Informacje prawne

Informacje prawne

1. CELE STRONY

1.1 Główne cele tej strony to https://pl.revieweek.com/ są:

1.1.1. Informowanie bez reklamy osoby prawne i osoby fizyczne (które zamierzają zamawiać, nabywać lub korzystać z towarów, robót, usług wyłącznie na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe i inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą; przedsiębiorcy indywidualni oraz podatnicy podatku od dochodów z działalności zawodowej) o:

 • producentów, wykonawców, importerów, sprzedawców, właścicieli agregatorów informacji, organizacji upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców, oraz o ich towarach, usługach i utworach (np. umieszczanie informacji o istnieniu organizacji, ale bez celu zwrócenia uwagi na taką organizację, kształtowania, podtrzymywania zainteresowania nią i jej promocji na rynku),
 • recenzje - pisemne wypowiedzi wyrażające osobisty emocjonalny i oceniający stosunek do zamawianych, nabywanych, używanych towarów, utworów i usług, a także do ich producentów, wykonawców, importerów, sprzedawców, właścicieli agregatorów informacji, autoryzowanych producentów (sprzedawców), organizacji lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców bez celu zwrócenia uwagi na przedmiot, bez kształtowania i podtrzymywania zainteresowania, promowania na rynku przedmiotu, o którym recenzja (np. zamieszczanie reklamacji 

1.1.2. Umieszczenie reklamy o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatów informacji, organizacjach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) lub indywidualnych przedsiębiorcach upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) oraz o ich towarach, usługach i utworach.

1.2 Kulturalna, pełna szacunku komunikacja jest mile widziana na stronie, aby odwiedzający mogli wymieniać się opiniami na temat producentów, wykonawców, importerów, sprzedawców, właścicieli agregatów informacji oraz ich towarów, usług i utworów.

1.3 Administracja strony, strona nie jest środkiem masowego przekazu.

2. PODSTAWA PRAWNA INFORMOWANIA

2.1 Zgodnie z ustawą:

 • Każdy ma zagwarantowaną wolność myśli i słowa.
 • Nikt nie może być zmuszany do wyrażania swoich opinii i przekonań ani do ich negowania.
 • Każdy ma prawo do swobodnego poszukiwania, otrzymywania, przekazywania, tworzenia i rozpowszechniania informacji wszelkimi legalnymi środkami. 

2.2 Korzystanie z praw i swobód człowieka i obywatela nie może naruszać praw i swobód innych osób; prawa i swobody człowieka i obywatela mogą być ograniczane przez prawo federalne tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony podstaw porządku konstytucyjnego, moralności, zdrowia, praw i zgodnych z prawem interesów innych osób, obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa.

2.3 Na podstawie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:

 • Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władzy publicznej i bez względu na granice.
 • Korzystanie z tych wolności może podlegać takim formalnościom, warunkom, ograniczeniom lub sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa narodowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, w celu zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, w celu ochrony zdrowia lub moralności, ochrony dobrego imienia lub praw innych osób, w celu zapobieżenia ujawnieniu informacji otrzymanych w zaufaniu lub w celu utrzymania autorytetu i bezstronności wymiaru sprawiedliwości.

2.4 Zgodnie z prawem:

 • Informacja - informacja (wiadomości, dane) niezależnie od formy, w jakiej jest prezentowana.
 • Obywatele (osoby fizyczne) i organizacje (osoby prawne) mają prawo do poszukiwania i uzyskiwania wszelkich informacji w dowolnej formie i z dowolnego źródła, z zastrzeżeniem wymogów ustanowionych przez ustawy federalne.
 • Ograniczenia dostępu do informacji są ustanawiane w ustawach federalnych w celu ochrony podstaw porządku konstytucyjnego, moralności, zdrowia, praw i zgodnych z prawem interesów innych osób oraz w celu zapewnienia obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa.

2.5 Reklama - informacja rozpowszechniana w dowolny sposób, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, skierowana do nieokreślonego kręgu osób i mająca na celu zwrócenie uwagi na przedmiot reklamy, ukształtowanie lub podtrzymanie zainteresowania nim oraz jego promocję na rynku.

