Informacje prawne

Opublikowano:28 grudnia 2020 Aktualizacja:4 stycznia 2024

1. CELE STRONY

1.1 Główne cele tej strony to https://pl.revieweek.com/ są:

1.1.1. Informowanie bez reklamy osoby prawne i osoby fizyczne (które zamierzają zamawiać, nabywać lub korzystać z towarów, robót, usług wyłącznie na potrzeby osobyste, rodzinne, domowe i inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą; przedsiębiorcy indywidualni oraz podatnicy podatku od dochodów z działalności zawodowej) o:

 • producentów, wykonawców, importerów, sprzedawców, właścicieli agregatorów informacji, organizacji upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) lub upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców, oraz o ich towarach, usługach i utworach (np. umieszczanie informacji o istnieniu organizacji, ale bez zwrócenia uwagi na taką organizację, kształtowania, podtrzymywania zainteresowania nią i jej promocji na rynku),
 • recenzje – pisemne wypowiedzi wyrażające osobisty emocjonalny i oceniający stosunek do zamawianych, nabywanych, używanych towarów, utworów i usług, a także do nich producentów, wykonawców, importerów, sprzedawców, właścicieli agregatorów informacji, autoryzowanych producentów (sprzedawców), organizacji lub upoważnionych przez producenta (sprzedawcę) indywidualnych przedsiębiorców bez celu zwrócenia uwagi na przedmiot, bez kształtowania i podtrzymywania zainteresowania, promowania na rynku przedmiotu, o którym recency (np. zamieszczanie reklamacji 

1.1.2. Umieszczenie reklamy o producentach, wykonawcach, importerach, sprzedawcach, właścicielach agregatów informacji, organizacjach upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) lub indywidualnych przedsiębiorcach upoważnionych przezcenta (sprzedawcę) oraz o ich towarach, usługach i utworach.

1.2 Kulturalna, pełna szacunku komunikacja jest mile widziana na stronie, aby odwiedzający mogli wymieniać się opiniami na temat producentów, wykonawców, importerów, sprzedawców, właścicieli agregatów informacji oraz ich towarów, usług i utworów.

1.3 Administracja stron, strona nie jest środkiem masowego przekazu.

2. PODSTAWA PRAWNA INFORMOWANIA

2.1 Zgodnie z ustawą:

 • Każdy ma zagwarantowaną wolność myśli i słowa.
 • Nikt nie może być zmuszany do wyrażania swoich opinii i przekonań ani do ich negowania.
 • Każdy ma prawo do swobodnego poszukiwania, otrzymywania, przekazywania, tworzenia i rozpowszechniania informacji wszelkimi legalnymi środkami. 

2.2 Korzystanie z praw i swobód człowieka i obywatela nie narusza praw i swobód innych osób; prawa i wolności człowieka i obywatela mogą być ograniczone przez ustawę federalną tylko w zakresie niezakazanym dla ochrony prawa konstytucyjnego, moralności, zdrowia, praw i interesów innych osób, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa państwa.

2.3 Na podstawie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:

 • Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władzy publicznej i bez względu na granice.
 • Korzystanie z tych wolności może podlegać takim formalnościom, warunkom, ograniczeniom lub sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa narodowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, w welu zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, w celu ochrony zdrowia lub moralności, ochrony dobrego imienia lub praw innych osób, w celu zapobieżenia ujawnieniu informacji otrzymanych w zaufaniu lub w celu utrzymania autorytetu i bezstronności wymiaru sprawiedliwości.

2.4 Zgodnie z prawem:

 • Informacja – informacja (wiadomości, dane) niezależnie od formy, w jakiej jest prezentowana.
 • Obywatele (osoby fizyczne) i organizacje (osoby prawne) mają prawo do poszukiwania i uzyskiwania wszelkich informacji wowolnej formie i z dowolnego źródła, zastrzeżenen wymogów wymunowych przez ustawy federalne.
 • Ograniczenia dostępu do informacji są stanawiane w ustanawianych w środkach federalnych w celu ochrony podstaw porządku konstytucyjnego, moralności, zdrowia, praw i zgodnych z prawem interesów innych osób oraz zapewnienia obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa.

2.5 Reklama – informacja rozpowszechniana w dowolny sposób, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, Informacja jest dostosowana do określonej liczby osób i ma na celu podniesienie świadomości na temat przedmiotu rekultywacji, promocję rekultywacji oraz promocję produktu na rynku.

