Oferta zawarcia umowy na stronę i usługi

Revieweek™.

Osiemnasty grudnia dwa tysiące dwudziestego roku.

Wstępny przegląd informacji o serwisie Revieweek™, które są publicznie dostępne na stronie internetowej Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) z dowolnymi stronami tej witryny oznacza Twoją pełną i bezwarunkową zgodę na warunki umowy licencyjnej, a w konsekwencji na warunki niniejszej Oferty w całości. W przypadku, gdy nie zamierzają Państwo przestrzegać praw autorskich, praw wyłącznych do wyników działalności intelektualnej i środków indywidualizacji (oprogramowanie, wizualny i informacyjny projekt i zawartość strony internetowej, znak towarowy itp.), uprzejmie prosimy o zaprzestanie korzystania z tej strony.

Revieweek™ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) kieruje do dowolnych osób prawnych i fizycznych niniejszą ofertę (dalej - Oferta) zawarcia Umowy, która zawiera wszystkie istotne warunki umowy licencyjnej i umowy o świadczenie usług (umowa mieszana), wyraża wolę Administracji zawarcia umowy mieszanej na warunkach określonych w Ofercie z dowolną osobą prawną i fizyczną, która odpowie (dalej - Użytkownik).

1. TERMINY I DEFINICJE

1.1 Strony ustaliły, że na potrzeby Oferty następujące terminy i definicje będą miały następujące znaczenie:

 • "Oferta" - niniejsza oferta, zawierająca wszystkie istotne warunki umowy o świadczenie płatnych usług i umowy licencyjnej (umowa mieszana), wyrażająca wolę Administracji zawarcia umowy mieszanej na warunkach określonych w Ofercie z każdą osobą prawną i osobą fizyczną, która udzieli odpowiedzi. Dalej Oferta oznacza również samą Umowę.
 • "Traktat" - umowa mieszana zawierająca istotne i inne warunki umowy o świadczenie usług oraz umowy licencyjnej, uznawana za zawartą w momencie otrzymania przez Administrację akceptacji, tj. w momencie rozpoczęcia korzystania przez odwiedzającego z jakichkolwiek informacji i usług Serwisu, w tym wstępnego zapoznania się z informacjami o Serwisie, które są publicznie dostępne na stronie internetowej  Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) rejestracja w serwisie, płatność za usługi.
 • "Akceptacja" - odpowiedź jakiegokolwiek podmiotu lub osoby fizycznej na pełne i bezwarunkowe przyjęcie Oferty, udzielona poprzez rozpoczęcie korzystania z jakiejkolwiek informacji, usługi Serwisu o nazwie Revieweek™ pod adresem  Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/).
 • "Administracja" - jest właścicielem i posiadaczem praw autorskich na wyłączność do Serwisu, za pośrednictwem którego świadczy Usługi oraz do wszelkich materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu Usług (recenzje, zdjęcia, elementy wystroju itp.).
 • "Użytkownik". - każda osoba prawna lub fizyczna, która wykazała zainteresowanie Serwisem i Usługami poprzez zalogowanie się na stronie Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/).
 • "Użytkownik korporacyjny", "Firma". - taki Użytkownik (osoba prawna, przedsiębiorca indywidualny, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), który prowadzi działalność przedsiębiorczą, czyli samodzielną, opartą na ryzyku działalność mającą na celu systematyczne osiąganie zysku z użytkowania nieruchomości, sprzedaży towarów, wykonywania prac lub świadczenia usług. Może być producentem, wykonawcą, sprzedawcą, organizacją upoważnioną przez producenta (sprzedawcę) lub indywidualnym przedsiębiorcą upoważnionym przez producenta (sprzedawcę), importerem, właścicielem agregatora informacji o towarach (usługach). Na przykład usługi dostarczania żywności, edukacji online, wynajmu samochodów lub biletów, poszukiwania pracy online, oceny organizacji kredytowych i ich produktów (ocena MIF, kredytów, kart kredytowych i debetowych).
 • "Konsument" - Użytkownik to osoba fizyczna, która zamierza zamówić lub nabyć lub która zamawia, nabywa lub korzysta z towarów (utworów, usług) wyłącznie dla potrzeb osobistych, rodzinnych, domowych i innych nie związanych z działalnością gospodarczą. Jest to również konsument.
 • "Serwis", "Strona". - zwany Revieweek™, oprogramowanie służące do świadczenia Usług (wymiana informacji pomiędzy Administracją a Użytkownikami o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatorów informacji, organizacjach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorcach, ich towarach, usługach i utworach, reklamowanie i wyszukiwanie towarów, utworów i usług), do którego dostęp Administracja czasowo zapewnia Użytkownikowi pod adresem Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/). Jest obiektem złożonym, którego tworzenie jest organizowane przez Administrację. Zaprojektowany do pracy na komputerach, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach Użytkownika, przeznaczony na różne platformy. Obejmuje ona konto osobiste Użytkownika, Serwis Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/), bazy danych, kody oprogramowania, know-how, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, logotypy, a także materiały tekstowe, graficzne i inne, informacje, teksty, elementy graficzne, obrazy, zdjęcia, materiały audio i wideo oraz inne wyniki działalności intelektualnej. Wyłączne prawa do Serwisu i wszelkich jego elementów należą do Administracji jako właściciela praw autorskich lub licencjobiorcy na mocy prawa, umowy lub innej transakcji. Dostęp Użytkownika do funkcji Serwisu odbywa się po dokonaniu bezpłatnej rejestracji, w ramach wybranej Taryfy.
 • "Usługi" - Administracja zobowiązana jest do zapewnienia dostępu do serwisu na podstawie umowy licencyjnej, usług informacyjnych i reklamowych.
 • "Taryfa" - wybraną przez Użytkownika ilość dostępu do funkcji Serwisu, świadczoną na zasadach zwrotnych lub bezzwrotnych. Szczegółowy opis Taryf dostępny jest pod adresem internetowym w dziale: Stawki i ceny | Revieweek™ (pl.revieweek.com/).
 • "Treść" - wszelkie materiały Serwisu dostępne dla Użytkownika.
 • "Treści generowane przez użytkowników" - informacji, komentarzy, opinii, recenzji lub innych materiałów, które Użytkownik umieści na Stronie po dokonaniu Rejestracji. Prawa do niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnego lub komercyjnego wykorzystania Treści Użytkownika (publikacja, wyświetlanie, reprodukcja, modyfikacja, tworzenie utworów zależnych) przechodzą na Administrację od momentu zamieszczenia ich na Stronie.
 • "Przegląd", "Komentarz", «Testimonial" - utwór stworzony przez Administrację lub Użytkownika specjalnie do wykorzystania w Serwisie, będący przedmiotem prawa autorskiego. 
 • "Rejestracja" - procedura, w trakcie której Użytkownik podaje wiarygodne dane o sobie w formie zaakceptowanej przez Administrację, a także tworzy login i hasło. Rejestrację uważa się za zakończoną dopiero wtedy, gdy Użytkownik pomyślnie przejdzie wszystkie jej etapy, w tym aktywację Konta Osobistego, która następuje poprzez kliknięcie unikalnego kodu przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego. Zamiast rejestracji, Serwis może zaproponować wstępną autoryzację poprzez usługę internetową podmiotu trzeciego, w wyniku której Administracja otrzyma token identyfikujący Użytkownika. Ten sam Użytkownik nie może być zarejestrowany w Serwisie więcej niż raz. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika, która będzie wyświetlana podczas pisania Recenzji i Komentarzy, tworzenia innych Treści Użytkownika. Nazwa Użytkownika nie może być obraźliwa, zawierać cech odnoszących się do osób trzecich, w tym nazwisk osób znanych lub nazw osobowych, do których prawa nie należą do Użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że jego nazwa użytkownika nie narusza żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) należących do osób trzecich.
 • "Token". - unikalny zestaw znaków identyfikujący Użytkownika na kontach usług internetowych podmiotów trzecich (Microsoft Authenticator, Google Authorization, sieci społecznościowe, Google Play, Apple AppStore i inne). Token umożliwia autoryzowane połączenie z Serwisem przy użyciu autoryzacji za pośrednictwem usług internetowych stron trzecich.
 • "Moje konto", "Konto" - konfigurowalne wirtualne stanowisko pracy zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, na którym Użytkownik w szczególności komunikuje się z Administracją i innymi Użytkownikami, za pośrednictwem którego Użytkownik zamawia Usługi, promuje swoje towary, prace i usługi, wyszukuje towary, prace i usługi, do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po identyfikacji za pomocą danych uwierzytelniających (login i hasło). Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno myAlpari. Zmiany w nazwie Użytkownika może dokonać tylko Administracja. Aby zmienić nazwę Użytkownika należy skontaktować się z Administracją pod numerem .
 • "Autoryzacja" - procedura, w której Użytkownik wprowadza swój login i hasło w wyznaczone pola w formie interfejsu Serwisu w celu identyfikacji i ustalenia danych uwierzytelniających dostęp do Obszaru Osobistego i funkcjonalności Serwisu.
 • "Weryfikacja" - identyfikacji i potwierdzenia danych wprowadzonych przez Użytkownika poprzez potwierdzenie, że adres e-mail lub numer telefonu wpisany podczas rejestracji należy do Użytkownika.
 • "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, patronimik (jeżeli występuje), numer identyfikacyjny, indywidualny numer identyfikacji podatkowej, dane bankowe, rok, miesiąc, data i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane rodzinne, społeczne
 • "Statystyki" - informacje o korzystaniu z Serwisu, a także o przeglądaniu i/lub korzystaniu z niektórych jego elementów (okien, okien dialogowych, elementów interaktywnych, stron internetowych, ramek, treści itp.) zbierane za pomocą liczników, plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii.
 • "Licznik" - część Serwisu, program komputerowy wykorzystujący fragment kodu odpowiedzialny za analizę plików cookies, zbieranie danych statystycznych i osobowych tej aplikacji. Administracja może korzystać z liczników zarówno własnych, jak i udostępnianych przez podmioty trzecie na podstawie ograniczonej licencji (umowy licencyjnej), takich jak Google Analytics, Google Firebase, Yandex.AppMetrika i inne podobne liczniki. Liczniki zbierają dane osobowe w bezosobowej formie.
 • "Adres IP" - numer z zasobu numeracyjnego sieci teleinformatycznej opartej na protokole IP (RFC 791), który jednoznacznie identyfikuje terminal abonencki (komputer, smartfon, tablet, inne urządzenie) lub urządzenie komunikacyjne wchodzące w skład systemu informatycznego i należące do Użytkownika przy świadczeniu telematycznych usług komunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu.
 • "Nagłówek HTTP" - wiersz w wiadomości HTTP zawierający rozdzieloną dwukropkami parę nazwa-wartość. Format nagłówka HTTP jest zgodny z ogólnym formatem nagłówka sieciowej wiadomości tekstowej ARPA opisanym w RFC 822.
 • "Kasa" - pośrednie przechowywanie danych znajdujących się na urządzeniu Użytkownika, które są odbierane z Serwisu i żądane częściej niż inne z najwyższym prawdopodobieństwem, do których dostęp z pamięci podręcznej jest znacznie szybszy niż pobieranie oryginalnych danych ze zdalnego źródła (np. zdalnego serwera lub strony internetowej).
 • "Cookies", "cookies". - niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na urządzeniu Użytkownika, na którym zainstalowany jest licznik. Pliki cookie zawierają małe kawałki tekstu i są wykorzystywane do przechowywania informacji o doświadczeniach z przeglądania stron. Umożliwiają one przechowywanie i pobieranie danych identyfikacyjnych i innych informacji na komputerach, smartfonach, telefonach i innych urządzeniach. Specyfikacje plików cookie zostały opisane w RFC 2109 i RFC 2965. W tym samym celu wykorzystywane są inne technologie, w tym dane przechowywane przez przeglądarki lub urządzenia, identyfikatory związane z urządzeniami oraz inne oprogramowanie. W niniejszej Ofercie wszystkie te technologie określane są mianem "cookies".
 • "Web Beacons" - obrazy w formie elektronicznej (jednopikselowe (1×1) lub puste obrazy GIF). Sygnały nawigacyjne mogą pomóc Administracji w rozpoznaniu niektórych rodzajów informacji na urządzeniu Użytkownika, takich jak pliki cookies, czas i data wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny.
 • "Posłaniec" - system informacyjny i/lub program komputerowy (aplikacja mobilna, usługa sieciowa, aplikacja internetowa itp.), który jest zaprojektowany i/lub używany do odbierania, przekazywania, dostarczania i/lub przetwarzania wiadomości elektronicznych użytkowników Internetu (np. Skype, WhatsApp, Viber itp.).
 • "Checksum" - pewna wartość matematyczna (ciąg symboli), obliczona na zbiorze danych poprzez zastosowanie określonego algorytmu, stosowana w ramach Oferty do sprawdzania integralności (autentyczności) plików elektronicznych podczas ich przesyłania lub przechowywania. Na potrzeby Oferty obliczanie i weryfikacja sumy kontrolnej odbywa się przy użyciu algorytmów MD5 i SHA256.