2.6 Administracja strony https://pl.revieweek.com/ stanowi platformę do zamieszczania informacji od różnych osób, co samo w sobie nie jest zgodą Administracji z informacjami zamieszczonymi na stronie. Jednocześnie Administracja jest lub może być zobowiązana do usunięcia pewnych informacji. W zależności od treści informacji zamieszczonych na stronie Administracja ma również obowiązek kontaktowania się z odpowiednimi organami władzy publicznej w celu zapobieżenia lub stłumienia czynów zabronionych, udziału w postępowaniu w sprawie.

2.7 Obowiązek administracji zakładu https://pl.revieweek.com/ do usunięcia, z którego pochodzi informacja:

 • wymogi prawa federalnego (np. zakaz zniesławiania, nawoływania do prowadzenia działalności ekstremistycznej),
 • Orzeczenia sądów i innych organów państwowych, które weszły w życie (np. uznające informacje za oszczercze, ekstremistyczne).

3. PROCEDURA USUWANIA INFORMACJI

3.1 Administracja Strony jest zobowiązana do usunięcia recenzji, opinii, komentarza, inaczej wyrażonej myśli, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalne lub prawnie wprowadzoną w życie decyzję władzy publicznej. Przy usuwaniu Administracja stawia znak "Usunięto za naruszenie regulaminu strony.

3.2 Kopie stron serwisu recenzje, opinie, komentarze, inaczej wyrażone myśli, wykonane przed usunięciem słów, obrazów z serwisu, Administracja będzie przechowywać przez 3 (trzy) lata na wypadek roszczeń ze strony zainteresowanych.

3.3 Administracja strony, według własnego uznania, ma prawo do usunięcia każdej wyrażonej myśli, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalne lub decyzję władzy publicznej w całości lub w części bezpośrednio zawierającej takie informacje do usunięcia (np. usunąć tylko tę część recenzji, która zawiera profanację).

3.4 Usunięcie przez Administrację strony recenzji, opinii, komentarza, inaczej wyrażonej myśli w całości lub w części oznacza udzielenie ostrzeżenia osobie, która zamieściła taką informację, naruszenie regulaminu strony https://pl.revieweek.com/.

3.5 W przypadku dwukrotnego umieszczenia na stronie informacji zabronionej prawem lub orzeczeniem sądu (naruszenie regulaminu strony), Administracja ma prawo do bezterminowego zablokowania dostępu do strony osobie, która ją zamieściła, bez rekompensowania tej osobie kosztów reklamy na stronie lub innych strat, odszkodowań.

3.6 Administracja strony ma prawo zaproponować użytkownikowi zmianę awatara ("obrazka użytkownika"), zawierającego nielegalne informacje (takie jak wezwania do napadów i morderstw, nagie części ciała), na awatar z legalnymi informacjami. Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia takiej oferty, Administracja Serwisu bezterminowo blokuje temu użytkownikowi dostęp do serwisu bez zwrotu kosztów reklamy w serwisie lub innych strat, szkód.

3.7 Administracja strony ma prawo żądać odszkodowania za straty (szkody rzeczywiste i utracone korzyści) poniesione przez osobę, która zamieściła informację z naruszeniem prawa federalnego lub decyzji władzy publicznej w wyniku takiego zamieszczenia.

3.8 Administracja strony w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron internetowych osób trzecich, w tym za treść strony, do której użytkownik odsyła z naszej strony.

3.9 W przypadku pytań dotyczących usunięcia lub tymczasowego ukrycia informacji zamieszczonych na stronie, prosimy o kontakt za pośrednictwem osobistego konta na stronie lub drogą mailową: [email protected].

3.10 Administracja strony internetowej ma prawo żądać od osób kontaktujących się z nią lub umieszczających informacje na stronie internetowej dokumentów potwierdzających ich słowa (na przykład, w celu potwierdzenia zakupu towarów od organizacji, o której użytkownik pozostawił informację zwrotną, dostępności licencji, decyzji uprawnionego organu państwowego), a także podstawy prawnej wymogu usunięcia/zamieszczenia informacji w odniesieniu do normy prawa federalnego.

