w myAlpari zostaną również usunięte.

5.12. Wniosek o zwrot pieniędzy jest przyjmowany niezwłocznie po jego wpłynięciu do Administracji, termin rozpatrzenia zwrotu wynosi 10 dni roboczych.

5.13. W przypadku zwrotów Administracja sporządza prawnie wiążący akt zwrotu i przesyła go na adres e-mail podany przez Użytkownika w elektronicznym wniosku o zwrot.

5.14. Zwroty dokonywane są na ten sam instrument płatniczy, którym dokonano zapłaty za Taryfę. Czas otrzymania środków przez Użytkownika zależy od instrumentu płatniczego, którym dokonał on wcześniej zapłaty za Taryfę. Czas otrzymania zwrotów na rachunek bankowy Użytkownika (rachunek rozliczeniowy) podobnie zależy od banku obsługującego Użytkownika.

6. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Użytkownik, korzystając z Serwisu należącego do Administracji na podstawie niniejszej Umowy, jak również zamawiając i korzystając z towarów i Usług Administracji, tym samym automatycznie udziela Administracji zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych na czas trwania niniejszej Umowy lub innej transakcji z Administracją w celu zapewnienia Użytkownikowi wsparcia technicznego lub innego podczas korzystania z Serwisu lub zakupu towarów/usług Administracji.

6.2 Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób (tym m.in. pierwsze wejście na stronę, zapoznanie się z informacjami na niej zawartymi) oznacza, że Użytkownikudziela Administracji zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych Użytkownika:

 • nazwisko, imię, patronimik (jeśli jest patronimik);
 • adres;
 • Numer głównego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, informacje o dacie wydania dokumentu i organie, który go wydał;
 • nazwisko, imię, patronimik, adres przedstawiciela Użytkownika, numer głównego dokumentu poświadczającego jego tożsamość, informacje o dacie wydania tego dokumentu i wydającego, dane dotyczące pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzające umocowanie tego przedstawiciela (w przypadku otrzymania zgody przedstawiciela Użytkownika);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • login i hasło, aby wejść do serwisu;
 • dane portali społecznościowych, za pośrednictwem których użytkownik loguje się do serwisu;
 • token;
 • Nagłówki HTTP;
 • Adres IP urządzenia;
 • dane z ciasteczek;
 • dane zebrane przez mierniki;
 • dane z sygnalizatorów internetowych;
 • informacje o przeglądarce;
 • charakterystyka techniczna urządzeń i oprogramowania;
 • dane techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu, w tym daty i godziny korzystania i dostępu;
 • Adresy żądanych serwisów;
 • dane geolokalizacyjne,

na czas trwania każdej transakcji z Administracją w następujących celach:

6.2.1. wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu we własnym imieniu, wielu zawierania i realizacji transakcji z Administracją;

6.2.2. wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu w imieniu reprezentowanej osoby fizycznej lub prawnej, w celu zawarcia i realizacji transakcji z Administracją;

6.2.3. prowadzenie badań statystycznych i innych badań dotyczących korzystania z serwisu na podstawie danych zanonimizowanych;

6.2.4. zgodność z obowiązkowymi wymogami prawnymi.

6.3 W ramach udzielonej zgody Administracja otrzymuje prawo do wykonywania wszelkich czynności z danymi osobowymi Użytkownika, w tym między innymi: zbieranie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie w kraju, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wykorzystywanie, przekazywanie, depersonalizacja, blokowanie, niszczenie, przekazywanie, w tym transgraniczne, dane osobowe partnerów Administracji, których lista znajduje się na stronie https://revieweek.com/personal-data/, a także wykonywanie innych niezbędnych czynności z danymi osobowymi z

6.4 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne przy użyciu następujących głównych metod (ale nie tylko): przechowywanie na terenie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych i przechowywanie ich na terenie, sporządzanie wykazów, etykietowanie.

6.5 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne z wykorzystaniem lub bez wykorzystania narzędza automatyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.6 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika z wykorzystaniem systemów DPM (Data Protection Manager), w tym należących do osób trzecich i przekazanych Administracji na podstawie stosownie umowy i porozumienia, jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania środków poufności danych osobowych.