1.2 Wszelkie inne terminy i definicje znajdujące się w tekście Oferty będą interpretowane przez Strony zgodnie z prawem, aktualnymi zaleceniami (RFC) międzynarodowych instytucji standaryzujących w Internecie oraz ustalonymi w Internecie wspólnymi zasadami interpretacji odpowiednich terminów.

1.3 Terminy i definicje mogą być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej w zależności od kontekstu, a terminy mogą być pisane wielką lub małą literą.

1.4 Tytuły nagłówków (działów), jak również wygląd Oferty służą wyłącznie wygodzie korzystania z jej tekstu i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.

2. SKUTEK UMOWY

2.1 Oferta wiąże Administrację od momentu jej otrzymania przez Użytkownika. Jeżeli zawiadomienie o wycofaniu Oferty wpłynie wcześniej lub równocześnie z samą Ofertą, uważa się, że Oferta nie wpłynęła.

2.2 Oferta otrzymana przez adresata nie może być wycofana przez Administrację do momentu umieszczenia jej na stronie Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) nowej oferty lub informacji, że Administracja nie zamierza dalej zawierać umowy w trybie oferty publicznej.

2.3 Użytkownik odpowiada poprzez pełne i bezwarunkowe przyjęcie Oferty (Akceptacja), rozpoczynając korzystanie z wszelkich informacji i usług serwisu o nazwie "Revieweek™" pod adresem internetowym: Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/). Czytanie informacji na stronach serwisu Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) jest akceptacja.

2.4 Akceptacja oznacza, że Użytkownik przeczytał, zgadza się, w pełni i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki Umowy, tak jak zostały one określone w tekście Oferty. Użytkownik zostaje poinformowany, że Akceptacja oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w Ofercie.

2.5 Odpowiedź wysłana na e-mail Administracji o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na warunkach innych niż zaproponowane w Ofercie nie stanowi Przyjęcia. Taka odpowiedź jest uznawana za odrzucenie Akceptacji i jednocześnie nową ofertę.

2.6 Umowa uważa się za zawartą w momencie otrzymania Akceptacji przez Administrację, tj. w momencie, w którym Administracja dowiedziała się o rozpoczęciu korzystania z jakichkolwiek informacji i usług serwisu (np. ustalając z adresu IP Użytkownika fakt wejścia na stronę serwisu).

2.7 Jeżeli powiadomienie o wycofaniu Akceptacji wpłynęło na adres e-mail Administracji przed lub równocześnie z Akceptacją, Akceptację uważa się za nieotrzymaną przez Administrację.

2.8 Umowę uważa się za zawartą, jeżeli Akceptacja wpłynie do Administracji przed zamieszczeniem na stronie Recenzje online | Revieweek (pl.revieweek.com/) nowej oferty lub informacji, że Administracja nie zamierza dalej zawierać umowy w trybie oferty publicznej.

2.9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony.

2.10. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy poprzez powiadomienie drugiej strony na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej dziesięciu (10) dni kalendarzowych.

2.11. W przypadku, gdy jakikolwiek zapis Umowy okaże się nie do literalnego wyegzekwowania i nie będzie mógł być zastosowany w stosunkach prawnych stron, będzie on interpretowany zgodnie z obowiązującym prawem kraju zamieszkania, z uwzględnieniem pierwotnych interesów stron, przy czym pozostała część umowy będzie nadal obowiązywać.

3. WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

3.1 Administracja, której przysługuje wyłączne prawo do rezultatu działalności intelektualnej (Serwisu) oraz środków indywidualizacji (znak towarowy i usługowy, oznaczenie handlowe), ma prawo do korzystania z takiego rezultatu lub takich środków według własnego uznania w dowolny sposób, który nie jest sprzeczny z prawem. Administracja może rozporządzać wyłącznym prawem do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji.

3.2 Administracja może według własnego uznania zezwolić lub zabronić innym osobom, w tym Użytkownikom, na korzystanie z rezultatów działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji. Brak zakazu nie jest traktowany jako zgoda (przyzwolenie).

3.3 Użytkownicy nie mogą wykorzystywać odpowiedniej własności intelektualnej lub środków indywidualizacji bez zgody Administracjiz wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie. Wykorzystanie wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji, jeśli takie wykorzystanie odbywa się bez zgody Administracji, jest nielegalne i pociąga za sobą odpowiedzialność ustanowioną przez ustawodawstwo danego kraju, z wyjątkiem przypadków, gdy wykorzystanie wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji przez osoby inne niż Administracja bez jej zgody jest dozwolone przez ustawodawstwo danego kraju.

3.4 Administracja może rozporządzać swoim wyłącznym prawem do wyniku działalności intelektualnej lub środka indywidualizacji w dowolny sposób, który nie jest sprzeczny z prawem i istotą takiego wyłącznego prawa, w tym poprzez udzielenie Użytkownikowi prawa do korzystania z danego wyniku działalności intelektualnej lub środka indywidualizacji w granicach umownych (umowa licencyjna).

3.5 Zawarcie umowy licencyjnej nie powoduje przeniesienia wyłącznego prawa na Użytkownika.

3.6 Na mocy umowy licencyjnej jedna strona - Administracja jako właściciel wyłącznego prawa do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji udziela drugiej stronie - Użytkownikowi prawa do korzystania z takiego wyniku lub takich środków w granicach określonych w umowie.

3.7 Użytkownik może korzystać z rezultatów działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji wyłącznie w granicach tych praw i tych sposobów, które zostały określone w umowie licencyjnej. Nie uważa się za przyznane Użytkownikowi prawo do korzystania z rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji, które nie zostało wprost określone w umowie licencyjnej.

3.8 Udzielenie prawa do korzystania z wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji na podstawie umowy licencyjnej nie podlega rejestracji państwowej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3.9 Okres, na który zawierana jest umowa licencyjna nie przekracza okresu obowiązywania wyłącznego prawa Administracji do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji i jest równy okresowi obowiązywania niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia prawa wyłącznego, umowa licencyjna ulega rozwiązaniu.

3.10. Na podstawie umowy licencyjnej Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administracji wynagrodzenia określonego w umowie i wstępnie zawartego w cenie Usług.

3.11. Na mocy umowy licencyjnej Administracja udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z rezultatu działalności intelektualnej - Serwisu.

3.12 Serwis, jego Zawartość, jego komponenty i poszczególne części składowe (w tym m.in. oprogramowanie, strona internetowa, bazy danych, kody programistyczne, know-how, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, logotypy, tekst, grafika i inne materiały) są przedmiotem własności intelektualnej, chronionej prawem międzynarodowym, której jakiekolwiek wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za zgodą Administracji. Administracja jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw do Serwisu i jego zawartości, w tym między innymi wszystkich praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych i innych praw. Prawa te nie przechodzą na Użytkownika na mocy prawa własności. Prawa do niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnego lub komercyjnego korzystania z Treści Użytkownika (publikacja, wyświetlanie, reprodukcja, modyfikacja, tworzenie utworów zależnych) przechodzą na Administrację z chwilą ich zamieszczenia na Stronie.

3.13. Wykorzystanie rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji w sposób nieprzewidziany w umowie licencyjnej, lub po rozwiązaniu takiej umowy, lub w inny sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane Użytkownikowi na mocy umowy, pociąga za sobą ściągnięcie od naruszającego na rzecz Administracji kary pieniężnej w wysokości ____________________ (_____________) USD, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Jeżeli bezprawne wykorzystanie takiego rezultatu i środków przyczyniło się do osiągnięcia zysku przez naruszającego, naruszający zapłaci na rzecz Administracji karę w wysokości ___ % przychodu naruszającego ze sprzedaży towarów (utworów, usług) z naruszeniem praw własności intelektualnej Administracji za cały okres korzystania przez niego z takiego rezultatu i środków, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

3.14. Prawa, sposoby i ograniczenia korzystania z rezultatów działalności intelektualnej przez Użytkownika:

3.14.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z rezultatów działalności intelektualnej na zasadzie licencji prostej (niewyłącznej), bez ograniczeń terytorialnych - przy czym Administracja zastrzega sobie prawo do udzielania licencji innym osobom.