4) USUNIĘCIE INFORMACJI BEZ DECYZJI ORGANU

Administracja strony https://pl.revieweek.com/ musi usunąć następujące informacje ze strony internetowej, jeżeli zostaną one niezależnie odkryte lub na zgodny z przepisami i udokumentowany wniosek dowolnej osoby:

4.1 Propaganda lub agitacja nawołująca do nienawiści i wrogości społecznej, rasowej, narodowej lub religijnej; propaganda wojny, działań wojennych, przemocy, wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej.

4.2 O życiu prywatnym, tajemnicy osobistej i rodzinnej; tajemnicy korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej i innej.

4.3 Wyrażanie w sposób nieprzyzwoity, uwłaczający godności ludzkiej i moralności publicznej, wyraźnego braku szacunku dla społeczeństwa, państwa, oficjalnych symboli państwowych, Konstytucji lub organów sprawujących władzę państwową w kraju.

4.4. zawierających wezwania do masowych zamieszek, działań ekstremistycznych, udziału w imprezach masowych (publicznych) organizowanych z naruszeniem ustalonego porządku, fałszywych informacji o znaczeniu publicznym rozpowszechnianych pod pozorem rzetelnych wiadomości, zagrażających życiu i (lub) zdrowiu obywateli, mieniu, grożących masowym zakłóceniem porządku publicznego i (lub) bezpieczeństwa publicznego lub grożących zakłóceniem funkcjonowania lub zakłóceniem funkcjonowania urządzeń podtrzymujących życie,

4.5 Informacje poufne, do których dostęp jest ograniczony przez przepisy federalne. Do takich informacji należą:

4.5.1. tajemnica państwowa

4.5.2. informacje o faktach, zdarzeniach i okolicznościach z życia prywatnego obywatela, które pozwalają na określenie jego tożsamości (dane osobowe). W szczególności zabronione jest umieszczanie na stronie https://pl.revieweek.com/ dane osobowe osób trzecich (numery telefonów, adresy zameldowania w miejscu zamieszkania lub pobytu, adresy e-mail, numery kart bankowych, zdjęcia itp.), zdjęcia ich własności, korespondencję i negocjacje osób trzecich otrzymane z otwartych lub zamkniętych stron osobistych (nie biznesowych) osób trzecich w Internecie, podczas prywatnej korespondencji z nimi, niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą, od ich krewnych, znajomych BEZ pisemnej zgody na takie umieszczenie przez te osoby trzecie. Wyjątek: Indywidualny numer podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, główny numer rejestracji państwowej indywidualnego przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz patronimika tych osób, kierowników, założycieli, uczestników osób prawnych, osób uprawnionych do działania w imieniu osób prawnych bez pełnomocnictwa nie są traktowane jako poufne dane osobowe. Administracja serwisu, zarejestrowane w serwisie osoby mogą wykorzystywać do recenzji, przeglądów, komentarzy i innego wyrażania opinii dane osobowe osób trzecich w zakresie nie przekraczającym ilości informacji o osobach trzecich zawartych w publicznie dostępnych systemach informacji państwowej, katalogach (np. aktach spraw sądowych, książkach adresowych i telefonicznych)

4.5.3. tajemnicy śledztw i postępowań sądowych, informacji o osobach, w stosunku do których akty prawne kraju podjęły decyzję o zastosowaniu środków ochrony państwowej, a także informacji o środkach ochrony państwowej tych osób, jeżeli ustawodawstwo nie klasyfikuje tych informacji jako tajemnicy państwowej

4.5.4. tajemnice służbowe - informacje służbowe, do których dostęp jest ograniczony przez władze publiczne zgodnie z przepisami federalnymi

4.5.5. informacje związane z działalnością zawodową, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z Konstytucją i ustawami federalnymi (tajemnica lekarska, notarialna, adwokacka, tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej lub innej itp.) Informacje zamieszczone na stronie, uzyskane przez osoby fizyczne w ramach wykonywania obowiązków zawodowych lub przez organizacje w ramach prowadzenia określonych rodzajów działalności (tajemnica zawodowa), nie podlegają usunięciu ze strony, chyba że osoby te są zobowiązane przepisami federalnymi do zachowania poufności takich informacji.