6.7 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się przez Administrację bez stosowania automatyzacji, gdyż takie działania z danymi osobowymi, jak wykorzystanie, modyfikacja, dystrybucja, zniszczenie danych osobowych w odniesienie do Użytkownika, odbywają się przy bezpośnim udziale osoby.

6.8 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez powiadomienia uprawnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych, ponieważ:

6.8.1. dane osobowe Użytkownik otrzymane przez Administrację w związku z zawarciem i realizacją transakcji, które obejmują twierdzę jest Użytkownik, czy dane osobowe nie są rozpowszechniane i nie sąudostępniane osobom trzecim bez z użytkowniku i są wykorzystywane przez operatora wyłącznie wyświetlich z realizacji transakcji oraz zawierania innych transakcji z Użytkownikem;

6.8.2. dane osobowe Użytkownik, otrzymane przez Administrację, są przetwarzane bez użycia środków automatyzacji, tj. z bezpośrednim udziałem osoby, zgodnie z regulacyjnymi aktami prawnymi, ustanawiająci wymogi bezpieczeństwa danych osobowych podczas ich przetwarzania oraz przestrzegania prawmiotów danych osobowych.

6.9 Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika rozciąga się na wszelkie przekazania danych osobowych Użytkownika do Administracji, dokonane przedudzieleniem niniejszej zgody.

6.10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zostających cofniętych przez Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku, podpisanego zwykłym podpisem elektronicznym Użytkownika, na adres e-mail [email protected].

6.11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych tak jak imię, nazwisko, patronimik, adres, adres e-mail i numer telefonu powoduje automatyczne pozbawienie Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu.

6.12. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administracja ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki.

6.13. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Administracja jest zobowiązana do zatwierdzenia lub wyegzekwowania takiego upoważnienia (jeśli upoważnienia udziela osoba fizyczna w imieniu Administracji), a żeli zachować dane osobowe nie jest wymagane dla celów przetwarzania danych osobowych, zniszczyć dane osobowe lub zapowić zniszczenia w terminaz ten (dziesięć) dnioboczych odnia otrzymania przedmiotowego cofnięcia.

7. WIADOMOŚCI ISTOTNE Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

7.1 Dokumenty, odwołania, zawiadomienia i inne komunikaty wynikające z Umowy, w tym związane z jej zmianą lub rozwiązaniem, mogą być zasenyłane na piśmie w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego, W sekcji „Umowa między współdziałaniem elektronicznym” w Ofercie znajdują się następujące informacje. W szczególności poprzez przesłanie dokumentu elektronicznego, wiadomości na odpowiedni adres e-mail lub poprzez wymianę wiadomości za pośrednictw myAlpari.

7.2 Każda wiadomość ma moc prawną tylwną wtedy, gdy zostanie wysłana przez jedną ze Stron do drugiej za pośrednictwem Profilu Osobistego i (lub) na adresy e-mail wskazane w niniejszej Ofercie, w Profilu Osobistym Użytkownika, na osobiste wezwanie Użytkownika do Administracji za okazaniem dowodu tożsamości, lub pośrednictwem tak samo określonych komunikatorów lub numerów telefonów (SMS-ów).

7.3 Każda korespondencja może być dostarczona osobiście lub wysłana listem poleconym i będzie uznana za otrzymaną przez adresata:

 • przy doręczeniu osobistym adresatowi lub jego przedstawicielowi – w dniu doręczenia;
 • w przypadku wysłania listem poleconym – w dniu określonym w pokwitowaniu potwierdzającym doręczenie danej przesyłki przez organizację telekomunikacyjną.

7.4 Wiadomość uważa się za doręczoną (odebraną przez adresata) także wtody, gdy została ona odebrana przez adresata, ale na skutek okoliczności zależnych adresata nie została mu przekazana lub adresat nie zapoznał się z Nią.