2.6 Administracja stron https://pl.revieweek.com/ stanowi platformę do zamieszczania informacji od różnych osób, co samo w sobie nie jest zgodne Administracji z informacjami zamieszczonymi na stronie. Jednocześnie Administracja jest lub może być zobowiązana do usunięcia pewnych informacji. W zależności od treści informacji zamieszczonych na stronie Administracja ma również obowiązek kontaktowania się z odpowiednimi organami władzy publicznej w celu zapobieżenia lub stłumienia czynów zabronionych, udziału w postępowaniu w sprawie.

2.7 Obowiązek administracji zakładu https://pl.revieweek.com/ do usunięcia, z którego pochodzi informacja:

 • wymogi prawa federalnego (np. zakaz zniesławiania, nawoływania do prowadzenia działalności ekstremistycznej),
 • Orzeczenia sądów i innych organów państwowych, które weszły w życie (np. uznające informacje za oszczercze, ekstremistyczne).

3. PROCEDURA USUWANIA INFORMACJI

3.1 Strony Administracja jest zobowiązana do usunięcia recenzji, opinii, komentarzy, inaczej wyrażonej myśli, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalne lub prawnie wprowadzoną w życie decyzję władzy publicznej. Przy usuwaniu Administracja stawia znak „Usunięto za naruszenie regulaminu strony.

3.2 Kopie serwisu recenzje, opinie, komentarze, inaczej wyrażone myśli, wykonane przed usunięciem słów, obrazy z serwisu, Administracja będziezechowywa przez 3 (trzy) lata na wypadek roszczeń ze strony zainteresowanych.

3.3 Administracja strony, według własnego uznania, ma prawo do usunięcia każdej wyrażonej myśli, która zawiera informacje do usunięcia jako naruszające prawo federalnej lub decyzję władzy publicznej w całości lub części bezpośrednio zawierające takie informacje do usunięcia (np. usunąć tylko tę część recenzji, która zawiera profanację).

3.4 Usunięcie przez Administrację strony recenzji, opinii, komentarzy, inaczej wyrażonej myśli w całości lub w części oznacza udzielenie ostrzeżenia osobie, która zamieściła taką informację, naruszenie regulaminu strony https://pl.revieweek.com/.

3.5 W przypadku dwukrotnego umieszczenia na stronie informacji zabronionej prawem lub orzeczeniem sądu (naruszenie regulaminu strony), Administracja ma prawo do bezterminowego zablokowania dostępu do osoby zamieściła, bez rekompensowania tej osobie kosztów reklamy na stronie lub innych strat, odszkodowań.

3.6 Administracja strony ma prawo zaproponować użytkownikowi zmianę awatara („obrazka użytkownik”), zawierającego nielegalne informacje (takie jak wezwania do napadów i morderstw, nagie części ciała), na awatar z legalnymi informacjami. Jeśli użytkownik odmówi przyjęcia takiej oferty, Administracja Serwisu bezterminowo blokuje temu użytkownikowi dostęp do serwisu bez zwrotu kosztów reklamy w serwisie lub innych strat, szkód.

3.7 Administracja ma prawo żądać odszkodowania za straty (szkody rzeczywiste i utracone korzyści) poniesione przez osobę, która zamieściła informację z naruszeniem prawa federalnego lub decyzji władzy publicznej wyniku takiego zamieszczenia.

3.8 Administracja strony w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron internetowych osób trzecich, w tym za treść strony to której użytkownik odsyła z naszej strony.

3.9 W przypadku pytań dotyczących usunięcia lub tymczasowego ukrycia informacji zamieszczonych na stronie, prosimy o kontakt za pośrednictwem osobistego konta na stronie lub drogą mailową: [email protected].

3.10 Administracja strony internetowej jest uprawniona do żądania od każdej osoby kontaktującej się ze stroną lub umieszczającej informacje na stronie internetowej dokumentów świadczących o przysługujących jej prawach (np. w celu zakupu towarów od organizacji, o której użytkownik pozostawił informację zwrotną, dostępności licencji, decyzji uprawnionego organu państwowego), a także podstawy prawnej wymogu usunięcia/zamieszczenia informacji w odniesieniu do normy prawa federalnego.