4.5.6. tajemnica handlowa - informacja związana z działalnością handlową, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym i przepisami federalnymi

4.5.7. informacje o istocie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed oficjalnym ogłoszeniem informacji o nich

4.5.8. informacje zawarte w aktach osobowych osób skazanych, a także informacje dotyczące wykonania aktów sądowych, aktów innych organów i urzędników, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

4. 6. Usprawiedliwianie lub uzasadnianie dopuszczalności przemocy i/lub okrucieństwa lub zachęcanie do aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt. Przedstawione w formie obrazów lub opisów okrucieństwa, przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

4.7. z obrazami pornograficznymi, o charakterze pornograficznym, z wizerunkami nagich osób, przedstawionymi w formie obrazów lub opisów stosunków seksualnych. Wyjątek: przedmioty literatury, sztuki (kino, teatr, sztuki piękne itp.), jawnie wykorzystywane przez organizacje powołane przez władzę publiczną.

4.8 O metodach wytwarzania, używania, uprawiania, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami.

4.9 O sposobach popełnienia samobójstwa, z wezwaniami do popełnienia samobójstwa. 

4.10. Zagraniczna placówka medialna pełniąca funkcje zagranicznego agenta.

4.11. Usprawiedliwianie niezgodnego z prawem postępowania.

4.12. zawierające obsceniczny język, obsceniczne i obraźliwe obrazy, porównania i wyrażenia, w tym odnoszące się do płci, rasy, narodowości, zawodu, kategorii społecznej, wieku, języka osoby i obywatela, oficjalnych symboli państwowych (flagi, herby, hymny), symboli religijnych, obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków historycznych i kulturowych) narodów kraju oraz obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

4.13. Wyrażone w sposób nieprzyzwoity, poniżający honor i godność innej osoby.

4.14. zachęcanie dzieci do popełnienia czynów zagrażających ich życiu i (lub) zdrowiu, w tym uszczerbku na własnym zdrowiu, samobójstwa lub życia i (lub) zdrowia innych osób, lub mających na celu nakłonienie lub inne zaangażowanie dzieci w popełnienie takich czynów.

4.15. zdolne do nakłaniania dzieci do używania środków odurzających, substancji psychotropowych i (lub) odurzających, wyrobów tytoniowych, wyrobów zawierających nikotynę, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol, udziału w grach hazardowych, prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa

4.16. negowanie wartości rodzinnych, promowanie nietradycyjnych związków seksualnych i kształtowanie braku szacunku dla rodziców i/lub innych członków rodziny.

4.17. O małoletnim, który ucierpiał w wyniku bezprawnych działań (bezczynności), w tym nazwiska, imiona, patronimika, zdjęcia i nagrania wideo takiego małoletniego, jego rodziców i innych przedstawicieli ustawowych, datę urodzenia takiego małoletniego, nagranie audio jego głosu, miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, miejsce nauki lub pracy, inne informacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować takiego małoletniego.

4.18. wywołujących u dzieci strach, przerażenie lub panikę, w tym w postaci obrazów lub opisów w upokarzającej formie śmierci, choroby, samobójstwa, wypadku lub katastrofy bez użycia przemocy oraz (lub) ich skutków.