8. POROZUMIENIE MIĘDZY UCZESTNIKAMI ELEKTRONICZNEJ INTERAKCJI

8.1 Zasady podane w niniejszym punkcie są wielostronnym porozumieniem wszystkich Użytkowników, którzy przyjdąli Ofertę, zarówno między sobami, jak i z Administracją, jako uczestnikami (strongholds) elektronicznej interakcji w kolejności ustalającej przypadki uznawania dokumentów elektronicznych (w tym podstawowych księgowych dokumentów) podpisanych zwykłym podpisem elektronicznym za równoważne z dokumentami w formie papierowej podpisanymi podpisem odręcznym.

8.2 Prosty podpis elektroniczny Użytkownik jest jednak z pomocą określonego klucza prostego podpisu elektronicznego odpowiadającego danej metodzie wymiany dokumentów elektronicznych. Użytkownik zobowiązuje się do używania klucza prostego podpisu elektronicznego do podpisywania dokumentów elektronicznych swoju prostym podpisem elektronicznym.

8.3 Formowanie prostego podpisu elektronicznego Administracji odbywa się przy przygotowaniu określonego klucza prostego podpisu elektronicznego, odpowiadającego danej metodzie wymiany dokumentów elektronicznych. Dokument elektroniczny uznaje się za podpisany prostym elektronicznym Administracji, jeżeli zostanie stwierdzony fakt posługiwania się przez Administrację kluczem prostego podpisu elektronicznego, który jest zbieżny zluczem prostego podpisu elektronicznego Administracji, dostępnym w systemach informatycznych Administracji.

8.4 Prosty podpis elektroniczny Użytkownika poświadcza fakt podpisania dokumentu elektronicznego przez Użytkownika, a prosty podpis elektroniczny Administracji poświadcza fakt podpisania dokumentu elektronicznego przez Administrację.

8.5. Informacja w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego lub wiadomości elektronicznej ma moc prawną tylko wtedy, gdy zostanie przesłana na wskazane w Ofercie, myAlpari Użytkownika lub podczas osobistego odwołania Użytkownika do Administracji za okazaniem karty identyfikacyjnej na adres e-mail odbiorcy ze strony wysyłającej lub za pomocą tak samo określonych komunikatorów lub numerów telefonów (SMS-message) lub za pośrednictwem myAlpari.

8.6 Podstawy podpisu elektronicznego Strony znajduje się w samym Dokumencie Elektronicznym. Prosty podpis elektroniczny Użytkownik zawiera informacje wskazujące na osobę, która podpisała dokument elektroniczny (nazwisko, imię i patronimik, jeśli występuje, nick zarejestrowanego Użytkownika), datę i yearzinę podpisania dokumentu elektronicznego. Prosty podpis elektroniczny Administracja zawiera informacje wskazujące na nazwisko, imię i patronimik (jeśli występuje) podpisującego dokumentu elektronicznego, jego stanowisko, datę i godzinę podpisania dokumentu elektronicznego.

8.7 Do weryfikacji zwykłego podpisu elektronicznego wykorzystywane jest oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz inne środki Administracji. Administracja odmawia przyjęcia dokumentu elektronicznego w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji prostego podpisu elektronicznego Użytkownika.

8.8 Fakt stworzenia dokumentu elektronicznego podpisanego prostym podpisem elektronicznym, a także fakt i wynik weryfikacji prostego podpisu elektronicznego oraz inne działania Administracji i Użytkownika są zapisywane w dzikich elektronicznych systemach informatycznych Administracji.

8.9 Użytkownik ma prawo otrzymać od Administracji papierową kopię podpisanego przez siebie dokumentu elektronicznego, na którym rozszerzona jest informacja o podpisaniu dokumentu elektronicznego przez Użytkownika i Administrację, pieczęć Administracji „za zgodność z oryginałem” oraz odręczny podpis Administracji.

8.10. Przy przekazywaniu informacji w formie plików elektronicznych w celu potwierdzenia ikh autentyczności (niezmienności) można wykorzystać wartość cyfry kontrolnej.

8.11. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej przesłane przez zedną ze Stron z jej adresu e-mail na adres e-mail ziej Strony uważa się za podpisane zwykłym podpisem elektronicznym w postaci adresu e-mail (loginu), Ten sam adres e-mail (login i hasło) może być wykorzystany w tym celu zgodnie z zasadami określonymi przez operatora UsLug Poczty Elektronicznej, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące Stronę, w imieniu której działa nadawca Dokumentu elektronicznego uważa się za podpisany prostym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Strony wysyłającej.