4) USUNIĘCIE INFORMACJI BEZ DECYZJI ORGANU

Administracja stron https://pl.revieweek.com/ musi usunąć następujące informacje ze strony internetowej, jeżeli zostaną one niezależnie odkryte lub na zgodny z przepisami i udokumentowany wniosek dowolnej osoby:

4.1 Propaganda lub agitacja nawołująca do nienawiści i wrogości społecznej, rasowej, narodowej lub religijnej; propaganda wojny, działań wojennych, przemocy, wyższości społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej.

4.2 O życiu prywatnym, tajemnicy osobistej i rodzinnej; tajemnicy korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej i innej.

4.3 Wyrażanie w sposób nieprzyzwoity, uwłaczający godności ludzkiej i moralności publicznej, wyraźnego braku szacunku dla społeczeństwa, państwa, oficjalnych symboli państwowych, Konstytucji lub sprawujący władzę państwową w kraju.

4.4. zawierających wezwania do masowych zamieszek, działań ekstremistycznych, udziału w imprezach masowych (publicznych) organizowanych z naruszeniem ustalonego porządku, fałszywych informacji o znaczeniu publicznym rozpowszechnianych pod pozorem rzetelnych wiadomości, zagrażających więzi żywatelnych i (lub) zdrowi obywateli, mieniu, grożących mascowym zakłóceniem porządku publicznego i (lub) bezpieczeństwa publicznego lub grożączenie zakłócenia funkcjonowanych z zakłóconym urządzieży,

4.5 Informacje poufne, do których dostęp jest ograniczony przez przepisy federalne. Do takich informacji należą:

4.5.1. tajemnica państwowa

4.5.2. informacje o faktach, zdarzeniach i okolicznościach z życia prywatnego obywatela, które pozwalają na określenie jego tożsamości (dane osobowe). W szczególności zabronione jest umieszczanie na stronie https://pl.revieweek.com/ dane osobowe osób trzecich (numery telefonów, adresy zameldowania wiejscu zamieszkania lub pobytu, adresy e-mail, numery kart bankowych, zdjęcia itp.), zdjęcia ich własności, korespondencję i negocjacje osób trzecich otrzymane z otwartych lub zamkniętych osobistych (nie biznesowych) osób trzecich w Internecie, prywatnej korespondencji z nimi, niezwiązanej z ich działalnością gospodarczą, od ich krewnych, znajomych BEZ pisemnej zgody na takie umieszczenie przez te osoby trzecie. Wyjątek: Indywidualny numer podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, główny numer rejestracji państwowej indywidualnego przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz patronimika tych osób, kierowników, założycieli, uczestników osób prawnych, osób uprawnionych do działania w imieniu osób prawnych bez pełnomocnictwa nie są traktowane jako poufne dane osobowe. Administracja serwisu, zarejestrowane w serwisie osoby mogą wykorzystywać do recenzji, przeglądów, komentarzy i innego wyrażania opinii dane osobowe osobob trzecich w zakresie nie przekraczającym ilości informacji osobach trzecich zawartych w publicznie dostępnych informacjach państwowej, katalogach (np. aktach spraw sądowych, książkach adresowych i telefonicznych)

4.5.3. tajemnicy śledztw i postępowań sądowych, informacji osobach, w stosunku do których akty prawne kraju podjęły decyzję o zastosowaniu środków ochrony państwowej, także informacje o środkach ochrony państwowej tych osób, jeżeli ustawodawstwo nie klasyfikuje tych informacji jako tajemnicy państwowej

4.5.4. tajemnice służbowe – informacje służbowe, do których dostęp jest ograniczony przez władze publiczne zgodnie z przepisami federalnymi

4.5.5. Informacje związane z działalnością zawodową, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z konstytucją i ustawami federalnymi (tajemnica lekarska, (notarialna, adwokacka, tajemnica korespondencji, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej, telegraficznej lub innej itp.) Informacje zamieszczone na stronie, uzyskane przez osoby fizyczne w ramach wykonywania obowiązków zawodowych lub organizacji w ramach prowadzenia określonych rodzajów działalności (tajemnica zawodowa), nie podlegają usunięciu z zybą z zostać, chyba że osoby te są zobowiązane przepisami federalnymi do zachowania poufności takich informacji.