4.19. zawierające przedmioty praw autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje niezbędne do ich uzyskania z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w tym Internetu. W przypadku takich informacji umieszczonych na stronie internetowej bez jego zgody lub innej podstawy prawnej, właściciel praw ma prawo przesłać do Administracji strony internetowej oświadczenie o naruszeniu praw autorskich i/lub praw pokrewnych (zwane dalej oświadczeniem). Pozew może wysłać osoba upoważniona przez właściciela praw autorskich zgodnie z przepisami prawa. Wniosek powinien zawierać informacje o posiadaczu praw autorskich lub osobie upoważnionej przez posiadacza praw autorskich (jeśli wniosek jest wysyłany przez taką osobę) (zwanym dalej wnioskodawcą). W przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, dane paszportowe (seria i numer, data wydania), dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); w przypadku osoby prawnej - nazwa, lokalizacja i adres, dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); informacje o przedmiocie praw autorskich i (lub) praw pokrewnych umieszczone na stronie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; wskazanie strony serwisu, na której bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych umieszczono informacje zawierające te prawa; wskazanie, że uprawnionemu przysługują prawa do przedmiotu prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych, umieszczonego w serwisie bez zgody uprawnionego lub innej podstawy prawnej; wskazanie, że uprawnionemu przysługuje zgoda na umieszczenie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do ich uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych; zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych (w przypadku wnioskodawcy - osoby fizycznej). Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jej uprawnienia. W przypadku stwierdzenia niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku, Administracja ma prawo wysłać do wnioskodawcy wezwanie do wyjaśnienia podanych informacji w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu otrzymania wniosku. Wspomniane zawiadomienie może zostać wysłane do wnioskodawcy jednokrotnie. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca podejmuje działania mające na celu uzupełnienie brakujących informacji oraz poprawienie nieścisłości i błędów, a także przedkłada wyjaśnione informacje administracji obiektu. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania wniosku lub wyjaśnień od wnioskodawcy administracja terenu usuwa takie informacje. Wyjątek: Jeżeli Administracja posiada dowody potwierdzające legalność zamieszczenia na stronie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych lub informacji niezbędnych do jego uzyskania przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych, Administracja strony ma prawo nie podejmować powyższych działań i jest zobowiązana do przesłania wnioskodawcy zawiadomienia z odpowiednimi dowodami. Zasady te mają zastosowanie zarówno do uprawnionego, jak i licencjobiorcy, który otrzymał licencję wyłączną na przedmiot prawa autorskiego i (lub) praw pokrewnych.

4.20. reklama towaru, którego reklama jest zakazana tą metodą, w tym czasie lub w tym miejscu, jeżeli jest prowadzona pod pozorem reklamy innego towaru, którego znak towarowy lub usługowy jest identyczny lub łudząco podobny do znaku towarowego lub usługowego tego towaru, którego reklama podlega odpowiednim wymogom i ograniczeniom, a także pod pozorem reklamy producenta lub sprzedawcy takiego towaru.

4.21. Kształtowanie negatywnego stosunku do osób, które nie stosują reklamowanych produktów, lub potępianie takich osób.

4.22. ze wskazaniem, że przedmiot reklamy jest zatwierdzony przez władze państwowe lub lokalne albo ich urzędników.

4.23. Demonstrowanie procesów palenia tytoniu lub spożywania produktów zawierających nikotynę lub spożywania napojów alkoholowych.

4.24. Wykorzystanie wizerunków pracowników medycznych i farmaceutycznych.

4.25. wskazujące, że reklamowany produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem tkanki embrionu ludzkiego.

4.26 Ze wskazaniem na właściwości lecznicze, tj. pozytywny wpływ na przebieg choroby, przedmiotu reklamy, z wyjątkiem takiego wskazania w reklamie leków, usług medycznych, w tym metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji medycznej, wyrobów medycznych.

4.27. bez istotnych informacji o reklamowanym produkcie, warunkach jego zakupu lub użytkowania, jeżeli zniekształca to sens informacji i wprowadza w błąd konsumentów reklamy.

4.28) Bez określenia wskaźników kosztów przedmiotu reklamy w rublach.

4.29. W celu ochrony małoletnich przed nadużywaniem ich zaufania i brakiem doświadczenia, reklama jest niedozwolona:

4.29.1. dyskredytowanie rodziców i wychowawców, podważanie zaufania małoletnich do nich

4.29.2. zachęcanie małoletnich do namawiania rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego produktu

4.29.3. Tworzenie u nieletnich zniekształconego wyobrażenia o dostępności dóbr dla rodzin o dowolnym poziomie dochodów

4.29.4. wywoływanie u małoletnich wrażenia, że posiadanie reklamowanego produktu daje im preferencyjną przewagę nad rówieśnikami

4.29.5. powstawanie kompleksu niższości u nieletnich, którzy nie posiadają reklamowanego produktu

4.29.6. pokazywanie małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych, w tym zachęcających ich do popełnienia czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu

4.29.7. wyolbrzymianie poziomu umiejętności niezbędnych do stosowania reklamowanego produktu u osób małoletnich z grupy wiekowej, dla której produkt jest przeznaczony

4.29.8. powstawanie u nieletnich kompleksu niższości, związanego z ich zewnętrzną nieatrakcyjnością.