8.12. Na potrzeby niniejszej umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną ze Stron do drugiej za pośrednictwem komunikatora, uważa się za podpisane zwykłym podpisem elektronicznym w postaci identyfikatora użytkownika w komunikatorze, który jest zawarty w samej wiadomości elektronicznej, The clucz do zwykłego podpisu elektronicznego (para login i hasło) jest stosowany zgodnie z zasadami określonymiy przez operatora komunikatora, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące na Stronę, w imieniu której wiadomość elektroniczna jest wysyłana. Dokument elektroniczny uważa się za podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej w komunikatorze z identyfikatora strony wysyłającej.

8.13. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną Stronę do drugiej Strony za pośrednictwem myAlpari, uznaje się za podpisane prostym podpisem elektronicznym w postaci Identyfikatora Użytkownika w myAlpari (login), który zawarty jest wyadomości elektronicznej, klucz do składania prostego podpisu elektronicznego (para login i hasło) stosuje się zgodnie z zasadami, ustalonych przez Administrację w niniejszej Umowie, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące Stronę, w imieniu której Dokument elektroniczny został podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej z Konta osobistego Strony wysyłającej.

8.14. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jednego komerkowego Użytkownika, przez jednego komerkowego to drugiej z pomocą wiadomości SMS, uważa się za podpisane prostym podpisem elektronicznym w postaci numeru telefonu komórkowego Użytkownika, podpaniu przy rejestracji, który znajduje się w samej wiadomości elektronicznej, klucz prostego podpisu elektronicznego (unikalny kod z wiadomości SMS) jest zastosowany zgodnie z zasadami ustalonymi przez Administrację w niniejszej Umowie, a wiadomość elektroniczna zawiera informację wskazującą twierdzę, w imieniu której Użytkownik składa podpis. Dokument elektroniczny uznaje się za podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostaną stwierdzone fakty wysłania na telefonu komórkowego Użytkownik wiadomości SMS z unikalnym kodem oraz wykorzystania unikalnego kodu przez Użytkownik poprzez wpisanie go w specjalnym polu Serwisu do podpisywania dokumentu elektronicznego.

8.15. Informacje w formie elektronicznej podpisane zwykłym podpisem elektronicznym przez wysyłającą będą uznawane przez dokument elektroniczny równoważny dokumentowi papierowemu podpisanemu odręcznie przez odpowiednią stronę.

8.16. Każda ze stronowiązuje się do zachowania poufności klucza prostego podpisu elektronicznego w postaci loginu i hasła z systemem informatycznym operatora poczty elektronicznej, komunikatora, myAlpari. W przypadku nieuprawnionego dostępu do podanego loginu i hasła, ich utraty lub ujawnienia osobom trzecim, Strona nie jest zobowiązana do informowania użytkownika o tym fakcie ani do podejmowania działań mających na celu zapobieżenie utracie danych i/lub wymianie loginu i hasła.

8.17. Elektroniczny system kontroli jest obsługiwany przez Administracj i nie zapewni całkowitego bezpieczeństwa informacji w przypadku ich uszkodzenia lub utraty, lub w przypadku innych racjonalnie możliwych zaniedbań. Użytkownik przyjmie do wiadomości i zgadza się, że istniej zagrożenia związane z przesyłaniem informacji w formie elektronicznej, w tym ryzyko nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby weryfikacji danych i Autoryzacji Użytkownika, naruszenia poufności klucza prostego podpisu elektronicznego i jego wykorzystania przez osoby trzecie.

8.18. Stosowanie prostego podpisu elektronicznego do podpisywania podstawowych dokumentów księgowych w formie elektronicznej jest dozvolone do zamienia z pozwalowanego odpowiedniego federalnego standardu rachunkowości, który określi rodzaje podpisów elektronicznych stosowanych do podpisywania dokumentów księgowych. Jeżeli odpowiedni standard rachunkowości zabrania stosowania prostego podpisu elektronicznego do podpisywania podstawowych dokumentów księgowych w formie elektronicznej, niniejszy punkt Oferty zostanie rozwiązany bez konieczności rozwiązanych za powiedzenia Oferty.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w sposób przewidziany prawem.