4.5.6. tajemnica handlowa – informacja związana z działalnością handlową, do której dostęp jest ograniczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym i przepisami federalnymi

4.5.7. informacje o istocie wynalazku, wzorze użytkowym lub wzorze przemysłowym przed oficjalnym ogłoszeniem informacji o nich

4.5.8. informacje zawarte w aktach osobowych osób skazanych, a także informacje dotyczące wykonania aktów sądowych, aktów innych organów i urzędników, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

4. 6. Usprawiedliwianie lub uzasadnianie dopuszczalności przemocy i/lub okrucieństwa lub zachęcanie do aktów przemocy wobec ludzi lub zwierząt. Przedstawione w formie obrazów lub opisów okrucieństwa, przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

4.7. z obrazami pornograficznymi, o charakterze pornograficznym, z wizerunkami nagich osób, przedstawionymi w formie obrazów lub opisów stosunków seksualnych. Wyjątek: przedmioty literatury, sztuki (kino, teatr, sztuki piękne itp.), jawnie wykorzystywane przez organizacje powołane przez władzę publiczną.

4.8 O metodach wytwarzania, używania, uprawiania, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami.

4.9 O sposobach popełnienia samobójstwa, z wezwaniami do popełnienia samobójstwa. 

4.10. Zagraniczna placówka medialna pełniąca funkcje zagranicznego agenta.

4.11. Usprawiedliwianie niezgodnego z prawem postępowania.

4.12. zawierające obsceniczny język, obsceniczne i obraźliwe obrazy, porównania i wyrażenia, w tym odnoszące się do płci, ras, narodowości, zawodu, kategorii społecznej, wieku, jzyka osoby i obywatela, oficjalnych symboli państwowych (flagi, herby, hymny), symbole religijne, obiekty dziedzictwa kulturowego (zabytki historyczne i kulturowe) narodów kraju oraz obiekty dziedzictwa kulturowego wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.

4.13. Wyrażone w sposób nieprzyzwoity, poniżający honor i godność innej osoby.

4.14. zachęcanie dzieci do popełnienia czynów zagrażających ichżyciu i (sub) zdrowiu, w tym uszczerbku na własnym zdrowiu, samobójstwa lub życia i (lub) zdrowia innych osób, lub mających na celu nakłonienie lub inne zaangażowanie dzieci w popełnienie takich czynów.

4.15. zdolne do nakłaniania dzieci do używania środków odurzających, substancji psychotropowych i (lub) odurzających, wyrobów tytoniowych, wyrobów zawierających nikotynę, wyrobów alkoholowych i zawierających alkohol, udziału w grach hazardowych, prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa

4.16. negowanie wartości rodzinnych, promowe nietradycyjnych związków seksualnych i kształtowanie braku szacunku dla rodziców i/lub innych członków rodziny.

4.17. O małoletnim, który ucierpiał w wyniku bezprawnych działań (bezczynności), w tym nazwiska, imiona, patronimika, zdjęcia i nagrania wideo takiego małoletniego, jego rodziców i innych przedstawicieli ustawowych, data urodzenia takiego małoletniego, nagranie audio jego głosu, miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu, miejsce nauki lub pracy, inneacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować takiego małoletniego.

4.18. wywołujących u dzieci strach, przerażenie lub panikę, w tym w postaci obrazów lub opisów w upokarzającej formie śmierci, choroby, samobójstwa, wypadku lub katastrofy bez użycia przemocy oraz (lub) ich skutków.