4.30. Reklamowanie towarów, których produkcja i (lub) sprzedaż są zabronione przez ustawodawstwo danego kraju:

4.30.1. środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, rośliny zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory oraz ich części zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory, a także potencjalnie niebezpieczne nowe substancje psychoaktywne

4.30.2. substancje i materiały wybuchowe, z wyjątkiem produktów pirotechnicznych

4.30.3. organy i (lub) tkanki ludzkie jako przedmiot zakupu i sprzedaży

4.30.4. towary podlegające rejestracji państwowej, w przypadku braku takiej rejestracji

4.30.5. towary podlegające obowiązkowej certyfikacji lub innemu obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wymaganiami przepisów technicznych, w przypadku braku takiej certyfikacji lub potwierdzenia zgodności, a także prace lub usługi w zakresie oceny (potwierdzenia) zgodności, w tym przyjmowanie i przegląd dokumentów wymaganych do wykonania tych prac i/lub usług, wykonywane przez osoby nieposiadające akredytacji w krajowym systemie akredytacji (jeżeli akredytacja taka jest przewidziana przepisami prawa

4.30.6. towary, do których produkcji i/lub sprzedaży wymagane są licencje lub inne specjalne zezwolenia, w przypadku braku takich zezwoleń

4.30.7. tytoń, wyroby tytoniowe i akcesoria do palenia, w tym fajki, szisze, bibułki papierosowe, zapalniczki

4.30.8. usługi medyczne w zakresie sztucznego przerywania ciąży

4.30.9. usługi przygotowania i napisania prac kwalifikacyjnych absolwentów, raportów naukowych dotyczących głównych wyników przygotowanych naukowych prac kwalifikacyjnych (dysertacji) oraz innych prac przewidzianych przez państwowy system atestacji naukowej lub niezbędnych do zaliczenia przez studentów atestacji pośredniej lub końcowej.

4. 31. oczywiście dla administracji serwisu, wszelkie nieprawdziwe informacje, jak również informacje niezgodne z rzeczywistością, szkalujące honor, godność lub reputację biznesową osoby. Administracja strony ma obiektywnie ograniczone możliwości określenia wiarygodności informacji zamieszczanych na stronie przez jej użytkowników. Ponadto, nałożenie takiej kontroli na administrację strony byłoby odstępstwem od konstytucyjnych gwarancji wolności słowa - administracja ma niewątpliwie obowiązek usunięcia zniesławiających informacji, jeśli ich nierzetelność nie budzi wątpliwości (w szczególności nie jest stwierdzona orzeczeniem sądu), a zatem w takich przypadkach przed orzeczeniem sądu administracja strony nie może ponosić odpowiedzialności za odmowę usunięcia odpowiednich informacji ze strony.

5. USUNIĘCIE INFORMACJI NA PODSTAWIE DECYZJI ORGANU

5.1 Administracja strony https://pl.revieweek.com/ jest zobowiązany do usunięcia ze strony wszelkich informacji wymienionych w poprzednim punkcie na podstawie prawomocnej decyzji organu władzy publicznej.

5.2 Odpowiednia decyzja organu władzy publicznej, która weszła w życie z mocy prawa, musi zostać przedstawiona Administracji strony przez osobę zainteresowaną usunięciem informacji. Jeżeli Administracja strony brała udział w postępowaniu przed organem administracji publicznej, jej wiedza o decyzji takiego organu administracji publicznej jest dorozumiana, nie jest dla niej wymagany odrębny dowód z dokumentu.