3.14.2 Kopiowanie zawartości Serwisu lub jego części jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, chyba że inaczej uzgodniono z Administracją na piśmie lub jest to dozwolone przez prawo.

3.14.3. Korzystanie ze Strefy Osobistej jest dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników na nieograniczonej liczbie urządzeń odbiorczych, bez ograniczenia terytorium korzystania.

3.14.4 Użytkownik będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celach i w sposób zgodny z prawem, z uwzględnieniem przepisów prawa kraju zamieszkania oraz norm międzynarodowych.

3.14.5 Użytkownikowi zabrania się wszelkich działań mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów Serwisu, konta osobistego i innych danych innych Użytkowników. Użytkownik nie może sprzedawać, pożyczać i/lub w inny sposób ujawniać danych osobowych innych Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

3.14.6. Użytkownikowi zabrania się wysyłania masowych wiadomości elektronicznych o charakterze handlowym, reklamowym i innym, na które nie wyraził zgody (nie zażądał) odbiorca informacji za pośrednictwem zasobów technicznych Administracji ("spam"). Nie traktowane jako "spam" wysyłanie informacji za zgodą odbiorcy, z możliwością wypisania się. Wiadomości elektroniczne to wszelkie wiadomości w formie elektronicznej, w tym e-maile, za pośrednictwem kont osobistych.

3.14.7 Użytkownikowi zabrania się demonstrowania niezgody, wrogości, chamstwa i prowokacji w stosunku do użytkowników Serwisu i osób trzecich, omawiania ich cech osobistych, zewnętrznych, biznesowych (z wyjątkiem grzecznego omawiania cech biznesowych Administracji), propagandy i agitacji politycznej, promowania broni, alkoholu, narkotyków, a także rozpowszechniania innych informacji, zabronionych przez prawo kraju i normy prawa międzynarodowego. Szczegółowe informacje o tym, jakie informacje są zabronione do zamieszczenia za pomocą Serwisu, można uzyskać pod adresem: https://pl.revieweek.com/rules/.

3.14.8 Użytkownik nie może powodować uszkodzeń Serwisu, jego komponentów i jakichkolwiek treści w trakcie jego użytkowania, jak również sprzętu i oprogramowania, maszyn hostów Administracji lub innych osób świadczących Usługę.

3.14.9 Użytkownik nie może (w tym nie zezwala nikomu) modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować Serwisu na kody składowe, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub w inny sposób próbować uzyskać źródłowy kod programu Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, chyba że istnieje na to pisemna zgoda Administracji. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie działania, zgodnie z postanowieniami Umowy, a także obowiązującymi przepisami prawa.

3.14.10. Użytkownik zobowiązuje się do zrekompensowania Administracji wszelkich strat poniesionych przez Administrację w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi z naruszeniem niniejszej Oferty oraz praw osób trzecich (w tym intelektualnych, informacyjnych itp.).

3.14.11. Użytkownik wyraża zgodę na to, że adres IP urządzenia Użytkownika jest rejestrowany przez środki techniczne Administracji i w przypadku działań bezprawnych, w tym działań naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, odpowiedzialność za te bezprawne działania ponosi właściciel urządzenia ustalony przez środki techniczne Administracji według adresu IP.

3.15. Metody i ograniczenia korzystania przez użytkownika ze środków indywidualizacji:

3.15.1 Nikt nie ma prawa używać, bez zgody Administracji, oznaczeń podobnych do znaku towarowego Administracji w odniesieniu do towarów, dla których indywidualizacji znak towarowy jest zarejestrowany, lub towarów podobnych, jeżeli takie użycie spowodowałoby możliwość wprowadzenia w błąd.

3.15.2. Towary, etykiety, opakowania towarów, na których bezprawnie umieszczono znak towarowy lub oznaczenie podobne do punktu konfuzji, są podrobione. Administracja ma prawo żądać wycofania z obrotu i zniszczenia na koszt naruszającego podrobionych towarów, etykiet, opakowań towarów opatrzonych bezprawnie użytym znakiem towarowym lub oznaczeniem łudząco do niego podobnym. Jeżeli wprowadzenie takich towarów do obrotu jest konieczne ze względu na interes publiczny, Administracja ma prawo żądać usunięcia nielegalnie użytego znaku towarowego lub oznaczenia podobnego do punktu konfuzji z podrobionych towarów, etykiet, opakowań towarów na koszt naruszającego. Osoba, która naruszyła prawo wyłączne do znaku towarowego przy wykonywaniu prac lub świadczeniu usług, jest obowiązana do usunięcia znaku towarowego lub oznaczenia łudząco do niego podobnego z materiałów towarzyszących wykonywaniu tych prac lub świadczeniu usług, w tym dokumentacji, reklam, oznaczeń.

3.15.3 Nie jest naruszeniem wyłącznego prawa do znaku towarowego używanie tego znaku przez inne osoby dla towarów, które zostały wprowadzone do obrotu cywilnego na terytorium kraju bezpośrednio przez Administrację lub za jej zgodą.

3.15.4 Zasady dotyczące znaków towarowych mają zastosowanie do znaku usługowego, czyli do oznaczenia służącego indywidualizacji wykonywanej pracy lub świadczonych usług przez Administrację.

3.15.5 Zabronione jest używanie oznaczenia handlowego, które może wprowadzać w błąd co do przynależności firmy do Administracji, w szczególności oznaczenia łudząco podobnego do znaku towarowego lub chronionego prawem wyłącznym oznaczenia handlowego będącego własnością Administracji, która miała wcześniej prawo wyłączne. Osoba, która naruszyła zasady niniejszego akapitu, zobowiązana jest na żądanie Administracji do zaprzestania używania oznaczenia handlowego i zrekompensowania Administracji poniesionych strat.

3.15.6. Oznaczenie handlowe zawarte w znaku towarowym jest chronione niezależnie od ochrony znaku towarowego.

3.16. Administracja zastrzega sobie prawo:

3.16.1. żądania od Użytkownika elektronicznych kopii dokumentów w celu identyfikacji Użytkownika. Administracja jest również zobowiązana do podania dokładnych danych kontaktowych o Użytkowniku na żądanie instytucji rejestrujących lub organów ścigania zgodnie z przepisami prawa.

3.16.2. W celu uniknięcia naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, Użytkownik może zażądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających jego dane rejestracyjne i dostarczone informacje, które Użytkownik musi dostarczyć Administracji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania żądania. Podczas takiej weryfikacji Administracja może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu.

3.16.3 W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy licencyjnej, pozbawienie Użytkownika dostępu do Serwisu (w tym poprzez zablokowanie dostępu poprzez adres IP, z którego Użytkownik ten zarejestrował się lub odwiedził serwis najwięcej razy) oraz usunięcie jego Profilu Osobistego wraz ze wszystkimi danymi rejestracyjnymi jednostronnie, bez uprzedzenia i bez podania przyczyny oraz bez jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu kosztów.

3.16.4. Jeśli Użytkownik nie korzysta z Usługi przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy kalendarzowych, rozwiązać Umowę jednostronnie bez nakazu sądowego, usunąć Konto Osobiste i wszystkie dane rejestracyjne Użytkownika bez powiadomienia, odszkodowania lub zwrotu kosztów.

3.16.5 Ustanawiać wszelkie zasady, limity i ograniczenia (techniczne, prawne, organizacyjne lub inne) dotyczące korzystania z Usługi oraz zmieniać je według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. W przypadkach, gdy nie jest to zabronione przez prawo, takie zasady, limity i ograniczenia mogą być różne dla różnych kategorii Użytkowników.

3.17. Przeniesienie prawa wyłącznego do wyniku działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji z Administracji na nowego posiadacza prawa nie jest podstawą do zmiany lub rozwiązania umowy licencyjnej zawartej przez Administrację.

3.18. Użytkownik jest zobowiązany do przekazywania Administracji sprawozdań z wykorzystania rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji na jej żądanie.

3.19. W okresie obowiązywania umowy licencyjnej Administracja powstrzyma się od wszelkich działań mogących utrudnić Użytkownikowi korzystanie z prawa do korzystania z rezultatu działalności intelektualnej lub środków indywidualizacji w granicach określonych w umowie.

3.20. Użytkownik może dostarczyć, lub Administracja może zażądać, danych związanych z Usługą, w tym między innymi komentarzy i sugestii związanych z ewentualnym stworzeniem, modyfikacją, poprawą, ulepszeniem lub rozszerzeniem funkcjonalności Usługi lub jakichkolwiek innych produktów i Usług Administracji (dalej - Opinie o Usłudze). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie informacje ujawnione przez Administrację w związku z Opinią o Usłudze są uważane za informacje poufne Administracji i będą chronione przed ujawnieniem. W celu wykorzystania Recenzji Serwisu przez Administrację, Użytkownik niniejszym udziela niewyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, ogólnoświatowego prawa do wykorzystania wszelkich informacji dostarczonych jako Recenzja Serwisu oraz do używania, publikowania i ujawniania Recenzji Serwisu w dowolny sposób wybrany przez Administrację, a także do wyświetlania, wykonywania, kopiowania, tworzenia, przekazywania innym w celu tworzenia, używania, sprzedawania i wykorzystywania w dowolny sposób wybrany przez Administrację. Administracja otrzymuje prawo do wykorzystania Testimonialsów w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Użytkownika i jego przedstawicieli. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje związane z Usługą ujawnione przez Administrację są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania jako ewentualna strategia, metodologia rozwoju lub funkcjonalność Usługi i nie są zobowiązaniem ze strony Administracji do przestrzegania konkretnych linii biznesowych, strategii produkcji lub metodologii rozwoju.

3.21. Serwis zawiera lub może zawierać programy komputerowe, które są udostępniane Użytkownikom na podstawie licencji GNU Public License lub innych podobnych licencji Open Source, które między innymi pozwalają Użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję określonych programów komputerowych lub ich części oraz na dostęp do kodu źródłowego. Jeżeli w ramach takiej licencji udostępniany jest kod źródłowy Użytkownikom, którym program komputerowy dostarczany jest w formacie wykonywalnego kodu binarnego (kodu obiektowego), udostępnienie kodu źródłowego następuje poprzez złożenie wniosku na adres e-mail Administracji. Jeżeli jakakolwiek licencja Oprogramowania Otwartego wymaga od Administracji przyznania praw do używania, kopiowania lub modyfikowania Oprogramowania Otwartego poza prawami przyznanymi w umowie, prawa te będą miały pierwszeństwo przed prawami i ograniczeniami określonymi w umowie.

4. WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

4.1 W ramach umowy o usługi płatne Administracja zobowiązuje się do świadczenia usług informacyjnych i reklamowych na zlecenie Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za te usługi.

4.1.1 Za pośrednictwem Serwisu Konsumenci mają możliwość: tworzenia i zamieszczania Recenzji, Komentarzy i reklamacji w celu wyrażenia opinii o Użytkowniku Korporacyjnym i niezarejestrowanym w Serwisie przedsiębiorcy, jego towarach, utworach i usługach, w tym w blogu, uczestniczenia w ocenianiu przedsiębiorców; zapoznawania się z Recenzjami, Komentarzami i reklamacjami innych Użytkowników, z Recenzjami, Komentarzami i recenzjami Administracji, w tym w blogu; wyszukiwania aktualnych informacji o Użytkowniku Korporacyjnym, innym przedsiębiorcy, jego towarach, utworach i usługach

4.1.2 Użytkownicy korporacyjni za pośrednictwem Serwisu mają możliwość: zapoznawania się z Opiniami Administracji, Recenzjami i Komentarzami o swoich produktach, pracach i usługach, w tym w blogu, ich oceną; niezwłocznego współdziałania z Konsumentami w celu rozstrzygania reklamacji; informowania Użytkowników o sobie i swojej działalności, aktualizowania takich informacji; publikowania promocji, bonusów, kodów promocyjnych, materiałów promocyjnych, pracy z analityką, rekomendacji sprzedażowych; zamawiania usług reklamy osobistej.

4.2 Szczegółowy opis zakresu i cen Usług dostępny jest pod adresem internetowym w sekcji: Stawki i ceny | Revieweek™ (pl.revieweek.com/).

4.3 Użytkownik dokonuje zlecenia poprzez zapłatę za Usługę o określonej kategorii cenowej w terminie i w sposób określony w sekcji "Kolejność płatności" Oferty.

4.4. Administracja zobowiązana jest do.:

4.4.1 Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do wolumenu Usług zgodnie z opłaconą przez Użytkownika Taryfą, z zastrzeżeniem warunków umowy licencyjnej.

4.4.2. zapewnić Użytkownikowi Korporacyjnemu, na jego żądanie, możliwość zapłaty za Usługi poprzez rozliczenie za pośrednictwem myAlpari lub poczty elektronicznej.

4.4.3. zwrócić Użytkownikowi pieniądze, jeżeli Użytkownik wcześniej zapłacił za korzystanie z serwisu z opłaconą Taryfą i wystąpił o zwrot pieniędzy w sposób określony w punkcie "Procedura rozliczeniowa" Oferty.

4.4.4 Udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących korzystania z Serwisu w związku z żądaniami Użytkownika.

4.4.5 Podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia jakości i nieprzerwanego świadczenia Usług.

4.4.6. w przypadku samodzielnego odkrycia lub na normatywne i udokumentowane żądanie jakiejkolwiek osoby, usunąć Recenzję, Przegląd, Komentarz lub w inny sposób wyrażoną myśl, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalne lub prawomocną decyzję władzy publicznej. Stosowna decyzja organu państwowego musi być zgłoszona do Administracji Strony przez osobę zainteresowaną usunięciem informacji. Jeżeli Administracja brała udział w postępowaniu przed organem administracji rządowej, jej wiedza o decyzji takiego organu jest dorozumiana i nie jest wymagane odrębne dokumentowanie decyzji. Przy usuwaniu Administracja stawia znak "Usunięto za naruszenie regulaminu strony. Kopie stron z recenzjami, opiniami, komentarzami, inaczej wyrażonymi myślami wykonanymi przed usunięciem słów, obrazów ze strony, Administracja przechowuje przez 3 (trzy) lata na wypadek roszczeń zainteresowanych stron. Usunięcie przez Administrację strony recenzji, opinii, komentarza, inaczej wyrażonej myśli w całości lub w części oznacza wydanie osobie, która zamieściła taką informację, ostrzeżenia o naruszeniu regulaminu strony (we wszystkich sprawach dotyczących usunięcia, czasowego wstrzymania informacji zamieszczonych na stronie prosimy o kontakt poprzez Gabinet Osobisty lub drogą mailową: [email protected].

4.5. Administracja ma prawo do.:

4.5.1 Świadczyć Usługi osobiście lub poprzez zaangażowanie osób trzecich. Administracja nie potrzebuje zgody Użytkownika na angażowanie osób trzecich.

4.5.2. na koniec miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług przesłania Użytkownikowi Korporacyjnemu świadectwa odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Usług pod względem ilościowym, terminowym i jakościowym oraz żądania od takiego Użytkownika podpisania tego świadectwa lub pisemnej uzasadnionej odmowy jego podpisania.

4.5.3 Sporządzanie recenzji z opisem prac, towarów i usług użytkowników korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy rzeczywiście istnieją, jak zamówić i dostarczyć towary, prace, usługi, jaka jest treść ich umów z użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie, itp.)

4.5.4 Żądać od Użytkowników, którzy zwracają się do niego lub zamieszczają informacje na stronie internetowej, ich dokumentów identyfikacyjnych, dokumentów potwierdzających ich słowa (na przykład, aby potwierdzić zakup towarów od organizacji, o której Użytkownik pozostawił Recenzję, istnienie licencji, decyzji uprawnionego organu władzy państwowej), a także prawnego uzasadnienia wymogu usunięcia/postawienia informacji w odniesieniu do normy prawa federalnego.

4.5.5 Zablokować dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który nie potwierdził swojej tożsamości lub okoliczności podanych w Recenzji, Komentarzu lub reklamacji (jeśli został poproszony o takie potwierdzenie) bez zwrotu kosztów reklamy lub innych strat lub szkód.

4.5.6. według własnego uznania, usunąć w całości lub w części każdą wyrażoną myśl, która zawiera informacje uznane za naruszające prawo federalne lub decyzję rządową, która bezpośrednio zawiera takie usunięcie (na przykład usunięcie tylko tej części Recenzji, która zawiera profanację).

4.5.7. zaproponować Użytkownikowi zmianę awatara ("obrazek użytkownika"), który zawiera informacje niezgodne z prawem (takie jak nawoływanie do napadów i morderstw, nagie części ciała), na awatar z informacjami zgodnymi z prawem. Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia takiej oferty, Administracja Serwisu bezterminowo blokuje temu użytkownikowi dostęp do serwisu, bez zwrotu kosztów reklamy w serwisie lub innych strat, szkód.

4.5.8 W przypadku dwukrotnego zamieszczenia na stronie informacji, które są zabronione prawem lub wyrokiem sądu (naruszenie regulaminu strony), Administracja ma prawo bezterminowo zablokować dostęp do strony osobie, która ją zamieściła, bez rekompensowania tej osobie kosztów reklamy na stronie lub innych strat, szkód.

4.5.9 Żądanie odszkodowania za straty (szkody rzeczywiste i utracone zyski) poniesione przez osobę, która zamieściła informację z naruszeniem prawa federalnego lub decyzji władzy publicznej w wyniku takiego zamieszczenia.

4.5.10. Zwrócić się o pomoc do organów ścigania i innych organów publicznych w celu stłumienia, zbadania naruszeń prawa i niniejszej Umowy przez Użytkownika, jak również w celu pociągnięcia winnego Użytkownika do odpowiedzialności.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do.:

4.6.1. zapłacić za Usługi określonej kategorii cenowej w terminach i w trybie określonym w sekcji "Procedura płatności" Oferty.

4.6.2 Na koniec miesiąca kalendarzowego świadczenia Usług, Użytkownik Korporacyjny podpisze otrzymany od Administracji Akt Przyjęcia Usługi, potwierdzający prawidłowe wykonanie Usług pod względem ilościowym, terminowym i jakościowym lub prześle do Administracji pisemną, umotywowaną odmowę podpisania.

4.6.3 Przestrzegać przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, reklamy, danych osobowych oraz innych przepisów prawa.

4.6.4. w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do prośby Administracji i (lub) Użytkownika Korporacyjnego o okazanie jego dokumentów tożsamości oraz (lub) na podstawie Przeglądu, Uwagi, skargi Użytkownika (na przykład w celu przedłożenia dokumentów potwierdzających zakup towarów, prac, usług).

4.7. Użytkownik ma prawo do:

4.7.1. ubiegać się o zwrot pieniędzy zapłaconych za Usługi w kolejności określonej w sekcji "Kolejność płatności" w Ofercie.

4.7.2 kontaktować się z Administracją w celu wyjaśnienia kwestii związanych z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem myAlpari lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

4.7.3. przesyłania rekomendacji mających na celu poprawę jakości Usług na adres e-mail Administracji lub w myAlpari. Jeśli takie zalecenia nie zawierają zasadnych skarg z odniesieniem do norm prawa, Administracja nie jest zobowiązana do ustosunkowania się do nich i ich realizacji.

4.7.4 Użytkownik Korporacyjny ma prawo do zapłaty za Usługi, w tym na podstawie faktury wystawionej za pośrednictwem myAlpari.

4.8. Użytkownik nie ma prawo do zamieszczenia w serwisie następujących informacji:

4.8.1 Propaganda lub agitacja nawołująca do nienawiści i wrogości społecznej, rasowej, narodowej lub religijnej; propaganda wojny, działań wojennych, przemocy, wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej.

4.8.2. na życie prywatne, tajemnice osobiste i rodzinne; tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej i innej.

4.8.3. wyrażanie w sposób nieprzyzwoity, uwłaczający godności ludzkiej i moralności publicznej, wyraźnego braku szacunku dla społeczeństwa, państwa, oficjalnych symboli państwowych, Konstytucji lub organów sprawujących władzę państwową.