9.2 Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zgodnosti Serwisu z celami Użytkownika podczas korzystania z niego.

9.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

9.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownik za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownik wwiązku z utratą i/lub ujawnieniem jego danych w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania, które doprowadziły do ujawnienia, utraty, kradzieży itp. Użytkownik, jak również za wszelkie działania i/lub zaniechania osób trzecich, które wykorzystują dane uwierzytelniające Użytkownika, pod warunkiem, że sytuacja ta nie była zawiniona przez Administrację.

9.5 Administracja zapewnia podstawowe bezpieczeństwo informacyjne danego Użytkownika w granicach określonych przez zwykłe warunki. Administracja ponosi odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa informacji Użytkownika z winy Administracji.

9.6 Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za opóźnienia i zakłócenia spowodowane działaniami/niedziałaniem osób trzecich i/lub występujące z przyczyn niezależnych od Administracji.

9.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług (w szczególności usług transmisji danych) niezbędnych do pracy z Serwisem, jeśli są one organizowane przez osoby trzecie niezaangażowane przez Administrację.

9.8 Użytkownik zgadza się, że do pracy online z Serwisem konieczne jest korzystanie z oprogramowania (przeglądarki internetowe, systemy operacyjne itp.) oraz sprzętu (telefony komórkowe, smartfony itp.) wyprodukowanego i dostarczonego przez osoby trzecie, a Administracja nie może ponosić odpowiedzialności za jakość ikh pracy.

9.9 Użytkownik zgadza się, że żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów, ale błędy Administracji podlegają natychmiastowej korekcie na koszt Administracji.

9.10. W przypadku utraty danych spowodowanej działaniem Użytkownika, odzyskiwanie danych odbywa się na wniosek złożony do Administracji. Odzyskiwanie danych jest wykonywane tylko wtedy, gdy Administracja ma techniczne możliwości przywrócenia danych.

9.11. Strony nie mogą sprzedawać, przekazywać do czasowego wykorzystania i/lub ujawniać w jakikolwiek inny sposób danych osobowych użytkowników Serwisu osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.

9.12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie swoje celowe lub niezamierzone działania i/lub zaniechania, jak również za wszelkie działania i/lub zaniechania osob posługujących się jego danymi uwierzytelniającymi w Serwisie, związane z umieszczaniem i/lub rozpowszechnianiem informacji w Serwisie, uzyskiwaniem dostępu do zasobów osób trzecich poprzez korzystanie z Administracji, które spowodowały i/lub mogą spowodować narusownie jakichkolwiek przepisów prawa kraju jego zamieszkania, Unii Europejskiej lub USA, jak również za wszelkie szkody spowodowane przez wyżej wymienione działania i/lub zaniechania Administracji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za takie działania i/lub zaniechania Użytkownika lub osob posługujących się jego danymi uwierzytelniającymi, jąrowież za skutki takie działania i/lub zaniechanie, wyjątki zaistnienia sytuacji z winy Administracji.

9.13. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie bezprawne działania i/lub zaniechania Użytkownika i/lub osób posługujących się jego danymi uwierzytelniającymi, które spowodowały jakiekolwiek szkody dla Administracji, w tym utratę reputacji biznesowej i zrekompensuje Administracji poniesione straty.

9.14. Rozwiązanie Umowy z inicjatywy którejkolwiek z jej stron nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty za Usługi Administracji świadczone w momencie takiego rozwiązania.

9.15. Jeżeli działania Użytkownik spowowały roszczenia, pozwy osób trzecich i/lub nakazy zapłaty kar na rzecz Administracji od władz państwowych lub innych organów/organizacji/osob fizycznych związku z naruszeniem praw osób trzecich i/lub przepisów prawa, Użytkownik zobowiązuje się, niezwłoczne na żądanie Administracji, do przekazania Administracji wszelkich żądanych informacji dotyczących zamieszczania i treści materiałów wykorzystywanych w Serwisie, do pomocy Administracji w rozstrzygnięciu takich roszczeń i pozwów, a także do

10. MAJOR SIŁY

10.1 Strona będzie zwolniona z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli audowodni, że należyte wykonanie umowy było niemożliwe z powodu się wyższej, tj. nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i nieuniknionych okoliczności powstałych w trakcie realizacji Umowy i mających na nią wpływ, których nieżna było racjonalne przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani uniknąć lub przezwyciężyć, jak również pozostających poza kontrolą Stron.