4.19. zawierające przedmioty praw autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje niezbędne do ich uzyskania zykorzystaniem sieci teleinformatycznych, w tym Internetu. W przypadku takich informacji umieszczonych na stronie Internetowej bez jego zgody lub innej podstawy prawnej, właściciel praw ma prawo przesłać do Administracji Internetowej oświadczenie o naruszeniu praw autorskich i/lub pokrewnych (zwane dalej oświadczeniem). Pozew może wysłać osobę upoważnioną przez właściciela praw autorskich zgodnie z przepisami prawa. Wniosek powinien zawierać informacje o posiadaczu praw autorskich lub osobie upoważnionej przez posiadacza praw autorskich (jeśli wniosek jest wysyłany przez taką osobę) (zwanym dalej wnioskodawcą). W przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, dane paszportowe (seria i numer, dane wydania), dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); w przypadku osoby prawnej – nazwa, lokalizacja i adres, dane kontaktowe (numery telefonu i (lub) faksu, adres e-mail); informacje o przedmiocie praw autorskich i (lub) pokrewnych umieszczonych na stronie bez zgody właściciela praw autorskich lub innej podstawy prawnej; oświadczenie, że na serwerze zainstalowano informacje o prawach autorskich i (lub) pokrewnych lub informacje, które nie są dostępne dla użytkownika na stronie teleinformatycznych siecyi wykorzystanii umieszczono informacje zawierające tej za prawa; wskazanie, że uprawnionemu przysługują prawa do przedmiotu prawa autorskiego i (lub) pokrewnych, umieszczonego w serwisie bez zgodnie z uprawnionego lub innej podstawy prawnej; wskazanie, że uprawnionemu przysługuje zgoda na umieszczenie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) pokrewnych lubacji niezbędnych do ich uzyskania przez wykorzystanie sieci teleinformatycznych; Zgoda wnioskodawcy na ujawnienie jego danych osobowych (w przypadku wnioskodawcy – osoby fizycznej). Jeżeli wniosek składa osoboda upoważniona, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jejjwnienia. W przypadku stwierdzenia niepełnych informacji, nieścisłości lub błędów we wniosku, Administracja ma prawo wysłać do wnioskodawcy wezwanie do wyjaśnienia podanych informacji w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu otrzymania wniosku. Wspomniane zawiadomienie może zostać wysłane do wnioskodawcy jednokrotnie. Wiągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania takiego powiadomienia, Wnioskodawca podejmuje działające mające na zainstalowanych brakujących informacji oraz poprawienie nieścisłości i błędów, a także przedkłada wyjaśnione informacje administracji obiektu. Wiągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania wniosku lub wyjaśnień od wnioskodawcy administracja terenu usuwa takie informacje. Wyjątek: Jeżeli Administracja posiada dowody potwierdzające legalność zamieszczenia na stronie informacji zawierających przedmiot prawa autorskiego i (lub) pokrewnych lub informacji niezbędnych do jego uzyskania przy wykorzystaniu teleinformatycznych sieci, Administracja strony ma podejmować powyższych działań i jest zobowiązana do przesłania wnioskodawcy zawiadomienia z odpowiednimi dowodami. Dokumenty te nie mogą być wykorzystywane przez żadną osobę, która nie jest stroną umowy, ani przez żadnego posiadacza licencji, który nie jest stroną w sprawie praw autorskich i (lub) pokrewnych.

4.20. towaru reklama, którego reklama jest zakazana tą metodą, w tym czasie lub tym miejsku, jeżeli jest wadzona pod pozorem reklamy innego towaru, którego znak towarowy lub usługowy jest identyczny lub łudząco podobny do znaku towarowego lub usługowego tego towaru, którego reklama podlega odpowiednim wymogom i ograniczeniom, a także pozorem reklamy produktora lub sprzedawcy takiego towaru.

4.21. Kształtowanie negatywnego stosunku do osób, które nie stosują reklamowanych produktów, lubępianie takich osób.

4.22. ze wskazaniem, że przedmiot reklamy jest zatwierdzony przez władze państwowe lokalne albo ich urzędników.

4.23. Demonstrowanie procesów palenia tytoniu lub spożywania produktów zawierających nikotynę lub spożywania napojów alkoholowych.

4.24. Wykorzystanie wizerunków pracowników medycznych i farmaceutycznych.

4.25. wskazujące, że reklamowany produkt jest wytwarzany z wykorzystaniem tkanki embrionu ludzkiego.

4.26 Ze wskazaniem na właściwości lecznicze, tj. pozytywny wpływ na przebieg choroby, przedmiotu reklamy, z wyjątkiem takiego wskazania w reklamie leków, usług medycznych, w tym metod zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji medycznej, wyrobów medycznych.

4.27. bez istotnych informacji o reklamowanym produkcie, warunkach jego zakupu lub użytkowania, jeżeli zniekształca to sens informacji i wprowadza w błąd konsumentów reklamy.

4.28) Bez określenia wskaźników kosztów przedmiotu reklamy w rublach.