4.8.4. zawierające nawoływania do masowych zaburzeń, działań ekstremistycznych, udziału w imprezach masowych (publicznych) organizowanych z naruszeniem ustalonego porządku, wprowadzające w błąd informacje o znaczeniu publicznym rozpowszechniane pod pozorem rzetelnych wiadomości, zagrażające życiu i (lub) zdrowiu obywateli, mieniu, grożące masowym naruszeniem porządku publicznego i (lub) bezpieczeństwa publicznego lub grożące zakłóceniem lub przerwaniem funkcjonowania urządzeń podtrzymujących życie

4.8.5. informacje poufne, do których dostęp jest ograniczony przepisami federalnymi. Do takich informacji należą:

4.8.5.1. tajemnica państwowa

4.8.5.2. informacje o faktach, zdarzeniach i okolicznościach z życia prywatnego obywatela, które pozwalają na identyfikację jego tożsamości (dane osobowe). W szczególności zabronione jest umieszczanie na stronie https://pl.revieweek.com/ dane osobowe osób trzecich (numery telefonów, adresy zameldowania w miejscu zamieszkania lub pobytu, adresy e-mail, numery kart bankowych, zdjęcia itp.), zdjęcia ich własności, korespondencję i negocjacje osób trzecich otrzymane z otwartych lub zamkniętych stron osobistych (nie biznesowych) osób trzecich w Internecie, podczas prywatnej korespondencji z nimi, niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą, od ich krewnych, znajomych BEZ pisemnej zgody na takie umieszczenie przez te osoby trzecie. Wyjątek: Indywidualny numer podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, główny numer rejestracji państwowej indywidualnego przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz patronimika tych osób, kierowników, założycieli, uczestników osób prawnych, osób uprawnionych do działania w imieniu osób prawnych bez pełnomocnictwa nie są traktowane jako poufne dane osobowe. Administracja serwisu, zarejestrowane w serwisie osoby mogą wykorzystywać do recenzji, opinii, komentarzy i innych form wyrażania opinii dane osobowe osób trzecich w zakresie nie przekraczającym ilości informacji o osobach trzecich zawartych w serwisie. ogólnodostępny public Systemy informacyjne, spisy (np. szafy akt sądowych, spisy adresowe i telefoniczne)

4.8.5.3. tajemnicy śledztw i postępowań sądowych, informacji o osobach, co do których podjęto decyzję o zastosowaniu środków ochrony państwa, oraz informacji o środkach ochrony państwa wobec tych osób, jeżeli informacje te nie są ustawowo określone jako informacje stanowiące tajemnicę państwową

4.8.5.4. tajemnice służbowe - informacje służbowe, do których dostęp jest ograniczony przez władze publiczne zgodnie z Kodeksem Cywilnym i ustawami federalnymi

4.8.5.5. informacje związane z działalnością zawodową, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z Konstytucją kraju i ustawami federalnymi (tajemnica lekarska, notarialna, adwokacka, tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej lub innej itp.) Informacje zamieszczone na stronie, uzyskane przez osoby fizyczne w ramach wykonywania obowiązków zawodowych lub przez organizacje w ramach prowadzenia określonych rodzajów działalności (tajemnica zawodowa), nie podlegają usunięciu ze strony, chyba że osoby te są zobowiązane przepisami federalnymi do zachowania poufności takich informacji.

4.8.5.6. tajemnica handlowa - informacja związana z działalnością handlową, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym i przepisami federalnymi

4.8.5.7. informacje o istocie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed oficjalną publikacją informacji o nich

4.8.5.8. informacje zawarte w aktach osobowych osób skazanych, a także informacje dotyczące wykonania aktów sądowych, aktów innych organów i urzędników, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

4.8.6. uzasadnianie lub usprawiedliwianie dopuszczalności przemocy i/lub okrucieństwa lub zachęcanie do aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt. Przedstawione w formie obrazów lub opisów okrucieństwa, przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

4.8.7. z obrazami pornograficznymi, o charakterze pornograficznym, z wizerunkami nagich osób, przedstawionych w formie obrazów lub opisów stosunków seksualnych. Wyjątek: przedmioty literatury, sztuki (kino, teatr, sztuki piękne itp.), jawnie wykorzystywane przez organizacje powołane przez władzę publiczną.

4.8.8. o metodach wytwarzania, używania, uprawiania, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami.

4.8.9. O sposobach popełnienia samobójstwa, z wezwaniami do popełnienia samobójstwa. 

4.8.10. Zagraniczny środek masowego przekazu, który pełni funkcje zagranicznego agenta oraz osoba prawna przez niego ustanowiona bez wskazania, że informacja ta została stworzona i/lub rozpowszechniona przez te osoby.

4.8.11. Usprawiedliwianie niezgodnego z prawem postępowania.

4.8.12. zawierające obsceniczny język, obsceniczne i obraźliwe obrazy, porównania i wyrażenia, w tym odnoszące się do płci, rasy, narodowości, zawodu, kategorii społecznej, wieku, języka osoby i obywatela, oficjalnych symboli państwowych (flag, herbów, hymnów), symboli religijnych, obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków historycznych i kulturowych) narodów oraz obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

4.8.13. Wyrażone w sposób nieprzyzwoity, a jednocześnie poniżające honor i godność innej osoby.

4.8.14. Zachęcanie dzieci do popełnienia czynów, które zagrażają ich życiu i (lub) zdrowiu, w tym uszczerbku na zdrowiu, samobójstwa lub życia i (lub) zdrowia innych osób, lub mających na celu nakłonienie lub inne zaangażowanie dzieci w popełnienie takich czynów.

4.8.15. które są w stanie wzbudzić w dzieciach chęć używania środków odurzających, substancji psychotropowych i (lub) odurzających, wyrobów tytoniowych, wyrobów zawierających nikotynę, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol, uczestniczenia w grach hazardowych, uprawiania prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa.

4.8.16. negowanie wartości rodzinnych, promowanie nietradycyjnych związków seksualnych i kształtowanie braku szacunku dla rodziców i/lub innych członków rodziny.

4.8.17. o małoletnim, który ucierpiał w wyniku bezprawnych działań (zaniechań), w tym nazwiska, imiona, patronimika, zdjęcia i nagrania wideo takiego małoletniego, jego rodziców i innych przedstawicieli ustawowych, datę urodzenia takiego małoletniego, nagranie audio jego głosu, miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, miejsce nauki lub pracy, inne informacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować takiego małoletniego.

4.8.18. wywoływanie u dzieci strachu, przerażenia lub paniki, w tym w postaci obrazów lub opisów w upokarzającej formie śmierci, choroby, samobójstwa, wypadku lub katastrofy bez użycia przemocy oraz (lub) ich skutków.

4.8.19. zawierające przedmioty praw autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje niezbędne do ich uzyskania z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w tym Internetu. Uprawniony w przypadku stwierdzenia umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej bez jego zgody lub innej podstawy prawnej ma prawo przesłać do Administracji oświadczenie o naruszeniu praw autorskich i/lub praw pokrewnych (zwane dalej oświadczeniem). Oświadczenie może być wysłane przez osobę upoważnioną przez uprawnionego zgodnie z przepisami prawa. Wniosek powinien zawierać informacje o posiadaczu prawa lub osobie upoważnionej przez posiadacza prawa (jeśli wniosek jest wysyłany przez taką osobę) (zwanym dalej wnioskodawcą). W przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, dane paszportowe (seria i numer, data wydania), dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); w przypadku osoby prawnej - nazwa, lokalizacja i adres, dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); informacje o przedmiocie praw autorskich i (lub) praw pokrewnych umieszczone na stronie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; wskazanie strony serwisu, na której bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych umieszczono informacje zawierające te prawa; wskazanie, że uprawnionemu przysługują prawa do przedmiotu prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych, umieszczonego w serwisie bez zgody uprawnionego lub innej podstawy prawnej; wskazanie, że uprawnionemu przysługuje zgoda na umieszczenie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych; zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych (w przypadku wnioskodawcy - osoby fizycznej). Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jej uprawnienia. W przypadku niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku Administracja ma prawo wysłać do wnioskodawcy wezwanie do wyjaśnienia złożonych informacji w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania wniosku. Zawiadomienie to może być wysłane do wnioskodawcy jednokrotnie. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania takiego zawiadomienia wnioskodawca podejmuje działania mające na celu uzupełnienie brakujących informacji, skorygowanie nieścisłości i błędów oraz przesłanie administracji wyjaśnionych informacji. Administracja usuwa takie informacje w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od daty otrzymania wniosku lub wyjaśnień przez wnioskodawcę. Wyjątek: Jeżeli Administracja posiada dowody potwierdzające legalność zamieszczenia na stronie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do jego uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych, ma prawo nie podejmować powyższych działań i jest zobowiązana do przesłania wnioskodawcy zawiadomienia z załączonymi dowodami. Zasady te mają zastosowanie zarówno do uprawnionego, jak i licencjobiorcy, który otrzymał licencję wyłączną na przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych.

4.8.20. 4.8.20. stanowiącej reklamę produktu, którego reklama jest zakazana tą metodą, w tym czasie lub w tym miejscu, jeżeli jest prowadzona pod pozorem reklamy innego produktu, którego znak towarowy lub usługowy jest identyczny lub łudząco podobny do znaku towarowego lub usługowego produktu, którego reklama podlega odpowiednim wymogom i ograniczeniom, a także pod pozorem reklamy producenta lub sprzedawcy takiego produktu.

4.8.21. Kształtowanie negatywnego stosunku do osób, które nie korzystają z reklamowanych produktów lub potępianie takich osób.

4.8.22. Ze wskazaniem, że przedmiot reklamy jest zatwierdzony przez władze państwowe lub lokalne albo ich urzędników.

4.8.23. Demonstrowanie procesu palenia tytoniu lub spożywania produktów zawierających nikotynę lub spożywania napojów alkoholowych.

4.8.24. Wykorzystanie wizerunków pracowników medycznych i farmaceutycznych.

4.8.25. wskazujące, że reklamowany produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem tkanki embrionu ludzkiego.

4.8.26 Ze wskazaniem na właściwości lecznicze, tj. pozytywny wpływ na przebieg choroby, przedmiotu reklamy, z wyjątkiem takiego wskazania w reklamie leków, usług medycznych, w tym metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji medycznej, wyrobów medycznych.

4.8.27. Bez istotnych informacji o reklamowanym produkcie, o warunkach jego zakupu lub użytkowania, jeżeli zniekształca to sens informacji i wprowadza w błąd konsumentów reklamy.