10.2 Okoliczności o charakterze siły nie do pokonania obejmują między innymi: działania militarne (wypowiedziana lub faktyczna wojna), niepokoje społeczne, masowe choroby (epidemie, pandemie itp.), strajki, blokady, klęski żywiołowe (trzęsienie ziemi, powódź, huragan itp.), pożary, akty terrrorystyczne, przewroty, ograniczenia transportowe, zakazane środki państwowe, zakazane operacje handlowe, w tym w niektorych krajach wwiązku z przyjęciem sankcji międzynarodowych, a także wyłączenie urządzeń do przetwarzania dany.), pożaru, aktów terrorystycznych, sabotażu, ograniczeń transportowych, środków prohibicyjnych państw, zakazu prowadzenia operacji handlowych, w tym z poszczególnymi państwami, i blokowania serwerów lub połączeń przez władze państwowe.

10.3 Okoliczności o niemożliwej do przezwyciężenia sile nie obejmują w szczególności ryzyk związanych z przedsiębiorczością, takż jak narusie zobowiązań przez kontrahentów dłużnika, brak towarów potrzebnych do wykonania zobowiązań, brak niezbędnych środków finansowych dłużnika, a także kryzys finansowy i gospodarczy, zmiany kursów walut, dewaluacja waluty krajowej, działania przestępcze niezidentyfikowane osoby.

10.4 W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę na piśmie, w tym wysłanie wiadomości elektronicznej zgodnie zustaleniami strony w zakresie komunikacji elektronicznej. Powiadomienie zawiera dane dotyczące charakteru i szacowanego czasu trwania okoliczności wyższej, ich wpływu na możliwość wypełnienia zobowiązania wynikających z Umowy. Jeżeli jest to możliwe, ale nie wymagane, to zawiadomienia należy dołączyć dokumenty urzędowe potwierdzające istnienie tych okoliczności oraz przedstawiające ocenę wpływu na możliwość wykonania przez Stronie zobowiązania wykorzących z Umowy.

10.5 W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, terminale wykonania zobowiązań Strony wynikające z Umowy zostaną przedłużone proporcjonalnie do czu działania tych okoliczności i ich skutków, o ile tak zmiana terminu będzie możliwa i/lub celowa.

10.6. Strona może odmówić wykonania Umowy z powolaniem się na niemożność wykonania Umowy z powodu okoliczności wyższej, jeżeli zmiana warunków wykonania Umowy jest niemożliwa i/lub niewykonalna, lub zaistniałe okoliczności siły wyższej i ich skutki działają nadal przez okres dłuższy niższe 2 (dwa) miesiące, lub Strony niezgodniły alternatywne sposoby wykonania Umowy. Strona inicjująca powiadomi drugą Stronę o odmowie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w rozsądnym terminie.

10.7 Jeżeli Strona odmówi wykonania Umowy z powołaniem się na niemożność jej wykonania z podu okoliczności siły wyższej, żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać odiej Strony odszkodowań za ewentualne straty.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1 W przedsądowym i sądowym rozstrzyganiu sporów związanych z Ofertą i Umową, Administracja oraz wszelkie osoby fizyczne i prawne kierują się obowiązującymi przepisami prawa.

11.2 W przypadku sporów związanych z Ofertą i Umową, strony podejmują działanie w celu z przedsądowego rozstrzygnięcia byrzez skierów do drugiegoj pisemnego pozwu (żądania).

11.3 Jeśli strony nie rozstrzygną takich sporów w postanowieniu przedprocesowym, mogą one zostać przekazane do sądu państwowego w miejscu siedziby Administracji po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych odaty złożenia pozwu (żądania).

12. Komunikacja z administracją

Adres e-mail: [email protected].

Mapa witryny