6. INFORMACJE OBRAŹLIWE

6.1 Obywatel ma prawo żądać przed sądem obalenia informacji uwłaczających jego czci, godności lub reputacji handlowej, chyba że osoba, która rozpowszechniła te informacje, udowodni, że są one prawdziwe. Ochrona czci, godności i reputacji biznesowej obywatela jest dopuszczalna na wniosek zainteresowanych nawet po jego śmierci.

6.2 Jeżeli nie można ustalić osoby, która rozpowszechniła nieprawdziwą informację o obywatelu lub informację dyskredytującą honor, godność lub interes obywatela, obywatel, w stosunku do którego taka informacja została rozpowszechniona, ma prawo odwołać się do sądu z oświadczeniem o uznaniu rozpowszechnionej informacji za nieprawdziwą.

6.3 Przepisy dotyczące ochrony reputacji biznesowej obywatela stosuje się odpowiednio do ochrony reputacji biznesowej osoby prawnej.

6.4 Sądowa ochrona czci, godności i reputacji biznesowej osoby, w stosunku do której rozpowszechniono zniesławiające informacje, nie jest wykluczona również w przypadkach, gdy nie można zidentyfikować osoby, która rozpowszechniła takie informacje (na przykład w przypadku wysyłania anonimowych listów do obywateli i organizacji lub rozpowszechniania informacji w Internecie przez osobę, której nie można zidentyfikować). Sąd w tym przypadku jest uprawniony, na wniosek osoby zainteresowanej, do uznania rozpowszechnianych w stosunku do niej informacji za nieprawdziwe, zniesławiające.

6.5 Właściwymi pozwanymi w procesach o ochronę czci, godności i reputacji przedsiębiorstwa są autorzy zniesławiających informacji, które nie odpowiadają rzeczywistości, a także osoby, które te informacje rozpowszechniły.

6.6. dystrybucja przez informację uwłaczającą czci i godności obywateli lub renomie gospodarczej obywateli i osób prawnych rozumie się opublikowanie takiej informacji w prasie, nadanie w radiu i telewizji, pokazanie w kronikach filmowych i innych środkach masowego przekazu, rozpowszechnienie w Internecie i za pośrednictwem innych środków telekomunikacji, określone w referencjach służbowych, wypowiedziach publicznych, wypowiedziach skierowanych do urzędników lub przekazanie w jakiejkolwiek formie, w tym ustnej, co najmniej jednej osobie. Przekazanie takich informacji osobie, której dotyczą, nie jest uznawane za ich rozpowszechnianie, jeżeli osoba, która je przekazała, podjęła wystarczające środki w celu zachowania poufności, tak aby nie stały się one znane osobom trzecim.

6.7. Niewłaściwa informacji są stwierdzeniami dotyczącymi faktów lub zdarzeń, które nie miały miejsca w rzeczywistości w czasie, do którego odnosi się kwestionowana informacja. Informacje zawarte w orzeczeniach i wyrokach sądowych, decyzjach organów postępowania przygotowawczego i innych dokumentach procesowych lub innych dokumentach urzędowych, na które przysługuje środek odwoławczy i zaskarżenie, których nie można uznać za nieprawdziwe w innym trybie sądowym ustanowionym przez ustawy.

6.8. SzkalującyW szczególności informacje zawierające zarzuty, że obywatel lub osoba prawna naruszyła obowiązujące prawo, dopuściła się nieuczciwości, niewłaściwego, nieetycznego zachowania w życiu osobistym, publicznym lub politycznym, działała w złej wierze przy prowadzeniu działalności przemysłowej lub gospodarczej, naruszyła zasady etyki biznesu lub zwyczaje obrotu gospodarczego, które umniejszają honor i godność obywatela lub reputację biznesową obywatela lub osoby prawnej.

6.9. Podobnie jest w przypadku dwóch pozostałych:

 • stwierdzenia faktów, które można zweryfikować jako prawdziwe,
 • oceny wartościujące, opinie i przekonania, które nie podlegają ochronie sądowej, gdyż jako wyraz subiektywnych opinii i poglądów oskarżonego nie mogą być sprawdzone pod kątem zgodności z rzeczywistością.

Mapa strony