4.8.28. Bez określenia wskaźników kosztów przedmiotu reklamy w rublach.

4.8.29. W celu ochrony małoletnich przed nadużywaniem ich zaufania i brakiem doświadczenia, reklama jest niedozwolona:

 • dyskredytowanie rodziców i wychowawców, podważanie zaufania małoletnich do nich
 • Zachęcanie małoletnich do namawiania rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego produktu
 • Tworzenie u nieletnich zniekształconego wyobrażenia o dostępności dóbr dla rodzin o dowolnym poziomie dochodów
 • Stwarzanie u małoletnich wrażenia, że posiadanie reklamowanego produktu daje im preferencyjną przewagę nad rówieśnikami
 • wytworzenie kompleksu niższości u małoletnich, którzy nie posiadają reklamowanego produktu
 • pokazywanie małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych, w tym zachęcających do popełniania czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu
 • Zaniżanie umiejętności wymaganych do korzystania z reklamowanego produktu wśród małoletnich z grupy wiekowej, dla której produkt jest przeznaczony
 • Powstawanie kompleksu niższości u nieletnich związane z ich zewnętrzną nieatrakcyjnością.

4.8.30. Reklama towarów, których produkcja i (lub) sprzedaż są prawnie zabronione:

4.8.30.1. środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, rośliny zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory oraz ich części zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory, a także potencjalnie niebezpieczne nowe substancje psychoaktywne

4.8.30.2. substancje i materiały wybuchowe, z wyjątkiem produktów pirotechnicznych

4.8.30.3. organy i (lub) tkanki ludzkie jako przedmiot zakupu i sprzedaży

4.8.30.4. towary podlegające rejestracji państwowej, w przypadku braku takiej rejestracji

4.8.30.5. towary podlegające obowiązkowej certyfikacji lub innemu obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wymaganiami przepisów technicznych, w przypadku braku takiej certyfikacji lub potwierdzenia takiej zgodności, a także prace lub usługi w zakresie oceny (potwierdzenia) zgodności, w tym akceptacja i przegląd dokumentów wymaganych do wykonania tych prac i/lub usług, wykonywane przez osoby nieposiadające akredytacji w krajowym systemie akredytacji (jeżeli taka akredytacja jest wymagana przepisami prawa

4.8.30.6. towary, których produkcja i (lub) sprzedaż wymagają licencji lub innych specjalnych zezwoleń, w przypadku braku takich zezwoleń

4.8.30.7. tytoń, wyroby tytoniowe i akcesoria do palenia, w tym fajki, szisze, bibułki papierosowe, zapalniczki

4.8.30.8. usługi medyczne w zakresie sztucznego przerywania ciąży

4.8.30.9. usługi przygotowania i napisania prac kwalifikacyjnych absolwentów, raportów naukowych dotyczących głównych wyników przygotowanych naukowych prac kwalifikacyjnych (dysertacji) oraz innych prac przewidzianych przez państwowy system atestacji naukowej lub niezbędnych do zaliczenia przez studentów atestacji pośredniej lub końcowej.

4.8.31. Niestosowne informacje, jak również informacje dyskredytujące honor, godność lub reputację biznesową danej osoby.

4.9 Użytkownicy są odpowiedzialni za Treści Użytkownika. Użytkownicy gwarantują, że Treści Użytkownika są zgodne z prawdą i mogą to udokumentować (np. poprzez przedstawienie paragonów, korespondencji ze sprzedawcą dotyczącej zakupu towaru itp.)

4.9.1. Użytkownik udziela Administracji prawa do korzystania z Recenzji, Komentarzy, reklamacji i innych Treści Użytkownika, gdy pisze Recenzje opisujące prace, towary i usługi Użytkowników Korporacyjnych i innych przedsiębiorców (czy istnieją w rzeczywistości, jak zamawiają i dostarczają towary, prace, usługi, jaka jest treść ich umów z użytkownikami, wyniki kontroli organów regulacyjnych, czy są skargi i recenzje w Internecie itp.)

4.10. W przypadku niemożności wykonania umowy odpłatnych usług z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, Użytkownik zrekompensuje Administracji rzeczywiste koszty poniesione przez Administrację, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

4.11. Administracja ma prawo odmówić wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie płatnych usług pod warunkiem pełnego wyrównania strat Użytkownikowi.

4.12. W żadnym przypadku Administracja nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron internetowych osób trzecich, w tym za treść strony, do której Użytkownik się odwołuje.

5. PROCEDURA PŁATNOŚCI

5.1 Szczegółowy opis zakresu i cen Usług dostępny jest pod adresem internetowym w sekcji: Stawki i ceny | Revieweek™ (pl.revieweek.com/).

5.2 Płatność za Usługi dokonywana jest na zasadzie 100% (sto procent) przedpłaty.

5.3 Termin płatności za Usługi - w każdym momencie trwania Oferty.

5.4 Płatności za Usługi będą dokonywane w dolarach amerykańskich.

5.5 Płatności za Usługi dokonuje się:

 • poprzez płatności bezgotówkowe (karty bankowe, pieniądz elektroniczny) za pośrednictwem Gabinetu Osobistego (dostępnego dla wszystkich Użytkowników);
 • Poniższa tabela zawiera przegląd dostępnych dla użytkowników korporacyjnych (na ich życzenie).

5.6 Faktura do zapłaty wystawiana jest na Użytkownika Korporacyjnego za pośrednictwem myAlpari.

5.7 Płatność za zamówienie kartą bankową odbywa się za pośrednictwem bramki płatności LLC "CLAUDPAYMENTS" z wykorzystaniem kart bankowych systemów płatności: VISA International, Mastercard Worldwide. Połączenie z bramką płatniczą i transfer informacji odbywa się w trybie bezpiecznym z wykorzystaniem protokołu szyfrowania SSL. Jeśli bank Użytkownika obsługuje technologię bezpiecznych płatności internetowych Verified By Visa lub MasterCard SecureCode, płatność może wymagać również podania specjalnego hasła. Usługa ta obsługuje szyfrowanie 256-bitowe. Poufność danych osobowych jest zapewniona przez CLAUDPAYMENTS LLC. Informacje wprowadzone przez Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa. Płatności kartami bankowymi realizowane są ściśle według wymogów systemów płatniczych Visa Int., MasterCard Europe Sprl.

5.8 Użytkownik ponosi koszty przelewu środków, w tym przewalutowania i opłat bankowych.

5.9 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z opłaconej Taryfy w każdym momencie po dokonaniu płatności. Zwroty inicjowane są przez Użytkownika.

5.10. Wniosek Użytkownika o zwrot pieniędzy składany jest drogą elektroniczną na stronie.

5.10.1. do takiego wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości (paszportu itp.)

5.10.2. we wniosku należy wypełnić następujące pola:

 • nazwisko, imię i patronimik (jeśli jest)
 • informacje kontaktowe
 • Przyczyny refundacji ("Taryfa przestała mnie interesować", "Taryfa nie spełnia deklarowanych cech", "Taryfa nie jest dla mnie odpowiednia")
 • oryginał dokumentu rozliczeniowego dla płatności
 • numer instrumentu płatniczego, z którego dokonano płatności.

5.11. Wypełniając wszystkie pola elektronicznego formularza żądania zwrotu pieniędzy i klikając przycisk "Wyślij", Użytkownik wyraża zgodę na to, że myAlpari staje się dla niego niedostępne i zostanie usunięte. Wszelkie informacje w myAlpari zostaną również usunięte.

5.12. Wniosek o zwrot pieniędzy jest przyjmowany niezwłocznie po jego wpłynięciu do Administracji, termin rozpatrzenia zwrotu wynosi 10 dni roboczych.

5.13. W przypadku zwrotów Administracja sporządza prawnie wiążący akt zwrotu i przesyła go na adres e-mail podany przez Użytkownika w elektronicznym wniosku o zwrot.

5.14. Zwroty dokonywane są na ten sam instrument płatniczy, którym dokonano zapłaty za Taryfę. Czas otrzymania środków przez Użytkownika zależy od instrumentu płatniczego, którym dokonał on wcześniej zapłaty za Taryfę. Czas otrzymania zwrotów na rachunek bankowy Użytkownika (rachunek rozliczeniowy) podobnie zależy od banku obsługującego Użytkownika.

6. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Użytkownik, korzystając z Serwisu należącego do Administracji na podstawie niniejszej Umowy, jak również zamawiając i korzystając z towarów i Usług Administracji, tym samym automatycznie udziela Administracji zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych na czas trwania niniejszej Umowy lub innej transakcji z Administracją w celu zapewnienia Użytkownikowi wsparcia technicznego lub innego podczas korzystania z Serwisu lub zakupu towarów/usług Administracji.

6.2 Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób (w tym m.in. pierwsze wejście na stronę, zapoznanie się z informacjami na niej zawartymi) oznacza, że Użytkownik udziela Administracji zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych Użytkownika:

 • nazwisko, imię, patronimik (jeśli jest patronimik);
 • adres;
 • numer głównego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, informacje o dacie wydania dokumentu i organie, który go wydał;
 • nazwisko, imię, patronimik, adres przedstawiciela Użytkownika, numer głównego dokumentu poświadczającego jego tożsamość, informacje o dacie wydania tego dokumentu i organie wydającym, dane dotyczące pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tego przedstawiciela (w przypadku otrzymania zgody od przedstawiciela Użytkownika);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • login i hasło, aby wejść do serwisu;
 • dane portali społecznościowych, za pośrednictwem których użytkownik loguje się do serwisu;
 • token;
 • Nagłówki HTTP;
 • Adres IP urządzenia;
 • dane z ciasteczek;
 • dane zebrane przez mierniki;
 • dane z sygnalizatorów internetowych;
 • informacje o przeglądarce;
 • charakterystyka techniczna urządzenia i oprogramowania;
 • dane techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu, w tym daty i godziny korzystania i dostępu;
 • Adresy żądanych stron serwisu;
 • dane geolokalizacyjne,

na czas trwania każdej transakcji z Administracją w następujących celach:

6.2.1. wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu we własnym imieniu, w celu zawierania i realizacji transakcji z Administracją;

6.2.2. wykorzystanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu w imieniu reprezentowanej osoby fizycznej lub prawnej, w celu zawarcia i realizacji transakcji z Administracją;

6.2.3. prowadzenia badań statystycznych i innych badań dotyczących korzystania z serwisu na podstawie danych zanonimizowanych;

6.2.4. zgodność z obowiązkowymi wymogami prawnymi.