4.29. Welu ochrony małoletnich przed nadużywaniem ich zaufania i brakiem doświadczenia, reklama jest niedozwolona:

4.29.1. dyskredytowanie rodziców i wychowawców, podważanie zaufania małoletnich do nich

4.29.2. zachęcanie małoletnich do namawiania rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego produktu

4.29.3. nieletnich zniekształconego wyobrażenia o dostępności dóbr dla rodziny o dowolnym poziomie dochodów

4.29.4. wywoływanie u małoletnich wrażenia, że posiadanie reklamowanego produktu daje im preferencyjną przewagę nad rówieśnikami

4.29.5. powstawanie kompleksu niższości u nieletnich, którzy nie posiadają reklamowanego produktu

4.29.6. pokazywanie małoletnich w sytuacjach niebezpiecznych, w tym zachęcających ich do popełnienia czynów zagrażających ich życiu i/lub zdrowiu, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu

4.29.7. wyolbrzymianie poziomu umiejętności niezbędnych do stosowania reklamowanego produktu u osób małoletnich z grupy wiekowej, dla której produkt jest przeznaczony

4.29.8. powstawanie u nieletnich kompleksu niższości, związanego z ich zewnętrzną nieatrakcyjnością.

4.30. Reklamowanie towarów, których produkcja i (lub) sprzedaż są zabronione przez ustawodawstwo danego kraju:

4.30.1. środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, rośliny zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe i ich prekursory oraz ich części zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe lub ich prekursory, a także potencjalnie niebezpieczne nowe substancje psychoaktywne

4.30.2. substancje i materiały wybuchowe, z wyjątkiem produktów pirotechnicznych

4.30.3. organy i (lub) tkanki ludzkie jako przedmiot zakupu i sprzedaży

4.30.4. towary podlegające rejestracji państwowej, w przypadku braku takiej rejestracji

4.30.5. towary przedkładające obowiązkową certyfikację lub innem obowiązkowem potwierdzeniu zgodności z wymaganami przepisów technicznych, w przypadku braku takiej certyfikacji lub potwierdzenia zgodności, a także prace lub usługi w korzeni (potwierdzenia) zgodności, w tym przyjmowanie i przegląd dokumentów wymaganych wykonących pracę i/lub usługi, wykorzystywane przez osobyadające akredytacji w krajowych systemach akredytacji (jeżeli akredytacja so jest przezidziana przepisami prawa

4.30.6. towary, do których produkcji i/lub sprzedaży wymagane są licencje lub inne specjalne zezwolenia, w przypadku braku takich zezwoleń

4.30.7. tytoń, wyroby tytoniowe i akcesoria do palenia, wm fajki, szisze, bibułki papierosowe, zapalniczki

4.30.8. usługi medyczne w zakresie sztucznego przerywania ciąży

4.30.9. usługi przygotowania i napisania prac kwalifikacyjnych absolwentów, naukowych dotyczących głównych wyników przygotowanych prac kwalifikacyjnych (dysertacji) oraz innych prac przewidzianych przez pawnej system atestacji naukowej lub niezbędnych do zaliczenia przez studentów atestacji pośredniej lub końcowej.

4. 31. oczywiście dla administracji serwisu, wszelkie nieprawdziwe informacje, jak również informacje niezgodne z rzeczywistością, szkalujące honor, godność lub reputację biznesową osoby. Administracja strony ma obiektywnie ograniczone możliwości określenia wiarygodności informacji zamieszczanych na stronie przez jej użytkowników. Ponadto, nałożenie takiej kontroli na administrację strony byłoby odstępstwem od konstytucyjnych gwarancji wolności słowa – administracja ma niewątpliwie obowiązek usunięcia zniesławiających informacji, jeśli nierzetelności nie budzi wątplioweści (w szczególności nie jest stwierdzona orzeczeniem sądu), a zatem w takim przyzypadku przed orzeczeniem sądu administracja nie może ponosić odpowiedzialności za odmowę usunięcia odpowiednich informacji z strony.

5. USUNIĘCIE INFORMACJI NA PODSTAWIE DECYZJI ORGANU

5.1 Administracja stron https://pl.revieweek.com/ jest zobowiązany do usunięcia ze strony wszelkich informacji wymienionych w poprzednim punkcie na podstawie prawomocnej decyzji organu władzy publicznej.

5.2 Odpowiednia decyzja organu władzy publicznej, która weszła w życie z mocy prawa, musi zostać przedstawiona Administracji przez osobę zainteresowaną usunięciem informacji. Jeżeli Administracja stronła udział w postępowaniu przed administracją publiczną, jej wiedza o decyzji takiego administratora publicznego jest dorozumiana, nie jest dla niej wymagany odrębny dowód z dokumentu.