6.3 W ramach udzielonej zgody Administracja otrzymuje prawo do wykonywania wszelkich czynności z danymi osobowymi Użytkownika, w tym między innymi: zbieranie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie w kraju, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wykorzystywanie, przekazywanie, depersonalizacja, blokowanie, niszczenie, przekazywanie, w tym transgraniczne, danych osobowych partnerom Administracji, których lista znajduje się na stronie https://revieweek.com/personal-data/, a także wykonywanie innych niezbędnych czynności z danymi osobowymi z

6.4 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne przy użyciu następujących głównych metod (ale nie tylko): przechowywanie na terenie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych i przechowywanie ich na terenie, sporządzanie wykazów, etykietowanie.

6.5 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dopuszczalne z wykorzystaniem lub bez wykorzystania narzędzi automatyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.6 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika z wykorzystaniem systemów DPM (Data Protection Manager), w tym należących do osób trzecich i przekazanych Administracji na podstawie stosownej umowy lub porozumienia, jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania środków poufności danych osobowych.

6.7 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się przez Administrację bez stosowania automatyzacji, gdyż takie działania z danymi osobowymi, jak wykorzystanie, modyfikacja, dystrybucja, zniszczenie danych osobowych w odniesieniu do Użytkownika, odbywają się przy bezpośrednim udziale osoby.

6.8 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez powiadomienia uprawnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych, ponieważ:

6.8.1. dane osobowe Użytkownika otrzymane przez Administrację w związku z zawarciem i realizacją transakcji, której stroną jest Użytkownik, przy czym dane osobowe nie są rozpowszechniane i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika i są wykorzystywane przez operatora wyłącznie w celu realizacji transakcji oraz zawierania innych transakcji z Użytkownikiem;

6.8.2. dane osobowe Użytkownika, otrzymane przez Administrację, są przetwarzane bez użycia środków automatyzacji, tj. z bezpośrednim udziałem osoby, zgodnie z regulacyjnymi aktami prawnymi, ustanawiającymi wymogi bezpieczeństwa danych osobowych podczas ich przetwarzania oraz przestrzegania praw podmiotów danych osobowych.

6.9 Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika rozciąga się na wszelkie przekazania danych osobowych Użytkownika do Administracji, dokonane przed udzieleniem niniejszej zgody.

6.10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku, podpisanego zwykłym podpisem elektronicznym Użytkownika, na adres e-mail [email protected].

6.11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, patronimik, adres, adres e-mail i numer telefonu powoduje automatyczne pozbawienie Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu.

6.12. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administracja ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki.

6.13. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Administracja zobowiązana jest zaprzestać ich przetwarzania lub zapewnić zakończenie takiego przetwarzania (jeżeli przetwarzania danych osobowych dokonuje inna osoba działająca w imieniu Administracji), a jeżeli zachowanie danych osobowych nie jest już wymagane dla celów przetwarzania danych osobowych, zniszczyć dane osobowe lub zapewnić ich zniszczenie w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowego cofnięcia.

7. WIADOMOŚCI ISTOTNE Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

7.1 Dokumenty, odwołania, zawiadomienia i inne komunikaty wynikające z Umowy, w tym związane z jej zmianą lub rozwiązaniem, mogą być przesyłane na piśmie w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego, komunikacji zgodnie z umową między stronami o współdziałaniu elektronicznym podaną w sekcji "Umowa między stronami o współdziałaniu elektronicznym" w Ofercie. W szczególności poprzez przesłanie dokumentu elektronicznego, wiadomości na odpowiedni adres e-mail lub poprzez wymianę wiadomości za pośrednictwem myAlpari.

7.2 Każda wiadomość ma moc prawną tylko wtedy, gdy zostanie wysłana przez jedną ze Stron do drugiej za pośrednictwem Profilu Osobistego i (lub) na adresy e-mail wskazane w niniejszej Ofercie, w Profilu Osobistym Użytkownika, na osobiste wezwanie Użytkownika do Administracji za okazaniem dowodu tożsamości, lub za pośrednictwem tak samo określonych komunikatorów lub numerów telefonów (SMS-ów).

7.3 Każda korespondencja może być dostarczona osobiście lub wysłana listem poleconym i będzie uznana za otrzymaną przez adresata:

 • przy doręczeniu osobistym adresatowi lub jego przedstawicielowi - w dniu doręczenia;
 • w przypadku wysłania listem poleconym - w dniu określonym w pokwitowaniu potwierdzającym doręczenie danej przesyłki przez organizację telekomunikacyjną.

7.4 Wiadomość uważa się za doręczoną (odebraną przez adresata) także wtedy, gdy została ona odebrana przez adresata, ale na skutek okoliczności zależnych od adresata nie została mu przekazana lub adresat nie zapoznał się z nią.

8. POROZUMIENIE MIĘDZY UCZESTNIKAMI ELEKTRONICZNEJ INTERAKCJI

8.1 Zasady podane w niniejszym punkcie są wielostronnym porozumieniem wszystkich Użytkowników, którzy przyjęli Ofertę, zarówno między sobą, jak i z Administracją, jako uczestnikami (stronami) elektronicznej interakcji w kolejności ustalającej przypadki uznawania dokumentów elektronicznych (w tym podstawowych dokumentów księgowych) podpisanych zwykłym podpisem elektronicznym za równoważne z dokumentami w formie papierowej podpisanymi podpisem odręcznym.

8.2 Prosty podpis elektroniczny Użytkownika jest składany za pomocą określonego klucza prostego podpisu elektronicznego odpowiadającego danej metodzie wymiany dokumentów elektronicznych. Użytkownik zobowiązuje się do używania klucza prostego podpisu elektronicznego do podpisywania dokumentów elektronicznych swoim prostym podpisem elektronicznym.

8.3 Formowanie prostego podpisu elektronicznego Administracji odbywa się przy użyciu określonego klucza prostego podpisu elektronicznego, odpowiadającego danej metodzie wymiany dokumentów elektronicznych. Dokument elektroniczny uznaje się za podpisany prostym podpisem elektronicznym Administracji, jeżeli zostanie stwierdzony fakt posługiwania się przez Administrację kluczem prostego podpisu elektronicznego, który jest zbieżny z kluczem prostego podpisu elektronicznego Administracji, dostępnym w systemach informatycznych Administracji.

8.4 Prosty podpis elektroniczny Użytkownika poświadcza fakt podpisania dokumentu elektronicznego przez Użytkownika, a prosty podpis elektroniczny Administracji poświadcza fakt podpisania dokumentu elektronicznego przez Administrację.

8.5. Informacja w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego lub wiadomości elektronicznej ma moc prawną tylko wtedy, gdy zostanie przesłana na wskazane w Ofercie, myAlpari Użytkownika lub podczas osobistego odwołania Użytkownika do Administracji za okazaniem karty identyfikacyjnej na adres e-mail odbiorcy ze strony wysyłającej lub za pomocą tak samo określonych komunikatorów lub numerów telefonów (SMS-message) lub za pośrednictwem myAlpari.

8.6 Podstawowy podpis elektroniczny Strony znajduje się w samym Dokumencie Elektronicznym. Prosty podpis elektroniczny Użytkownika zawiera informacje wskazujące na osobę, która podpisała dokument elektroniczny (nazwisko, imię i patronimik, jeśli występuje, nick zarejestrowanego Użytkownika), datę i godzinę podpisania dokumentu elektronicznego. Prosty podpis elektroniczny Administracji zawiera informacje wskazujące na nazwisko, imię i patronimik (jeśli występuje) podpisującego dokument elektroniczny, jego stanowisko, datę i godzinę podpisania dokumentu elektronicznego.

8.7 Do weryfikacji zwykłego podpisu elektronicznego wykorzystywane jest oprogramowanie i sprzęt komputerowy oraz inne środki Administracji. Administracja odmawia przyjęcia dokumentu elektronicznego w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji prostego podpisu elektronicznego Użytkownika.

8.8 Fakt stworzenia dokumentu elektronicznego podpisanego prostym podpisem elektronicznym, a także fakt i wynik weryfikacji prostego podpisu elektronicznego oraz inne działania Administracji i Użytkownika są zapisywane w dziennikach elektronicznych w systemach informatycznych Administracji.

8.9 Użytkownik ma prawo otrzymać od Administracji papierową kopię podpisanego przez siebie dokumentu elektronicznego, na której widnieje informacja o podpisaniu dokumentu elektronicznego zwykłymi podpisami elektronicznymi Użytkownika i Administracji, pieczęć Administracji "za zgodność z oryginałem" oraz odręczny podpis Administracji.

8.10. Przy przekazywaniu informacji w formie plików elektronicznych w celu potwierdzenia ich autentyczności (niezmienności) można wykorzystać wartość cyfry kontrolnej.

8.11. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej przesłane przez jedną ze Stron z jej adresu e-mail na adres e-mail drugiej Strony uważa się za podpisane zwykłym podpisem elektronicznym w postaci adresu e-mail (loginu), który znajduje się w samej wiadomości elektronicznej, stosuje się klucz prostego podpisu elektronicznego (para login i hasło) zgodnie z zasadami ustalonymi przez operatora Usług Poczty Elektronicznej, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące Stronę, w imieniu której działa nadawca Dokument elektroniczny uważa się za podpisany prostym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Strony wysyłającej.

8.12. Na potrzeby niniejszej umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną ze Stron do drugiej za pośrednictwem komunikatora, uważa się za podpisane zwykłym podpisem elektronicznym w postaci identyfikatora użytkownika w komunikatorze, który jest zawarty w samej wiadomości elektronicznej, klucz do składania zwykłego podpisu elektronicznego (para login i hasło) jest stosowany zgodnie z zasadami określonymi przez operatora komunikatora, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące na Stronę, w imieniu której wiadomość elektroniczna jest wysyłana. Dokument elektroniczny uważa się za podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej w komunikatorze z identyfikatora Strony wysyłającej.

8.13. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną Stronę do drugiej Strony za pośrednictwem myAlpari, uznaje się za podpisane prostym podpisem elektronicznym w postaci Identyfikatora Użytkownika w myAlpari (login), który zawarty jest w samej wiadomości elektronicznej, klucz do składania prostego podpisu elektronicznego (para login i hasło) stosuje się zgodnie z zasadami, ustalonych przez Administrację w niniejszej Umowie, a wiadomość elektroniczna zawiera informacje wskazujące Stronę, w imieniu której Dokument elektroniczny został podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostanie stwierdzony fakt doręczenia wiadomości elektronicznej z Konta osobistego Strony wysyłającej.

8.14. Na potrzeby niniejszej Umowy informacje w formie elektronicznej, przesyłane przez jedną stronę do drugiej strony za pomocą wiadomości SMS, uważa się za podpisane prostym podpisem elektronicznym w postaci numeru telefonu komórkowego Użytkownika, podanego przy rejestracji, który znajduje się w samej wiadomości elektronicznej, klucz prostego podpisu elektronicznego (unikalny kod z wiadomości SMS) jest zastosowany zgodnie z zasadami ustalonymi przez Administrację w niniejszej Umowie, a wiadomość elektroniczna zawiera informację, wskazującą stronę, w imieniu której Użytkownik składa podpis. Dokument elektroniczny uznaje się za podpisany zwykłym podpisem elektronicznym, jeżeli zostaną stwierdzone fakty wysłania na numer telefonu komórkowego Użytkownika wiadomości SMS z unikalnym kodem oraz wykorzystania unikalnego kodu przez Użytkownika poprzez wpisanie go w specjalnym polu Serwisu do podpisywania dokumentu elektronicznego.

8.15. Informacje w formie elektronicznej podpisane zwykłym podpisem elektronicznym przez stronę wysyłającą będą uznawane przez strony za dokument elektroniczny równoważny dokumentowi papierowemu podpisanemu odręcznie przez odpowiednią stronę.

8.16. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności klucza prostego podpisu elektronicznego w postaci loginu i hasła z systemu informatycznego operatora poczty elektronicznej, komunikatora, myAlpari. W przypadku nieuprawnionego dostępu do podanego loginu i hasła, ich utraty lub ujawnienia osobom trzecim, strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę oraz podjąć działania mające na celu przywrócenie dostępu i/lub wymianę loginu i hasła.

8.17. Środki ochrony elektronicznej podejmowane przez Administrację nie gwarantują całkowitej ochrony informacji przed zniszczeniem lub przechwyceniem, jak również przed innymi możliwymi negatywnymi konsekwencjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że istnieją zagrożenia związane z przesyłaniem informacji w formie elektronicznej, w tym ryzyko nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby weryfikacji danych i Autoryzacji Użytkownika, naruszenia poufności klucza prostego podpisu elektronicznego i jego wykorzystania przez osoby trzecie.

8.18. Stosowanie prostego podpisu elektronicznego do podpisywania podstawowych dokumentów księgowych w formie elektronicznej jest dozwolone do czasu przyjęcia odpowiedniego federalnego standardu rachunkowości, który określi rodzaje podpisów elektronicznych stosowanych do podpisywania dokumentów księgowych. Jeżeli odpowiedni standard rachunkowości zabrania stosowania prostego podpisu elektronicznego do podpisywania podstawowych dokumentów księgowych w formie elektronicznej, niniejszy punkt Oferty zostanie rozwiązany bez konieczności rozwiązywania całej Oferty.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w sposób przewidziany prawem.

9.2 Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Serwisu z celami Użytkownika podczas korzystania z niego.

9.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

9.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z utratą i/lub ujawnieniem jego danych w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania, które doprowadziły do ujawnienia, utraty, kradzieży itp. swoich danych uwierzytelniających i innych informacji identyfikujących Użytkownika, jak również za wszelkie działania i/lub zaniechania osób trzecich, które wykorzystują dane uwierzytelniające Użytkownika, pod warunkiem, że sytuacja ta nie była zawiniona przez Administrację.

9.5 Administracja zapewnia podstawowe bezpieczeństwo informacyjne danych Użytkownika w granicach określonych przez zwykłe warunki. Administracja ponosi odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa informacji Użytkownika z winy Administracji.

9.6 Administracja nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za opóźnienia i zakłócenia spowodowane działaniami/niedziałaniem osób trzecich i/lub występujące z przyczyn niezależnych od Administracji.

9.7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług (w szczególności usług transmisji danych) niezbędnych do pracy z Serwisem, jeśli są one organizowane przez osoby trzecie niezaangażowane przez Administrację.

9.8 Użytkownik zgadza się, że do pracy online z Serwisem konieczne jest korzystanie z oprogramowania (przeglądarki internetowe, systemy operacyjne itp.) oraz sprzętu (telefony komórkowe, smartfony itp.) wyprodukowanego i dostarczonego przez osoby trzecie, a Administracja nie może ponosić odpowiedzialności za jakość ich pracy.

9.9 Użytkownik zgadza się, że żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów, ale błędy Administracji podlegają natychmiastowej korekcie na koszt Administracji.

9.10. W przypadku utraty danych spowodowanej działaniami Użytkownika, odzyskiwanie danych odbywa się na wniosek złożony do Administracji. Odzyskiwanie danych jest wykonywane tylko wtedy, gdy Administracja ma techniczne możliwości przywrócenia danych.

9.11. Strony nie mogą sprzedawać, przekazywać do czasowego wykorzystania i/lub ujawniać w jakikolwiek inny sposób danych osobowych użytkowników Serwisu osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.

9.12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie swoje celowe lub niezamierzone działania i/lub zaniechania, jak również za wszelkie działania i/lub zaniechania osób posługujących się jego danymi uwierzytelniającymi w Serwisie, związane z umieszczaniem i/lub rozpowszechnianiem informacji w Serwisie, uzyskiwaniem dostępu do zasobów osób trzecich poprzez korzystanie z Administracji, które spowodowały i/lub mogą spowodować naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa kraju jego zamieszkania, Unii Europejskiej lub USA, jak również za wszelkie szkody spowodowane przez wyżej wymienione działania i/lub zaniechania Administracji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za takie działania i/lub zaniechania Użytkownika lub osób posługujących się jego danymi uwierzytelniającymi, jak również za skutki takich działań i/lub zaniechań, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji z winy Administracji.

9.13. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie bezprawne działania i/lub zaniechania Użytkownika i/lub osób posługujących się jego danymi uwierzytelniającymi, które spowodowały jakiekolwiek szkody dla Administracji, w tym utratę reputacji biznesowej i zrekompensuje Administracji poniesione straty.

9.14. Rozwiązanie Umowy z inicjatywy którejkolwiek z jej stron nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty za Usługi Administracji świadczone w momencie takiego rozwiązania.

9.15. Jeżeli działania Użytkownika spowodowały roszczenia, pozwy osób trzecich i/lub nakazy zapłaty kar na rzecz Administracji od organów państwowych lub innych organów/organizacji/osób fizycznych w związku z naruszeniem praw osób trzecich i/lub przepisów prawa, Użytkownik zobowiązuje się, niezwłocznie na żądanie Administracji, do przekazania Administracji wszelkich żądanych informacji dotyczących zamieszczania i treści materiałów wykorzystywanych w Serwisie, do pomocy Administracji w rozstrzygnięciu takich roszczeń i pozwów, a także do

10. MAJOR SIŁY

10.1 Strona będzie zwolniona z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że należyte wykonanie umowy było niemożliwe z powodu siły wyższej, tj. nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i nieuniknionych okoliczności powstałych w trakcie realizacji Umowy i mających na nią wpływ, których nie można było racjonalnie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani uniknąć lub przezwyciężyć, jak również pozostających poza kontrolą Stron.

10.2 Okoliczności o charakterze siły nie do pokonania obejmują między innymi: działania militarne (wypowiedziana lub faktyczna wojna), niepokoje społeczne, masowe choroby (epidemie, pandemie itp.), strajki, blokady, klęski żywiołowe (trzęsienie ziemi, powódź, huragan itp.), pożary, akty terrorystyczne, przewroty, ograniczenia transportowe, zakazane środki państw, zakazane operacje handlowe, w tym w niektórych krajach w związku z przyjęciem sankcji międzynarodowych, a także wyłączenie urządzeń do przetwarzania danych.), pożaru, aktów terrorystycznych, sabotażu, ograniczeń transportowych, środków prohibicyjnych państw, zakazu prowadzenia operacji handlowych, w tym z poszczególnymi państwami, z powodu sankcji międzynarodowych, a także odłączenia centrów danych zlokalizowanych w kraju od globalnej sieci Internet oraz zablokowania serwerów lub połączeń przez organy nadzorcze.

10.3 Okoliczności o niemożliwej do przezwyciężenia sile nie obejmują w szczególności ryzyk związanych z przedsiębiorczością, takich jak naruszenie zobowiązań przez kontrahentów dłużnika, brak towarów potrzebnych do wykonania zobowiązań, brak niezbędnych środków finansowych dłużnika, a także kryzys finansowy i gospodarczy, zmiany kursów walut, dewaluacja waluty krajowej, działania przestępcze niezidentyfikowanych osób.

10.4 W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, każda ze Stron niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę na piśmie, w tym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej zgodnie z ustaleniami stron w zakresie komunikacji elektronicznej. Powiadomienie zawiera dane dotyczące charakteru i szacowanego czasu trwania okoliczności siły wyższej, ich wpływu na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. Jeżeli jest to możliwe, ale nie wymagane, do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty urzędowe potwierdzające istnienie tych okoliczności oraz przedstawiające ocenę ich wpływu na możliwość wykonania przez Stronę zobowiązań wynikających z Umowy.

10.5 W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, termin wykonania zobowiązań Strony wynikających z Umowy zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu działania tych okoliczności i ich skutków, o ile taka zmiana terminu będzie możliwa i/lub celowa.

10.6. Strona może odmówić wykonania Umowy z powołaniem się na niemożność wykonania zobowiązań wynikających z Umowy z powodu okoliczności siły wyższej, jeżeli zmiana warunków wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest niemożliwa i/lub niewykonalna, lub zaistniałe okoliczności siły wyższej i ich skutki działają nadal przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące, lub Strony nie uzgodniły alternatywnych sposobów wykonania Umowy. Strona inicjująca powiadomi drugą Stronę o odmowie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w rozsądnym terminie.

10.7 Jeżeli Strona odmówi wykonania Umowy z powołaniem się na niemożność jej wykonania z powodu okoliczności siły wyższej, żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony odszkodowania za ewentualne straty.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1 W przedsądowym i sądowym rozstrzyganiu sporów związanych z Ofertą i Umową, Administracja i wszelkie osoby fizyczne i prawne kierują się obowiązującymi przepisami prawa.

11.2 W przypadku sporów związanych z Ofertą i Umową, strony podejmą działania w celu ich przedsądowego rozstrzygnięcia poprzez skierowanie do drugiej strony pisemnego pozwu (żądania).

11.3 Jeśli strony nie rozstrzygną takich sporów w postanowieniu przedprocesowym, mogą one zostać przekazane do sądu państwowego w miejscu siedziby Administracji po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty złożenia pozwu (żądania).

12. Komunikacja z administracją

Adres e-mail: [email protected].

Mapa strony