6. INFORMACJE OBRAŹLIWE

6.1 Obywatel ma prawo żądać przed sądem obalenia informacji uwłaczających jego czci, godności lub reputacji handlowej, chyba że osoba, która rozpowszechniła te informacje,udowodniła, że się one prawdziwe. Ochrona czci, godności i reputacji biznesowej obywatela jest dopuszczalna na wniosek zainteresowanych nawet po jego śmierci.

6.2 Jeżeli nieżna ustalić osoby, która rozpowszechniła nieprawdziwą informację o obywatelu lub informację dyskredytującą honor, godność lub interes obywatela, obywatela, wówczas którego taka informacja została rozpowszechnaże, ma prawo odwołać się do sądu z oświadczeniem o uznaniu rozpowszechnionej informacji za nieprawdziwą.

6.3 Przepisy dotyczące ochrony reputacji biznesowej obywatela stosuje się odpowiednio do ochrony reputacji biznesowej osoby prawnej.

6.4 Sądowa ochrona czci, godności i reputacji biznesowej osoby, w stosunku do której rozpowszechniono zniesławiające informacje, nie jest wykluczona również w przyzypadkach, gdy nie można zidentyfikować osoby, która rozpowszechniła takie informacje (na przykład w przypadku wysyłania anonimowych listów do obywateli i organizacji lub rozpowszechniania informacji internetowych przez osobę, której nieżna zidentyfikować). Sąd w tym przypadku jest uprawniony, na wniosek osoby zainteresowanej, do uznania rozpowszechnianych w stosunku do niej informacji za nieprawdziwe, zniesławiające.

6.5 Właściwymi pozwanymi w procesie ochrony o czci, godności i reputacji przedsiębiorstwa są autorzy zniesławiających informacji, które nie odpowiadają rzeczywistości, a także osoby, które te informacje rozpowszechniły.

6.6. dystrybucja Przez informację uwłaczającą czci i godności obywateli lub renomie gospodarczej obywateli i osób prawnych rozumie się opublikowanie takich informacji w prasie, nadanie w radiu i telewizji, pokazanie w kronikach filmowych i innych środkach masowego przekazu, rozpowszechnienie w Internecie i za pośrednictwem innych środków telekomunikacji, określone w referencjach służbowych, wypowiedziach publicznych, wypowiedziach skierowanych do urzędników lub przekazanie w jakiejkolwie formie, tym ustnej, co najmniej jednej osobie. Przekazanie takich informacji osobie, której dotyczą, nie jest uznawane za ich rozpowszechnianie, jeżeli osoba, która jezekazała, podjęła wystarczające środki w celu zachowania poufności, tak aby nie stały się one znane osobom trzecim.

6.7. Niewłaściwa informacje są stwierdzeniami dotyczącymi faktów lub zdarzeń, które nie miały miejsca w rzeczywistości w czasie, do którego odnosi się kwestionowana informacja. Informacje zawarte w orzeczeniach i wyrokach sądowych, decyzjach organów postępowania przygotowawczego i innych dokumentach procesowych lub innych dokumentach urzędowych, na które przysługuje środek odwoławczy i zaskarżenie, których nie można uznać za nieprawdziwe w innym trybie sądowym ustanowionym przez ustawę.

6.8. SzkalującyWczególności informacje zawierające zarzuty, że obywatel lub osoba prawna naruszyła obowiązujące prawo, dopuściła się nieuczciwości, niewłaściwego, nieetycznego zachowania wżyciu osobistym, publicznym lub politycznym, działa w złej wierze przywadzeniu działalności przemysłowej lub gospodarczej, naruszyła zasady etyki biznesu lub zwyczaje obrotu gospodarczego, któreumniejszają honor i godność obywatela lub reputację biznesową obywatela lub osoby prawnej.

6.9. Podobnie jest w przypadku dwóch pozostałych:

 • stwierdzenia faktów, które można zweryfikować jako prawdziwe,
 • oceny wartościujące, opinie i przekonania, które nie podlegają ochronie sądowej, gdyż jako wyraz subiektywnych opinii i poglądów oskarżonego nie mogą być sprawdzone pod kątem zgodności z rzeczywistością.
Mapa witryny